is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1944, no 50, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraakorganen, opdat de onderwijzers zelf daarvan de voordeelen zullen ondervinden (voorkoming van vermoeidheid en van keellijden);

zij voor de kinderen in de klasse goede voorbeelden zijn (de meeste spraakgebreken ontstaan door nabootsing).

2. Het geven van eenig inzicht in de leer der spraakgebreken, opdat de onderwijzers spraakgebreken bij hun leerlingen kunnen onderkennen; zij weten, hoe zij met het spraakgebrekkige kind in de klasse behooren om te gaan.

Inrichting van het onderwijs

a. Theoretisch gedeelte. a. Ademhaling. Eenvoudig inzicht in den bouw van het ademhalingsapparaat. Verschillende manieren (goede en slechte) van ademhaling. Verschil tusschen spreeken levenademing.

b. Stemvorming. Eenvoudig inzicht in den bouw van het stemapparaat. Verschillende manieren van steminzet. Verschillende wijzen van foutieve stemgeving. c. Bouw en dienst van het aanzetstuk. d. Phonetiek. Klinkers, tweeklanken, medeklinkers. Onderscheiding van de medeklinkers. Samenstellende deelen van de tweeklanken. Assimilatieverschijnselen.

e. Spraakgebreken. Stamelen, stemloosheid, foutieve articulatie, iets over

neusspraak. Stotteren (verschijnselen, perioden van ontstaan, omgang met het stotterende kind, het stotterende kind in de klasse). |

Broddelen. Agrammatismus. De spraakontwikkeling. b. Practisch gedeelte. |

Ademing. Demonstratie van de verschillende wijzen van ademing.

Adembeheersching. Waarneming van stembandtrilling. Resonansoefeningen. Steminzet.

Oefening van klinkers. Oefening van tweeklanken. Medeklinkers-articulatie. Rhythmische articulatie-oefeningen.

Wijziging der spraakgeluiden in de gesproken taal. Herhaling van de oefeningen in stukken proza en poëzie.

Algemeene opmerkingen

Het is noodzakeiyk, dat de spraakleeraar overleg pleegt met de leeraren in Nederlandsch en in biologie.

De spraakleeraar rapporteert den directeur omtrent ernstige spraakfouten, welke door klassikale behandeling niet verbeterd kunnen worden.

Bij de oefeningen met leerlingen, wier mutatie nog niet voltooid is, wordt groote voorzichtigheid betracht.

Bij de behandeling van de spraakontwikkeling komen ook die gevallen aan de orde, waarbij de kinderen niet, of slechts gebrekkig, op natuurlijke wijze tot spreken geraken (doofstomme, slechthoorende, hoorendstomme, doof-geworden en zeer zwakzinnige kinderen).

Als leerboek kan worden aanbevolen: K. Veldkamp, Spreekoefeningen.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming,

J. VAN DAM

Examens land- en tuinbouwkunde lager onderwijs

De Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming; Op grond van § 1 van de Verordening No. 23/1940 en in overeenstemrning met de §§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied;

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in 1944 de examens ter verkrijging van een akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de beginselen der landbouwkunde en in die der tuinbouwkunde zullen worden gehouden in de maand Augustus en zoo noodig ook in September in het gebouw der Landbouwhoogeschool te Wageningen.

Hij, die zich aan een dezer examens of aan beide wenscht te onderwerpen, moet zich vóór 1 Juni 1944 aanmelden bij den voorzitter der examencommissie, den inspecteur van den landbouw en het landbouwonderwijs ir. D. S. Huizinga, Bezuidenhoutscheweg 30, te ’s-Graven-

Tegen een contributie van een half procent van zijn bruto jaarwedde ontvangt een AVLON-lid: 1 Rechtskundigen bijstand, als hij moeilijkheden ondervindt bij het berekenen of uitbetalen van salarissen, wachtgelden of pensioenen. 2 GeldeUjken bijstand in den vorm van ondersteuningen, een renteloos voorschot of zelfs een gift als hij door omstandigheden buiten zijn schuld in financieele moeilijkheden geraakt. 3 Garantie van uitbetaling van zijn volle salaris gedurende drie jaren in geval van ern,ftige en langdurige ziekte, zoodat salariskorting wordt toegepast. 4 Tegemoetkoming in de kosten van operatie voor zich en zijn gezinsleden met een maximum van ƒ 75.—. 5 Een uitbetaling van ƒ 50. bij gezinsvermeerdering te beginnen bij hel derde kind. 6 Het recht voor zijn kinderen om na zijn overlijden een beroep te doen op het WEEZENFONDS dat den kinderen een goede opvoeding garandeert. De sociale verzorging van iedere leerkracht in Nederland is door hei AVLON volkomen verzekerd