is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 15, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MELDT U AAN voor den cursus MODELVLIEGTUIGBOUW welke op de Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 Januari a.s. van 17.15-17.30 uur over den zender Hilversum II door De Nederlandsohe Dmroep wordt gegeven. Werd in 1941 het beginnelingsmodel „Vink” gebouwd, nu staat het overgangs-modelzweefvliegtuig op het programma. Stort ten spoedigste f 0.60 op postgirorekening 400.000 van De Nederlandsche Dmroep te Hilversum (want de oplage is beperkt I) en vermeldt duidelijk op .het girostrookje; „Bouwpakket Reiger”. Een volledig bouwpakket, bevattende alle benoodigde materialen, een werkteekening en een uitvoerige handleiding, wordt dan tijdig franco toegezonden.

A * L Ï

Schriftelijk Privaat-onderrichl (geen lesbrief-systeem) in Boekhouden en Handels* correspondentie Duitsch, Spaonsch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch. Wij sluiten aan op iedere voor-opleiding. U verplicht zich bij ons in geen enkel opzicht en U werkt bij ons nooit te hord 1 Instituut Fickinger, Breda

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE Aan het lyceum Bildersstraat II te 's-Gravenhage moet zoo spoedig mogelijk en aan het gymnasium Laan van Meerdervoort 57 te 's-Gravenhage moet met ingang van 1 September 1943 worden benoemd een RECTOR De bézoldiging is geregeld bij de verordening no. 3 van 1934, Op zegel gestelde verzoekschriften met de bij de wet vereischte stukken (bewijs/ bewijzen van gedrag over de laatste 2 jaren en gewaarmerkte afschriften van de akten van bekwaamheid), vóór 7 Februari 1943 inzenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE AMERSFOORT Aan de Openbare school voor buitengewoon lager onderwijs wordt met ingang van 10 Februari a.s. gevraagd: een Onderwijzeres in het bezit van de bevoegdheid voor handenarbeid. Inzending van stukken (sollicitatieadres op zegel), gericht aan den Burgemeester, binnen een week na verschijnen dezer, aan het Hoofd van de Personeels-centrale ten Gemeentehuize.

Wordt lid van hel Opvoedersgilde!