is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 20, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan de voorlichting, die hun voorheen werd gegeven, moedwillig vervalscht en verkracht, er oorzaak van is geweest, dat zij langen tijd als met een blinddoek door dezen tijd hebben gedwaald. |

Veel weten is veel begrijpen. Maar wanneer ons als kind reeds het verkeerde als waarheid wordt voorgehouden, is hel waarachtig geen wonder, dat velen onzer in het heden de waarheid niet vermogen te doorgronden.

Departementale berichten

Het Rijksschooltoezlcht op het Lager Onderwijs zond het volgende rondschrijven aan de hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen bij het lager onderwijs betreffende Ik vestig er Uw aandacht op, dat de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming het wenschelijk acht, dat ook dit jaar applicatlecursussen in de Duitsche taal gehouden zullen worden, aangezien het aantal leerkrachten, dat geschikt is om in deze taal onderwijs te geven, nog eenige uitbreiding kan ondergaan. In verband hiermede deel ik U het volgende mede:

10. De cursus is toegankelijk voor hen, die de akte als onderwijzer bezitten en deze behaald hebben na het doorloopen van een kweekschool, in welker leerplan het Duitsch gedurende ten minste drie jaren als vak is onderwezen, alsmede door hen, die kunn-en aantoonen, dat zij een studie hebben doorgemaakt, welke dezelfde waarborgen biedt; 20. het aantal van de dit jaar te houden cursussen zal ± 1/3 gedeelte bedragen van dat, hetwelk in 1942 werd gehouden; het aantal toe te laten cursisten zal dus beperkt zijn;

30. de inschrijving heeft plaats na volgorde van aanmelding en geschiktheid, ter beoordeeling van den inspecteur van het lager onderwas; |

[ t; 40. de cursussen omvatten 10 lessen van 2 uren. Zij zullen zoo spoedig mogelijk aan vangen. Het voorgeschreven leerboek van Blijdenstein en König wordt op den cursus gebruikt; 50. bevorderd zal worden, dat aan hen, die na met vrucht een applicatie-cursus te hebben gevolgd, een diploma wordt uitgereikt, hetwelk de bevoegdheid geeft om tot 1 September 1944 aan scholen voor gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs in Duitsch te geven;

60. aan het diploma is een belooning verbonden van ƒ 45.- ’s jaars, overeenkomstig het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming van 15 December 1942, No. 348 0.W.K.; 70. de kosten van deelneming aan den cursus bedragen ƒ 2.50, welk bedrag moet worden gestort op giro-rekening no. 110569 (vrij) ten name van den Hoofdinspecteur van het lager onderwijs in de tweede hoofdinspectie te ’s-Gravenhage. De storting van dit bedrag moet plaats hebben, zoodra de candidaat-cursist van mij bericht heeft ontvangen, dat h\j ingeschreven is;

80. behoudens goedkeuring van het Departement van Financiën kunnen reiskosten worden vergoed (3e klas van het Reisbesluit = 2e klas trein), mits daartoe tevoren mijn? goedkeuring is gevraagd;

90. Het contrólestrookje van het girobiljet behoort op de eerste cursusles aan den cursusleider te worden getoond. ledere cursist moet dan tevens in het bezit zijn van het voorgeschreven leerboek met het daarbij behoorende onderwijzersboekje, alsmede van een bloc-note of schrijfschrift.

Wordt meer waard door onze beproefde, door vele auiorileiien aanbevolen, individueel geleide Mentale Training welke Uw Zelfvertrouwen, Wilskracht, Concentratie, Geheugen en Takt versterkt, Uw spreek-, bloos- en andere angsten opheft en Uw sluimerende vermogens positief richt. ♦ GRATIS BOEKJE Nr. 17 met interessante artikelen en alle inlichtingen op aanvrage onder vermelding van dit blad en bijslultlng van 20 ets. postzegels voor adm. kosten PELMAN INSTITUUT voor Mentale Training H Damrak 68 Amslerdam Tel. 41878 H

I Schriftelijk Privaat – onderricht (geen lesbrief-systeem) in Boekhouden en Handelscorrespondentie Duitsch, Spaansch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch. Wij sluiten aan op iedere voor-opleiding. U verplicht U bij ons in geen enkel opzicht en U werkt bij ons nooit te hard —! Instituut Flckinger, Breda

De NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST vraa’t in de navolgende plaatsen: Allzmaar, Amsterdam, Delft, Dordrecht, het Gooi, Gouda, Den Haag. Schiedam en Rotterdam /ü/tjgu2 msüiqxsdis. lsisih£ütm(iUkMn) M.O. lich. oef. en heilgymnasten(tes) voor het geven van lessen aan groepjes kinderen met lichte houdlngsafwljklngen. Brieven onder Nr. 434 O.V.G. Oude Gracht 172-176, Utrecht.

Open de mogelijkheid ' tot ontspanning na moeilijke jaren DE RIJKSPOST SPAARBANK Daar kunt U staat op maken I

GEMEENTE LEIDEN H.B.S. VOOR MEISJES Gevraagd wordt een tijdelijk Leerares in het Fransch In dienst treding zoo spoedig mogelijk. Vermoedelijk 7 lesuren per week. Salaris volgens Rijksregeling. Sollicitaties met staat van dienst en opgaaf bevoegdheden vóór 25 September a.s. aan de afd. Onderwijs der Gemeente-Secretarie. Geen bezoek dan na uitnoodiging.

GEMEENTE SNEEK (2e klasse) Herhaalde oproeping Aan de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs te Sneek (hoofd de heer J. Bakker) wordt gevraagd een Onderwijzeres Vereischten: bevoegdheid voor handwerken, handenarbeid en lichamelijke oefening. Stukken vóór 1 October 1943 aan den Burgemeester van Sneek. Bewijzen van zedelijk gedrag behoeven bij de sollicitatie niet te worden overgelegd. Bezoek uitsluitend na oproeping.