is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1944, no 49, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Districtsvertegenwoordiger heet de aanwezigen welkom en gaat over tot de bespreking der binnengekomen fondschrijvens. Als eerste wordt de benoeming van kringvertegenwoordigers behandeld. Daar er echter neg onderhandelingen met de betrokken personen gaande zijn, kunnen er nog geen functionarissen voor benoeming worden voorgedragen. ?eer binnenkort zal dit echter kunnen geschieden.

De Districtsvertegenwoordiger zal probeeren verschillende adressen bij het Bijzonder Onderwijs te bemachtigen in verband met het versturen der prcpaganda-brochure. Daarna worden de rapporten der verschillende afdeelingen uitgebracht. Hierin komt nog eens goed tot uiting, welk een uitkomst het A.V.L.O.N. voor de gezinnen van beste propaganda zou zijn, dat zij die nu nog buiten de A.V.L.0.N.-rijen meenen te moeten blijven, eens enkele collega’s die in moeilijkheden zijn gekomen, zijn kan. De dagen met de functionarissen voor de afdeeling Recht op Bijstand bij Ziekte en Geldelijke Bijstand op ped trokken. Zij kwamen zeker bekeerd terug! Voor de leden staat een excursie naar de Sterrenwacht op het programma. Binnenkort zullen hierover nadere berichten verschijnen. Na aan iederen medewerker een portret van Prof. Van Genechten te hebben overhandigd, sluit de Districtsvertegenwoordiger deze zeer levendige districtsraad en ieder gaat weer met de beste voornemens huiswaarts.

O. Maters, Districtshoofd van de

afdeeling Vorming, Utrecht

Utrecht, Sprokkelmaand 1944.

HET A.V.L.O.N IN AMSTERDAM

EXCURSIES NAAR OPENLUCHTSCHOOL ÉN KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM

Op 15 April worden in het District Amsterdam excursies gehouden naar de 2e Openluchtschool, Mauritskade 56, Amsterdam-O. en naar het Koloniaal Instituut, Linaeusstraat 2a,

De excursies staan onder leiding van den wnd. districtsvertegenwoordiger, collega J. G. N. Möhlmann. Zij, die aan deze excursies deel willen nemen, moeten uiterlijk 9.40 uur aanwezig zijn bij de 2e Openluchtschool, Mauritskade 56, Amsterdam-O.

Om 10.30 uur, na het bezoek aan de 2e Openluchtschool, wordt een bezoek gebracht aan het Koloniaal Instituut (5 min, gaans) en wel aan de Volkenkundige Afdeeling. Deze excursie eindigt plm. 12 uMf._ I

De Amsterdamsche A.V.L.O N.-léden worden opgewekt om aan beide excursies deel te nemen. Men gelieve zich spoedig voor deelname op te geven bij collega B, Oostdam, Admiralengracht 841, Amsterdam-W., met de mededeeling of aan beide of aan een der excursies en welke wordt deelgenomen, De kosten van het bezoek aan het Koloniaal Instituut bedragen ƒ 0.10.

Daar de deelnemers vergadering van districtsvertegenwoordigers, welke 15 April in het A.V.L.0.N.- gebouw, Vondelstraat 16, Amsterdam, wordt gehouden, eveneens aan de excursies deelnemen, wordt na het bezoek aan het Koloniaal Instituut een wandeling langs enkele aardige punten van oud-Amsterdam gemaakt. Om 12.45 uur wordt daartoe per tram vertrokken van het Koloniaal Instituut naar Amsterdam-Centrum (Munt). Langs de O.Z. Voorburgwal, het Damplein, via een der grachten en de Spiegelstraat wordt naar het A.V.L.0.N.- gebouw, Vondelstraat 16, gewandeld. Zy, die meewandelen zullen tusschen 12 en 12.45 uur de meegebrachte boterhammen kunnen nuttigen in het Restaurant van het Koloniaal Museum.

De Districtsvertegenwoordiger,

J. G. N. Möhlmann.

Van het Algemeen Secretariaat

BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN District Groningen.

Benoemd met ingang van 14 Maart 1944 tot Kringvertegenwoordiger van Kring 3 (Westerkwartier), collega S. Kroon, Jonkersvaart E 5, Post Niebert.

Benoemd met ingang van 14 Maart 1944 tot Kringvertegenwoordiger van Kring 2 (Hunsingo-Fivelingo), collega O. Hoberg, Singel 77 te Delfzijl.

District ’s-Gravenhage. Benoemd met ingang van 16 Maart 1944 tot districtshoofd van de afdeeling Geldelijke Bijstand in het district ’s-Gravenhage, collega J. de Vries, Goudreinetstraat 552 te ’s-Gravenhage. District Rotterdam.

Benoemd met ingang van, 27 Maart 1944 tot districtsvertegenwoordiger collega Drs. J. van Daalen, Allard Piersonstraat 12a, Rotterdam,

Met ingang van 27 Maart 1944 is eervol uit zijn functie als districtsvertegenwoordiger ontslagen A. van Balen, van Houtenstraat 19b, Rotterdam-C.

District Gelderland.

Met ingang van 25 Maart 1944 is het nieuwe adres van collega H. van Bohemen, districtshoofd van het Weezenfonds: IJsselkade 14a, Zutphen.

ONTVANGEN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET ONDERSTEUNINGSFONDS VAN 7 JANUARI 1944 TOT

EN MET 20 MAART 1944.

