is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 24, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze medewerkers in het district ’s-<xravenhage zijn:

Districtsvertegenwoordiger: P. M. Brouwer, Pahudstraat 134, ’s-Gravenhage.

Districtshoofd van de afdeeling Vorming en Propaganda: H. Aarts, Rijswijkscheweg 179, ’s-Gravenhage.

Districtshoofd van de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand: H. G. Schmit, Kornoeljestraat 112, ’s-Gravenhage, Districtshoofd van de afdeeling voor Geldelijken Bijstand: D. H, V. Rozendal, Goudreinetstraat 542, ’s-Gravenhage.

Districtshoofd van de afdeeling Ziekteverzekering: J. Koolschijn. Meloenstraat 53, ’s-Gravenhage, postrekening 48.86.90.

Districtshoofd van het Weezenfonds: H. Aarts, Rijswijkscheweg 179, ’s-Gravenhage, postrekening nr. 49.24.59. Administrateur-penningmeester: F. P. Hogendorf. Adelheidstraat 93, ’s-Gravenhage, postrekening nr. 48.56.95.

HET A.V.L.O.N. IN LIMBURG

Wegens zijn benoeming tot Burgemeester van de gemeente Horn, was collega G. H. Trijbels gedwongen de leiding van het district Limburg neer te leggen. 4 September j.l. werd onder leiding van collega H. Puts, die voorloopig naast zijn fimctie van districtshoofd van de afdeeling Vorming en Propaganda, de districtsleiding waarneemt. districtsraad gehouden in het Grand Hotel te rfeerlen. Collega H. Puts richtte zich bij de opening met een woord van welkom tot collega J. G. Jessen uit Sittard, het pas benoemde districtshoofd van het Weezenfonds.

De rondzendbrieven van het Algemeen Secretariaat werden in volgorde besproken.

Het Weezenfonds geniet de belangstelling van alle medewerkers. Uitvoerig werd besproken op welke wijze de beste resultaten bereikt kunnen worden.

Het districtshoofd van de afdeeling voor Geldelijken Bij. stand, collega H. S. Jansen, bracht verslag uit over eenige in de'maand Augustus behandelde gevallen, welke alle op bevredigende wijze konden worden opgelost. Het A.V.L.O.N. zal stelling moeten nemen tegen de met woekerwinsten rekenende voorschotbanken. Een onzer collega’s nog geen lid van het A.V.L.O N. werd op een meer dan schandalige wijze door een dezer instellingen behandeld. Na langdurige ziekte had hij zich ten einde raad tot een voorschotbank gewend. Deze berekende maar liefst 12% rente. Op dit gebied zal het A.V.L.O.N. goed werk kunnen doen.

Er staat een bijeenkomst van alle leden uit het district op het program. De leden zullen hierover nadere gegevens ontvangen. De propaganda zal goed aangepakt worden. De afgeloopen maand mocht het A.V.L.O.N. in Limburg negen nieuwe leden boeken.

Onze medewerkers zijn:

Waarnemend districtsvertegenwoordiger H. Puts, Benzenraderweg 66a, Heerlen.

Districtshoofd van de afdeeling Vorming en Propaganda H. Puts, Benzenraderweg 66a, Heerlen.

Districtshoofd van de afdeeling voor Geldelijken Bijstand H. S. Jansen, Turennestraat 31, Maastricht.

Districtshoofd van de afdeeling Ziekteverzekering P. H. Bouchoms, Stationsweg 211, Gronsveld.

Districtshoofd voor het Weezenfonds J. G. Jessen, Rijksweg Noord 98, Sittard.

Administrateur-penningmeester H. J. Cherim, Franciscanerstraat 26, Bleijerheide.

H. J. CHERMIN, Administrateur-pennningmeester in het district Limiburg.

Van het algemeen secretariaat

DE a.v.1.0.n.-orgAnisatie

Bestuurder: Prof. Dr, R. van Genechten, Koningin Mariastraat 24, ’s-Gravenhage.

