is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 8, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen Voorzieningsfonds voor Leeraren en Onderwijzers in Nederland.

Jozef Israëlslaan 46, Tel. 776018, Gir0452370 ’s-GRAVENHAGE

Het A.V.L.O.N. stelt zich ten doel:

a) aan de toegetredenen rechtskundigen bijstand te geven bij alle uit hun ambt voortvloeiende moeilijkheden, als salariskwesties, pensioenvragen,-ontslagkwesties enz. Deze bijstand wordt gratis gegeven: alleen de werkelijk gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht;

b) mede te werken aan de vorming van het Nederlandsch onderwijzend personeel door het organiseeren van vormingscursussen en vormingskampen, het verstrekken van literatuur enz.;

c) aan de toegetredenen bij ziekte een uitkeering te geven, wanneer het salaris geheel of gedeeltelijk door gemeente- of schoolbestuur niet meer wordt uitbetaald;

d) aan de toegetredenen bij operatie van hen zelf of van hun gezinsleden een uitkeering te geven gelijk aan de helft van de gemaakte kosten tot een maximum van f 75. ;

e) aan de toegetredenen bij bevalling van hun echtgenoote, te beginnen bij het derde kind, een uitkeering te geven' gelijk aan de gemaakte kosten tot een maximum van f 50.—;

f) aan de toegetredenen bij moeilijkheden buiten eigen schuld, giften en/of voorschotten te verstrekken.

Dit alles kunnen de leden verkrijgen tegen een bijdrage van Va % van hun salaris.

PV 1894/14 Hoofdopstellei: W. Th. de Boet, Utrecht. Verantwoordelijk voor de advertenties: Dr. F. Breedvelt, Den Haag. Uitgever: Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland. Drukker: Arnold Frentrop N.V., Den Haag.