is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 16, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A V L o N

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND

Algemeen Seeretariaat: ’s-Gravenhage, Koningin Mariastraat 24 – Telefoon 722548 Giro 452370

DE ALGEMEENE ORGANISATIE VAN HET A.V.L.O.N.

A. Afdeelingen en districten. Het A.V.L.O.N. is tweezijdig georganiseerd: 1. naar de afdeelingen; 2. regionaal. De 4 afdeelingen zijn: a. een afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand; b. een afdeeling Vorming; c. een afdeeling voor Geldelijken Bijstand; d. een afdeeling Ziekteverzekering, terwijl e. een afdeeling Weezenfonds in voorbereiding is.

Aan het hoofd van het A.V.L.O.N. staat een Bestuurder, die alle daden van bestuur, beheer en beschikking zelfstandig kan verrichten. Hij wordt bijgestaan:

a. door den Algemeen Secretaris; b. door het Hoofd van de afdeelingen voor Rechtskundigen Bijstand en Vorming; c. door het Hoofd van de afdeelingen voor Geldelijken Bijstand en Ziekteverzekering.

De 4 afdeelingen staan geheel op zichzelf en worden afzonderlijk beheerd en geadministreerd. Naast deze indeeling heeft het A.V.L.O.N. nog een andere, n.l. in districten, voor iedere provincie één en één voor ieder der steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In totaal dus 14.

Aan het hoofd van ieder district staat een districtsvertegenwoordiger, die met de leiding in het district belast is.

Hij wordt bijgestaan door een districtsraad, waarvan verder deel uitmaken:

1. Het districtshoofd van de afdeeling Vorming en Propaganda;

2. het districtshoofd van de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand;

3. het districtshoofd van de afdeeling voor Geldelijken Bijstand;

4. het districtshoofd van de afdeeling Ziekteverzekering;

5. De administrateur-penningmeester van het district.

De districtsraad komt éénmaal per maand bijeen om alle zaken betreffende het district te bespreken.

De verschillende districtshoofden staan in rechtstreeksch contact met de Hoofden der verschillende afdeelingen.

leder districtshoofd kan om zich heen een aantal „correspondenten” verzamelen, die hem bij zijn werkzaamheden behulpzaam zijn.

De districtsvertegenwoordiger en (in de groote steden vooral) de districtshoofden houden éénmaal per week spreekuur, teneinde de leden gelegenheid te geven hen te raadplegen.

B. Het lidmaatschap van het A.V.L.O.N.

Het A.V.L.O.N. onderscheidt: a. gewone leden, b. buitengewone leden.

Als gewoon lid kunnen tot het A.V.L.O.N. toetreden alle leerkrachten in Nederland (en het Buitenland) bij welken tak van onderwijs zij ook werkzaam zijn.

Als buitengewone leden kunnen tot het A.V.L.O.N. toetreden, zij, die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid, doch niet als leerkracht werkzaam zijn.

Leerkrachten, die dus eervol ontslagen (gepensionneerd) worden en ook vrouwelijke leerkrachten, die door hun huwelijk ophouden bij het onderwijs werkzaam te zijn, kunnen in plaats van gewoon lid buitengewoon lid worden.

De buitengewone leden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij kunnen echter geen beroep doen op de afd. Ziekteverzekering. Hun jaarlijksche bijdrage beloopt f 6.50 minimaal (voor leden van het opvoedersgilde minimaal f 2.50).

De jaarlijksche bijdrage voor gewone leden bedraagt een half procent van het bruto salaris, zooals dit op den len Januari of den len Juli van het loopende jaar is bepaald.

Onder bruto salaris wordt verstaan het salaris zonder aftrek van de loonbelasting en de pensioenpremie en zonder mederekening van den kindertoeslag of andere toelagen. (Voor leden van het Opvoedersgilde wordt dit bedrag met f 4.- verminderd.)

De jaarlijksche bijdrage kan in twee gedeelten worden voldaan. Het eerste gedeelte moet voldaan zijn voor den len Februari, het tweede gedeelte voor den len Augustus. ledere toegetredene is een bedrag van f 1.50 verschuldigd voor kosten van inschrijving, lidmaatschapskaart en reglement.