Algemeen Secretaris: A. Lapperre, Koningin Mariastraat 24, ’s-Gravenhage. Hoofd van de afdeeling voor Rechtskundigen bijstand:

J. Hettema, Thorn Prikkerlaan 46, ’s-Gravenhage. Hoofd van de afdeeling Vorming: J. Hettema, Thorn Prikkerlaan 46, ’s-Gravenhage. Hoofd van de afdeeling voor Geldelijken Bijstand: A. Lap-

perre. Koningin Mariastraat 24, ’s-Gravenhage. Hoofd van het Weezenfonds: A. Lapperre, Koningin Maria-

straat 24, ’s-Gravenhage

Hoofd van de afdeeling Ziekteverzekering: A. Lapperre, Koningin Mariastraat 24, ’s-Gravenhage. Opsteller A.V L.0.N.-rubriek: C. Brouwer. Valeriusstraat 21 bv., Amsterdam-Zuid.

VRIENDELIJK VERZOEK

om bij verhuizing daarvan óók bericht te zenden aan het Algemeen Secretariaat, Koningin Mariastraat 24 Den Haag, met vermelding van het oude adres (ook den plaatsnaam) en het nieuwe.

DE ONDERWIJZERS SPAARBANK

De Directie der Onderwijzers Spaarbank, opgericht door het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, Vondelstraat IG, Amsterdam, deelt den spaarders mede, dat de rente over 1943 is vastgesteld op 3 %.

Departementale berichten

Van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming ging het volgende schrijven uit betreffende het opsporen van geneeskrachtige gewassen. Apeldoorn, 15 September 1943.

Op tal van scholen wordt reeds gedurende jaren geijverd voor kennis van geneeskrachtige kruiden en planten bij de leerlingen.

Deze ijver der leerkrachten heeft er toe geleid, dat een aantal leerlingen thans in staat is, door het verzamelen van zulke gewassen onze moeilijke geneesmiddelenpositie eenigszins te verlichten.

Doch ook van een ander oogpunt gezien, verdient deze werkzaamheid der leerkrachten belangstelling en wel vanwege haar verdienste bij het wekken van liefde voor de natuur in eigen omgeving.

Deze beide overwegingen deden mij besluiten, het opsporen van geneeskrachtige kruiden te bevorderen en gaven mij aanleiding. Uw aandacht te vestigen op het onlangs verschenen boekje „Geneeskruiden van eigen bodem", geschreven door de Heeren W. F. Daems en J. G. H. D. Bettink, en uitgegeven door de N.V. Van Holkema en Warendorf te Amsterdam. De prijs bedraagt ƒ 0.40 (per 100 ex. ƒ 0.35).

Ik beveel het gaarne in Uw belangstelling aan; in het bijzonder komt het mij nuttig voor, dat het wordt opgenomen in Uw schoolbibliotheek.

– De Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, J. VAN D'AM.

GEMEENTE WINTERSWIJK . (2e Klasse) Gevraagd aan“e 0.1. school O (dorp), hoofd J. W. Baretta, een OnderwiizerGS * ... Sollicitaties onder vermeiding van geboortedatum, opleiding, be-voegdheden (met opgave van jaar, waarin behaald), tegenwoordigen werkkring, staat van dienst, enz., in te zenden aan den Burgemeester vóór 26 october as.

/«k I ■ Ai , l K/1 U IJ U Vjpi6ldin9 Akten L,ü. OH M.O. 60 Hootctakte Voor ,l'e jtzonde, lijke vakken speciale vakleer.ren Academisch gevo-mden en leeraren MO. |Schr,6e/,ikeop/e,d,ng: Fransch LO. en M.O. – Duitsch L.O. en M.O. Engelsch L.O. en M.0.-Wiskunde L. 0., K I en K V i« u ji i – i u L.O. Handelskennis – L.O. Handteekenen – Hoofdakte-examens . , , Gok mondeling: 16 scholen m Neder and , Johan de Witisiraai 139-141 Leicische Onderwijsinstellingen n.v. Leiden