is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE AALSMEER De Burgemeester van Aalsmeer roept sollicitanten op voor de betrekking van: a. ONDERWIJZER in vasten dienst aan de openbare u.1.0.- school (9e leerkracht). Hoofdakte en 2 bijakten (w.o. Wiskunde l.o.) verelscht. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. b. ONDERWIJZER in tüdel«- ken dienst aan de openbare u.1.0.-school. Hoofdakte en 2 bijakten gewenscht. Indiensttreding 1 September a.s. Stukken, waarin duidelijk te vermelden voor welke der twee genoemde betrekkingen wordt gesolliciteerd. binnen een week aan den Burgemeester.

GEMEENTE UTRECHT Voor het geven van 1 of 2 wekelijksche lessen per week onderricht in E.H.8.0. aan de gemeentelijke machinistenschool alhier wordt een Leeraar gevraagd in liet bezit van het arts-diploma. Salaris Rijksregeling. Aanmelding op ongezegeld papier bij den Burgemeester vóór 24 Augustus 1943.

Open een toekomst voor Uv/ bedrijf, door geregeld te sparen. DE RIiKSPOST SPAARBANK Daar kunt U staat op maken!

GEMEENTE UITGEEST De wnd. burgemeester van Uitgeest roept sollicitanten op voor de betrekking van: Onderwijzeres aan de O.L. school te Marken-binr.'3n (gem. Uitgeest) (eenmansschool). Stukken vóór 1 Sept. 1943 aan den wnd. burgemeester voornoemd.

GEMEENTE DIEPENVEEN Wordt gevraagd: een Onderwijzeres aarj de O.L. School te Colmschate. Inzending van stukken vóór 20 Augustus 1943 aan den Burgemeester van Diepenveen te Schalkhaar.

Lijst van vacatures

V.H.M.O.

ALKMAAR, R.K. Lyceum: tijd. leeraar wisk., tijd. leeraar Nederl.; aan den rector, Bleekerskade 79, Alkmaar; vóór 10 Augustus. AMERSFOORT, Gymnasium en Handelsdagschool; tijd leeraar lich. oef.; aan den burgemeester richten, inzenden aan het hoofd der personeelscentrale, ten stadhuize. vóór 14 Augustus. AMSTERDAM, Openbare H.B.S. voor meisjes; tijd. leera (a)r (es) boekh.; Openbaar Lyceum voor meisjes; tijd. leera(a)r(es) Fransch; aan de atd. Onderwijs, gemeentesecretarie vóór 15 Augusius.

AMSTERDAM, Middelb. School voor meisjes; leerares Nederlandsch; aan de directrice, Reinier Vinkeleskade 31, Amsterdam Z.; vóór 15 Aug.

ARNHEM. R.K. H. 8.5.; tijd. leeraren Fransch, Duitsch, gescnied., wis- en natuurk.; aan den directeur, Ir. J. Chr. Deuss, Laan v. Klaienbeek 105, Arnhem; zoo spoedig mogelijk.

ASSEN, Gemeent. Avondschool v. handelsonderwijs: leeraar boekh. en/of handelsrexenen, leeraar aardrijKsk., leera (a)r (es) macn.scni.. aan aen burgemeester vóór 10 Aug.

BERGEN OP ZOOM, R.K. Middelo. school; leeraar Iranscn, leeraar Duitsch, leeraar Nederlandsch, leeraar wiskunde; aan net dagel. cesluur der R.K. Ver. „Ons middelb. onderwijs in Noord-Brabant ”, P. 1;'. Bergmansstraat 4, Tilburg; spoedig. BREDA, Stedelijk Gymnasium; leela(a)rCes) Duitsch (te como. met betrexking aan Rijks H. 8.5.); aan aen burgemeester; vóór 12 Aug.

BREDA, Rijks H. 8.5.; leer. Duitsch, leeraar biederlandsch; aan den inspecteur V. h. middelbaar onderwijs i. d. Iste inspectie, ’s-Heitogenbosch; vóór 15 Augustus. BRIELLE, R.H.8.5.: leeraar handelswetensch.; aan den inspecteur v. h. middelbaar onderwijs i. d. 2de inspectie, ’s-Gravenhage; vóór 16 Augustus.

