is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 39, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flinke mannen, die van aanpakken weten en tot goede, offervaardige vrouwen, moeders in Oudgermaanschen zin, vrij van snobisme en andere degeneratieverschijnselen. De school moet echter vooral in dienst staan van de gedachte der éénwording. Zal het offer, dat thans aan alle fronten wordt gebracht, niet te vergeefsch zijn, dan moet de Germaansch-Noordsche jeugd leeren, over de oude grenzen heen het groote verband te zien.

Strijdend verwerven thans de frontsoldaten de overwinning voor de Germanen en het geheele Europa. Daar heeft vooral de Duitsche school een groot aandeel in. Nu komt het er op aan, alle Germaansch-Noordsche harten voor de Europeesche zaak te winnen, opdat wij niet den vrede verliezen. Dit is de grootste taak van de huidige schooi. Hier moet ook de Noorsche school al haar krachten aan geven.

H. W. V. d. MEY

Met warmte en overtuiging.

VOLKSLIED

KOR KUILER

op. 29 No. 2

I- c Slt . t 613 . £ I U I Mijn Ne – der – land, mijn Va * der – land, Ik '

5 5 6 I 7• • 7 ]i • 7 6 71 | heb het lief als geen! Geen land ter we – reld

7.6 5 TT Z i 7 i j kan daar. zijn. Mij lie – ver dan mijn ei – gen

7.. 7 jz.ó land, Mijn Ne – der – land, mijn Va • der – land,

S 5 6 I 7• . J j i . r S € heb bet lief als geen! Geen land ter we – reld

3. 2 la 35 6 7 i 3 i. i i.. kan daar zijn, Mij , lie. – ver dan mijn ei-gen land.

1. Mijn Nederland, mijn Vaderland,

Ik heb het lief als geen!

Geen land ter wereld kan daar zijn.

Mij liever dan mijn eigen land.

j f l '

3. Mijn Nederland, mijn Vaderland, i

Ik heb het lief dat land! \

Laat beuken vrij de zee zijn strand, t

Wat zinken moge, nooit mijn land. ’

bis

2. Mijn Nederland, mijn Vaderland,

Ik heb het lief zijn volk!

Ver boven eigen volken gaat

Mij eigen volk- van eigen land.

bis

4. Ons Nederland, ons Vaderland,

Wij blijven trouw dat land!

Neen, niets kan breken ooit den band,

Dien God legt tusschen volk en land.

'I. bis

-ONDERWIJZERS-=SPAARBANK=-

Opgericht door het Nederlandsch Onderwijzers- Genootschap

Ingelegd kapitaal ruim f 12.000.000.—. Reserve kapitaal f 1.130.224.82 Rente over 1944 : 3 pCt.

Als deelnemers kunnen toetreden allen, die bevoegdheid hebben tot het geven van onderwijs, hunne kinderen en inwonende familieleden, benevens instellingen tot het onderwijs in betrekking staande.

Inlichtingen kasteloos te bekomen

Vondelstraat 16| Amsterdam

Gemeente Giro O 1811. Postcheque en Girodienst 2925.