is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 30, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVLON

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND

Algemeen Secretariaat: ’s-Gravenhage, Koningin Mariastraat 24 – Telefoon 722548 Giro 452370

Opsteller: C. BROUWER Valeriusstraat 21boven Amsterdam-Zuid

De afdeeling voorgeldelijken bijstand

Deze afdeeling verstrekt giften, periodieke ondersteuningen en voorschotten aan toegetredenen, die buiten eigen schuld in geldelijke moeilijkheden verkeeren. Ze heeft reeds velen in moeilijke tijden ter zijde gestaan.

Er 2ijn nog altijd menschen, 'die anderen met genoegen uit de moeilijkheden helpen, mits er maar een flinke rente wordt betaald. Onlangs heeft het AVLON een onderwijzeres 12% rente kunnen besparen, door al haar schulden over te nemen. De opname in een ziekenhuis had deze schulden doen ontstaan. Op half salaris gesteld mag men blijkbaar niet ziek werden. Het jaar verlof met behoud van het halve salaris naderde het einde. Het invaliditeitspensioen van slechts enkele honderden guldens kwam steeds dichterbij. De angst voor komende geldelijke moeilijkheden beïnvloedde de ziekte in longunstigen zin. Daar kwam de zorg voor de aflossing van de hooge leening met die 12% rente nog bij. De wereld kan hard zijn! Het leek onze collega of allen erop uit waren om haar kapot te maken. Het AVLON heeft zonder veel woorden te gebruiken een eind aan de ellende gemaakt. De schulden werden voor het volle pond betaald, terwijl de aflossing-op draaglijker wijze werd geregeld. Het AVLON kwam als redder in den nood!

Dank zij den steun van collega’s kunnen jonge onderwijzers in Davos verblijven. De zekerheid, dat hulp geboden wordt, speelt een belangrijke rol bij de genezing. De verzorgsters van het AVLON werden halsvriendinnen. Zij helpen de zorgen voor de kleinen thuis aanmerkelijk verlichten.

De echt-genoote van een onzer collega’s moest wegens zenuwaandoening in een sanatorium worden opgenomen. Hooge lakten. . .. ~ verplegingsgelden, reiskosten, een huishoudster! Dit ging de financieele draagkracht te boven Het AVLON bood hulp. Het salaris bedroeg ƒ 'lBo.—. Daarvan moest 'ƒ 12&. voor de verpleging en ƒ 25.— voor de huishoudster af. Weet ge, wat het zeggen wil, met ƒ 30. in de maand rond te moeien komen? Meent ge ook niet, dat hier allen pal moesten staan voor dien éénen collega, pal moesten staan door hulp en lidmaatschap van het AVLON?

Er wordt ƒ 4 500 per kwartaal uitgekeerd. De veertien districtshoofden van de afdeelingen voor Geldelijken Bijstand en de verzorgers zouden de toelagen in vele gevallen gaarne verhoogen. ledere cent wordt goed besteed. Mag U afzijdig blijven staan Ibij dit werk, nu U weet, dat zooveel leed geheeld moet worden?

Uit de districten en kringen

HET A.V.L O.N. IN ZUID-HOLLAND Onder leiding van den districtsvertegenwoordiger kwam de districtsraad 6 November j.l. in Hotel N.A.B. te Dordrecht bijeen. De districtshoofden van Weezenfonds en Ziekteverzekering konden door omstandigheden niet aanwezig zijn. De rondzendbrieven van het Algemeen Secretariaat werden uitvoerig besproken. De mogelijkheden voor het houden van een ledenvergadering werden bezien. Na den klemtoon op de propaganda in dezen moeilijken tijd gelegd te hebben en verschillende interne aangelegenheden te hebben besproken, werd de vergadering gesloten. De volgende bijeenkomst zal 11 December plaats hebben.

HET A.V.L.O.N. IN LIMBURG. Woensdag 27 October j.l. werd in het Grand Hotel te Heerlen een districtsvergadering van het A.V.L-O.N. gehouden, Collega A. Lapperre was voor deze gelegenheid overgekomen. De Inspecteur van het Lager Onderwijs te Heerlen bezocht als belangstellende deze vruchtbare

A.V.L.O-N.-vergadering. De administrateur-penningmeester in Limburg.

H. J, CHERMIN.

HET A.V.L.O.N. IN GELDERLAND

Op Zaterdag- 30 October j.l. kwam de districtsraad ten huize van collega P. Boon bijeen. De collega’s J. Vet en K. Andringa waren met kennisgeving afwezig. Na de ingekomen stukken te hebben behandeld, werden de rondzendbrieven van het Algemeen Secretariaat uitvoerig door den districtsvertegenwoordiger besproken. Daarna kwam de propaganda ter sprake. De eerste kringvertegenwoordiger is inmiddels aan het werk getogen. Weldra zullen voor de overige zeven kringen kringvertegenwoordigers worden aangesteld. De kringvertegenwoordigers zullen deelnemen aan den -districtsraad, welke 27 November a.s. zal worden gehouden. De administrateur-penningmeester in Gelderland

P. BOON,

HET A.V.L.O.N. IN NOORD-HOLLAND

Op Zaterdag 6 November had te Haarlem in Hotel Brinkman aan de Groote Markt een ledenvergadering

INHOUD: De afdeeling voor geldelijken bijstand. Uit de districten en kringen Een kijkje in het A.V.L.0.N.- kantoor Van Week tot Week.