BUSSUM, Gemeentelijke Handelsavondschool: tijd. leeraar Fransch; aan den burgemeester; vóór 10 Aug. DEVENTER, Gymnasium: tijd. leer. Duitsch, tijd. leeraar Nederl. en geschiedenis; Middelbare school v. meisjes: tijd. leeraar Nederlandsch; aan den burgemeester; z. sp. m.

DOETINCHEM, Gemeentelijk Lyceiun; leerkracht Duitsch; aan den burgemeester; vóór 9 Augustus. EDE, Gymnasium, H. 8.5., Instituut „Roelof Hart”: leerkrachten wisen natuurkunde, Fransch, (waarsch.) schei- en natuurkunde; aan den rector-directeur, E. B. Plooij, Z. Parallelweg 18, Ede; z. sp. m.

ENSCHEDE, Gemeent. Lyceum en H.B.S ; tijd. leeraar scheikunde; aan den burgem.; vóór 10 Aug. ’S-GRAVENHHAGE, St. Aloysiuscollege: leeraar plant- en dierkunde; per 1 September; aan den rector, J. V. Rijckevorsel S. J., J. P. Heijestraat 44, ’s-Gravenhage. ’S-GRAVENHAGE, De Nieuwe Meisjesschool; leeraar natuur- en scheikunde; aan den directeur, Nassaulaan 26, ’s-Gravenhage; vóór 15 Augustus.

HAARLEM, Middelbaar onderwijs; leeraar wis-, natuur-, werktuigkunde; aan den burgemeester; vóór 19 Aiicriicfiic

12 Augustus. HEERLEN, Ondeiwijsstichting „St. Bernardinus”; tijd. leeraar geschiedenis, pl.verv. leeraar plant- en dierkunde, pl.verv. leeraar lich. oef.; aan het bestuur. Akerstraat 97, Heerlen; vóór 10 Augustus. HELDER DEN, Gem. Lyceum: tyd. leera (ren) (essen) oude talen, Duitsch; aan den burgemeester; vóór 10 Aug. rTir’'M/~<TPT oQTzrknHcnh •

HENGELO, Gem. Handelsavondsch.; tijd. leeraar Duitsch, 1 of 2 tijd. leera(a)r(en) Engelsch; aan den wnd. burgemeester; vóór 15 Aug. ’S-HERTOGENBOSCH, R.K. Middelbare school: leeraar natuur- en scheikunde; aan het dag. bestuur der R.K. Ver. „Ons m.o. in Noord-Brabant”, P. F. Bergmansstraat 4, Tilburg; spoedig. T ■IT«'IPTTTX7 A TDTMT'NT r'V»-»* TT "R S • IckArCirf^-Q

LEEUWARDEN, Chr. H. 8.5.: leerares lich. oef.; aan den secretaris v. h. bestuur, W. Jaarsma, Menaldumerstr. 2, Leeuwarden; ten spoedigste. MAASTRICHT, Stedel. Gymnasium; tijd. leeraar schei-, natuurkunde, cosmografie; aan den burgemeester; vóór 9 Augustus. NIJMEGEN, St. Canisius-college; tijd. leeraar Duitsch, tijd. leeraar klassieke letteren; aan de directie, Batavierenweg 32, Nijmegen.

OSS, R.K. H. 8.5.; „Carmel-college ; leeraar wiskunde; aan den directeur; vóór 16 Augustus. ROERMOND, R.K. Gymnasium en H.B.S. (Bisschoppelijk College); leeraren klassieke talen, Nederlandsch, Duitsch, Fransch, wiskunde, staatswetenschappen; aan den rector-directeur.

ROOSENDAAL, R.K. Middelbare school; wnd. leeraar Fransch, wnd. leeraar Nederlandsch, leeraar lich. oef.; aan het dag. bestuur der R.K. Ver. „Ons m.o. in Noord-Brabant”, P. F. Bergmansstraat 4, Tilburg; sDoedie.

spoeuig. ROTTERDAM, Particuliere H. 8.5.: leeraren aardrijkskunde, natuurl. historie; aan den directeur, F. den Eerzamen, Wittenburger weg 32, Wassenaar; vóór 12 Aug. ROTTERDAM, R.K. Lyceum v. meisjes; tijd. leerares Engelsch; per 1 Sept.; aan de rectrix, Elisabethdreef 3, Culemborg.