is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 14, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCH L.O. Thans kan lEDER, dus ook hij, die geen onderwijzersacte bezit, de hulpacte Duitsch L.O. behalen. Een prachtige gelegenheid voor hen, die reeds het diploma MULO, HBS, LYCEUM, GYM., of HANDELSCORRESPONDENTIE hebben. D dient Uw eigen belang, als Lï zich direct aanmeldt voor onzen SNELCDRSUS DUITSCH L.O. Mondelinge en schriftelijke opleiding. INSTITUUT „FICKINGEH", BREDA

GEMEENTE ROZENBURG Sollicitanten worden opgeroepen naar de per 1 Februari 1943 vacante betrekking van aan een van de openbare lagere scholen te Rozenburg. Akten j en k vereischt. Stukken met uitvoerige inlichtingen binnen 10 dagen na den datum van verschijnen van dit blad aan den Burgemeester van Rozenburg te Maassluis.

Gevraagd te Apeldoorn aan school 28, Brlnklaan, (2e klasse) een ONDERWIJZER Stukken in te zenden aan den Burgemeester vóór 14 Januari 1943. Geen bezoek voor oproeping.

GEMEENTE UTRECHT Herhaalde oproeping Aan de Midd. Handelsdagschool is te vervullen de betrekking van (tijdelijk) LEERAAR(ARES) in de Eransche taal en letterkunde, thans 25 lesuren per week, en aan de hoogere burgerscholen der gemeente de betrekking van (tijdelijk) LEERAAR in de Staatsinrichting en de Staathuishoudkunde (aan de H.B.S. A. 6 lesuren en aan de H.B.S. B. 5 lesuren). Salaris Rijksregeling. Zij die naar deze betrekkingen reeds hebben gesolliciteerd naar aanleiding van een vorige oproeping worden verzocht te berichten, of zij hun sollicitatie handhaven. Andere gegadigden in het bezit van de wettelijke bevoegdheid worden uitgenoodigd op zegel te solliciteeren bij den Burgemeester, vóór 25 Dec. 1942. Bezoeken alleen na oproeping.

GEMEENTE UTRECHT Aan de hoogere burgerscholen der gemeente is te vervullen aan de H.B.S. B. 5-j. c. de betrekking van LEERARES In de lichamelijke oefening, thans 3 uur per week. De benoeming geschiedt vast of tijdelijk. Salaris Rijksregeling. Gegadigden met wettelijke bevoegdheid worden uitgenoodigd schriftelijk te solliciteeren bij den Burgemeester, vóór 23 December 1942 onder overlegging van akten en diploma’s.

GEMEENTE UTRECHT De Burgemeester van Utrecht roept sollicitanten op naar de betrekking van HOOFD der openbare scholen voor gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs aan de Hamburgerstraat 22 en 22bis, in het bezit van de bevoegdheden: akten 1, m, n en o. Stukken vóór 15 Januari 1943 aan den Burgemeester.

Aan de gemeentelijke Zeevaartschool, Pieter de Hoochweg 129, te Rotterdam wordt gevraagd een LEERAAR in de lichamelijke oefening voor ± 12 lesuren per week. Wettelijke bevoegdheid vereischt. Salaris volgens Rijksregeling. Nadere inlichtingen bij den Directeur. Sollicitaties op zegel vóór 25 December a.s. aan den Burgemeester van Rotterdam.

Gevraagd in de gemeente Emmen (2e kl.) een VAKONDERWIJZER In de lichamelijke oefening voor de (openbare U.L.0.-Scholen in de gemeente Emmen, in bezit van akte M.O. Aantal wekelijksche lesuren 24. Sollicitatiestukken, met afschriften akten, diploma’s, vóór den 23sten December 1942 in te zenden bij den Burgemeester.

HERHAALDE OPROEP GEMEENTE WINSCHOTEN Aan de G.H.B.S. wordt gevraagd een LEERAAR Staatsinrichting en Staathuishoudkunde (10 uren) en tijdelijk voor geschiedenis (10 uren). Sollicitaties vóór 1 Januari a.s. aan den burgemeester.