C. W. H. Az. te O. ƒ 2,50; M. M. S. te ’s-G. ƒ 1.50; F®. M. en V. te ’s-G. ƒ 1,—; H v. W. te ’s-G. ƒ 0,50; J. S. te N. ƒ 2,50; D. J. v. d. G. te H. ƒ I,—; Mevr. A. B. V.-R. te E. ƒ 1,—; Mevr. T. R.-v. d. B. te N. ƒ 0,50; P. H. te B. ƒ 2,—; Mevr. H. J. M.-v V. te G. ƒ I,—; J. C. B. te A. ƒ 0,50; Mevr. Wed. J. H.-N. te ’s-G. 2,—', J. J. de K. te R ƒ I,—; M. P. L. G. te ’s-G. ƒ I,—; H. G. F. te A. ƒ 2,50; A J. S. te A. ƒ 2,50; P, M. de P. Gz. te M. ƒ2,—; K. K. te B. ƒ 1,50; J. K te E. ƒ 3,—; Mej. W. A. D. te D. ƒ I,—; C. M. te A. ƒ 2,—; Mej. H. W. C. van A. te A. ƒ 10,—; Mej. M. A de H. te A, ƒ 1,50; Mej. A. H. te G. ƒ I,—; Mej. G. V. M. te E. ƒ I,—; A. K. te L. ƒ I,—; Mej. A. M. B. te B ƒ I,—; Mevr. P. J. D.-la R. te K. ƒ 0,50; Mej. A. K, te A ƒ I,—; N. B. M. K, te A. ƒ I,—; Mej. B. W. M. te A. ƒ I,—; Mej. C. A te A. ƒ 10,—; Mevr. M. 8.-B. te A. ƒ 2,50; L. J. S. te A, ƒ I,—; Mej. Th. M. S. v. d. D. te Z. ƒ 5,—; J. V. E. te E ƒ I,—; P. C. B. te ’s-G. ƒ I,—; P. V. te O ƒ 5,—; Mej. D. B. te O. ƒ 2,—; A. C. W. te M. ƒ I,—; K F te D. I,—; B. K. M. te ’s-G. ƒ I,—; P. W. A te O. ƒ I,—; A. F. E. K. te H. ƒ I,—; L. D. te A. ƒ I,—; J. J V. T. te ’s-G. ƒ I,—; Mej. L. F. H. te N. ƒ 2,50; Mej. E. H. S. M. te E, ƒ I,—; Mevr. M. G. D.-T. te V. ƒ1:—; Mej. J. H. Z. te ’s-G. ƒlo,—; Mej. A. S. te R. ƒ 2,—; Mevr. A. P.-P. te L. ƒ I,—; P. B. te N. ƒ 5,—; G. H. V te S. ƒ 2,—; S. J. M. te M. ,ƒ I,—, W. H. V. te ’s-G. ƒ 2,50; P. J. H. te H. ƒ I,—; B. J. D. te R. ƒ 2,—; H. K. S. te H. ƒ 1,—; Mej. M, J. v. d. B. te G. ƒ I,—; L. L. te V ƒ 1,5 Q; Mevr. M. M. de R. te V. ƒ 1,50; Mej. A. J. V. d S. te R ƒ 2,50; J. M. te A ƒ 2,—; Mej. E. J. W. te E. 'ƒ 2,50; J. j. H. te ’s-G. ƒ I,—; H. W. K. te ’s-G. ƒ 1,—;Mej. G. J. S. te A. ƒ 1,20; K. S. te L. ƒ I,—; Mej. C S te ’s-G. ƒ 0,50; A. M. te A. ƒ I,—; Mevr. J. Th. S. te A. ƒ I,—; Mej. G. J. S. te A. ƒ 1,20; Mej. M. E. te B. ƒ 2,—; B. W. te S. te A. ƒ 0,50; M. L. V. te D. ƒ I,—; KV.te D. ƒ 1,—; Mevr. M. D. te B. ƒ 0,25; Dr. T. v. L. te ’s-G ƒ 6,—; Mej. C. J. de K. te H ƒ 2,50; Ir. J. J. M. V. te L. ƒ I,—; G. M H. te A. ƒ 2,—; Mej. A. J. W. te L. ƒ 1,50; C. V. te H. ƒ I,—; Mej. M. J. S. te A. ƒ 2,501; H. W. J. L te H. ƒ 1,—:‘H. V. d. V. te A. ƒ 2,50; J. R. K. te D. ƒ 0,50; Mej. M. I. A. te H. ƒ 1,50; J. F. D. P. te ’s-G. ƒ 0,50; J B. te ’s-G. 0,50; Mej. J. E. de H. te A. ƒ 1,—; A. W. a'. L. te H. ƒ 3,—; Mej. J. M. te N. ƒ I,—; Mej. E. M te N. ƒ 2,50; Mej. C. S. te A. ƒ I,—; P. J. N. V. te R. ƒ i_; Mr. J. W. W. te ’s-G. ƒ 2,—; Dr. H. J. v. W. te W. ƒ 4,—; W. M. te A, ƒ I,—.

A. V.L.0.N.-Bibliotheek

iZij, die een boek uit de A.V.L.O.M-- bibliotheek in bruikleen willen ontvangen, melden dit aan nun districtshoofd voor de vorming. Deze zorgt voor de rest. Introducties voor de Nationaie Bibliotheek te ’s-Gravenhage, de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Gemeenteiijke Universiteit te Amsterdam kunnen, aangevraagd worden bij het hoofrd van de afd. Vorming: Nieuwe Gracht 41, Utrecht.