is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 5, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 5. 2e JAARGANG. 27 HOOIMAAND 1942.

OPVOEDING IN VOLKSCHEN GEEST

ORGAAN AAN HET OPVOEDERSGILDE

VERSCHIJNT OP DEN 12en en

27sten VAN ELKE MAAND.

VERANTWOORDELIJK HOOFDOPSTELLER: W. Th. de Boer, Utrecht.

OPSTELRAAD: Di. Ir. G. de Gelder en Dr. W. F. de Groot.

SECRETARIS VAN DEN OPSTELRAAD; Dt. F. Breedvelt, Jozef IsraAlslaan 46, s-Gtetvenhag«

VASTE MEDEWERKERS: A. G. Aalderink – Dr. M. O. Albérs – Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn – A. R. van Bavel – Dr. D. A. G. Bruggeman – J. Buitenwerf – Prof. Dr. H. M. de Burlet – Drs. J. van Daalen – M. van Driel – Dr. H. Dulfer – E. M. A. Duyckink Dörner – Drs. A. Etman – J. C. Fey – Prof. Dr. R. van Genechten – Prof. IDr. T. Goedewaagen – Th. Heeg – Dr. H. Hielkema – Th. Hoogen – Ir. G. E. M. Janssen – Prof. Dr. J. Jesvriet – Mevr. J. de Jong-Snijder van Wissenkerke – Dr. C. Klein – Dr. A. C. de Koek – L. Koning – A. Kooymans – Prof. Dr. H. Krekel – Ir. J. C. H. Lensden – C. Lieuwen – J. M. van der Lyke – Dr. Th. J. F. Mattaar – R. van der Mei – Dr. L. Mes – A. F. Mirande – F. J. Niepoth – Dr. H. Petersen – O. H. J. Raad – J. C. van Renesse – Drs. P. A. van Rossum – H. Rutgers – F. van der Sluis – L. M. van der Sluys – Dr. J. Smit – Dr. W. F. H. Stoer – W. Terpstra – Dr. H. van der Upwioh – Dr. Ir. J. J. Valkenburg – Ir. J. R. G. de Veer – G. F. Vlekke – Prof. Dr. H. Westra.

Schulungstagung N.S.L.B. te Arnhem.

De op 14 Zomermaand gehouden districtsvormingsbijeenkomst van den N.S.L.B. opende met een rede van Studienrat Heinr i c h.

De strijd van heden is in diepsten zin de botsing tusschen wereldbeschouwingen. De opvoeders zijn ervoor verantwoordelijk, dat de jeugd door den nieuwen volkschen geest ontwikkeld wordt. Zijn philosophie stelt als kernvraagstuk de werkelijkheid en alle kwesties, die daarmee samenhangen. Zij stelt voorop de eenheid van het leven, de eenheid van lichaam, geest en ziel, en keert zich dus bewust tegen de individualistisch-mechahistische wereldbeschouwing met haar dualisme van lichaam en ziel fDescartes, Hebbes, Atomisten), waarin de ziel de eerste plaats be-

kleedt. Van groot belang is het te weten, dat eigenlijk reeds Kant in zijn kategorische imperatief zijn individualisme doet uitloopen in het zedelijkheidsbegrip der gemeenschap, en dat in het Idealisme hetzelfde geschiedt, in Fichte's „absolute Ik”, in Hegels „absolute geest", die zich als subjectieve geest tot de bewustwording van zijn eigen vrijheid opworstelt en dan zich als objectieve geest in recht en zedelijkheid verwerkelijkt, Het is juist te zeggen, dat de mensch de maat van alle dingen js. Lichaam, ziel en geest zijn zoosubject als object, de beide polen der werkelijkheid als doel van het bestaan.

Als een nieuw type mensch ontstaat, moet er sprake zijn van revolutie. Daarbij gaat het er niet om zich te verheffen boven de gemeenschap of boven de eigen wetten van ras en erfelijkheid. Wie dat doet, is of een kluizenaar of een balling, tenzij hij als kolonist elders een nieuwe gemeenschap bouwt. De mensch alléén kan nimmer een doelmatigen grond van bestaan vinden, want dan keert hij zich af van de eeuwige wetten, naar welke een volk is opgebouwd. En omdat alléén een volksgemeen-

schap op natuurlijke wetten berust, dienen wij ook de menschheid als geheel als een levend organisme af te wijzen. |

Het leven is de spanning tusschen de religieuze en de politieke pool. Als de politieke leiding zich aan het lot onderwerpt, duidt dit op een religieuze instelling. De mensch op zichzelf kent den God der voorzienigheid, de organische mensch den held der eer. Openbaring en geloof zijn de stuwende krachten in den gang der historie. |

Het leven als geheel is de grondslag voor de gemeenschap en het persoonlijke. Wanneer men spreekt over den aanleg tot het vormen van een gemeenschap en het persoonlijke. Wanneer men spreekt over een gemeenschap, mag men zich afvragen of juist de Noordras-mensch in staat is zich te binden aan de gemeenschap. Want tegenover het geestelijk aanpassingsvermogen van den Jood staat het afstandbewgren van het Noordsche ras.

\Het Orgaan wordt kosteloos toegezonden a«n de leden van het Opvoedersgilde. v3or niet-leden bedraagt de abonneinentsptljU i 2,50 per jaar; losse nummers t 0,25.

Aule stukken voor den Opstelraad en voork de Administratie te zenden aan den Secrataris. Artikelen voor het orgaan gaarne drie weken vóór den verschijniijgsdatum ontvangen.

Advewenties voor het orgaan f 0,56 per regel vov 1 kolom.

INHOUD: Schulungstagung N.S.L.B. te Arnhem, H. H. Diephuis; – Excursie Opvoedersgilde District „Het Gooi", T. Nielsen; – Nat.-Soc. Paedagogische Leergangen, A. Kooijmans, J. Hoogendoorn Jr.; – Oproep tot medewerking aan Oudheidkundig Onderzoek, F. C. Bursch, W. J. De Boone; – Zangleiders gevraagd!. Het Opvoedersgilde in den aether!, Dr. H. Petersen; – Lijst van Vacatures. .