GEMEENTE BUSSUM De Burgemeester van Bussum roept sollicitanten op naar de betrekking van ONDERWIJZER(ES) in tijdelijken dienst aan een Openbare Lagere School te Btissum, voorloopig tot het einde van den cursus 1942 1943. Lid Opvoedersgilde vereischt. Infunctietreding zoo spoedig mogelijk. Sollicitatiebrief met akten en getuigschrift van zedelijk gedrag te zenden aan den Burgemeester van Bussum.

GEMEENTE WESTKAPELLE Aan de Openbare Lagere School te ■ Westkapelle wordt gevraagd een ONDERWIJZER, met bevoegdheid voor lichamelijke oefening. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Sollicitatiestukken vóór 25 December 1942 aan den Burgemeester.

GEMEENTE HAARLEM ONDERWIJZERS in het bezit van de hoofdakte, die in aanmerking wenschen te komen voor benoeming in een der vacatures bij het openbaar gewoon lager onderwijs, worden verzocht zich op gezegeld papier aan te melden bij den Burgemeester vóór 20 December a.s., onder overlegging van een staat van dienst en afschrift van akte(n) van bekwaamheid. (Voorloopig geen bewijs van zedelijk gedrag). Zij, die reeds op de doorloopende lijst geplaatst werden, kunnen volstaan met verwijzing (ongezegeld) naar hun vroegere sollicitatie.

GEMEENTE MAASTRICHT Aan het Stedelijk Gymnasium wordt gevraagd een LEERAAR in de Nederlandsche taal. Aantal lesuren in schooljaar 1942/’43 16. Salaris overeenkomstig rijksregeling Ie klasse. Sollicitaties met volledige inlichtingen aan den Burgemeester vóór 28 Dec. e.k.

GEMEENTE NIEUWE-PEKELA De Burgemeester van Nieuwe-Pekela roept sollicitanten op naar de betrekking van ONDERWIJZER aan de 0.1. school a.d. Zuidweg. Datum van indiensttreding 1 April 1943. Stukken aan den Burgemeester vóór 1 Januari 1943.

GEMEENTE BUSSUM De Burgemeester van Bussum roept sollicitanten op naar de betrekking van ONDERWIJZER in vasten dienst aan School H, U.L.0.- school (Hoofd de heer N. W. de Vin), in het bezit van de hoofdakte en twee bijakten of een middelbare akte voor één der moderne talen Duitsch of Engelsch. Sollicitaties (op zegel, tenzij krachtens K.B. van 4 Aug. 1938, Stbl. 447, geen zegelrecht is verschuldigd) met akten en getuigschrift van zedelijk gedrag te zenden aan den Burgemeester. Lid Opvoedersgilde. Bezoeken van sollicitanten uitsluitend na oproeping.

De Burgemeester van Hilversum roept sollicitanten op naar de betrekking van VAKONDERWIJZER in lichamelijke oefening aan de open: bare scholen voor gewoon lager onderwijs. Aantal lesuren voor den loopenden cursus ± 14. Het bezit van de akte lich. oef. m.o. is vereischt. Salarisregeling ter secretarie verkrijgbaar. Solllcitatiestukken vóór 22 Dec. a.s. Geen bezoek dan na uitnoodiging.

Bij het Politie-Opleidings-Bataljon te Schalkhaar (bij Deventer) kunnen tildelijk geplaatst worden DRIE LEERAREN voor Nederlandsen en rekenen. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Gegadigden moeten ongehuwd zijn. Het volbracht hebben van den militairen dienst strekt tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties onder vermelding van de behaalde acten te richten tot den Majoor der Marechaussee, Hoofd van Onderwijs, Westenbergkazerne Schalkhaar vóór 18 December 1942.

Leest hel A.V.L.0.N.-nieuws op de laatste blz.