is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 20, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oeschrift het heldendom van den Germaanschen soldaat belachelijk konden maken (evenals dit thans toch ook nog in Nederland gebeurt) en zij de Duitsche regeering de schuld aan den oorlog verweten. Zij willen geen eensgezind Europa; in zulk een Europa is immers voor deze sjacheraars geen plaats meer. Deze oorlog zal eindigen met de volkomen vernietiging van het jodendom en zijn aanhangers. De stem van het bloed begon in Duitschland te spreken ; deze wees Duitschland den weg en zal over het jodendom zegevieren. '

Daar kameraad Stille reeds iets over het Duitsche „Gesamtunterricht” vertelde, willen de kameraden in Nederland zeker gaarne iets over de manier van het lesgeven vernemen. Voordat ik dat uiteenzet, wil ik nog het volgende over zijn Heimatkunde-uren zeggen. Het verblijdt mij, dat hij de kinderen ook tot boeren wil opvoeden, ik voel het ook zoo echt aan, dat hij een kind van den nieuwen tijd is; een gezond volk is immers een boerenvolk, een echt Germaansch volk. Zelf boerenzoon, voel ik mij nog met den bodem vergroeid. Zonder een gezonden

boerenstand, gaat een volk te gronde. Geachte beroepskameraad uit Trier, ik neem aan, dat u zich ook tot het hoerendom voelt aangetrokken, in elk geval het belang er van inziet. Wij willen elkaar de hand reiken en elkaar beloven, de jeugd verder voor dit toch schoone beroep geestdriftig te steinmen. Hoevele onderwijzers zijn er immers niet in Nederland, die hun neus voor het werk van den boer optrekken? Een nieuwe, jonge bnderwijzersgeneratie zal daarvoor in de plaats moeten komen. Wij mogen onze jeugd aan hen niet meer toevertrouwen. (Wordt vervolgd)

c f GILDENIEUWS f- j

Adreswijzigingen

Districtsvertegenwoordiger L. Koning, Rochussenstraat 207b, Rotterdam, is verhuisd naar Berglustlaan 64, Rotterdam.

Van Kringvertegenwoordiger C. J. W. Houwen van kring ’s-Gravenhage-West is het tegenwoordige adres : Laan van Eik en Duinen 131, en van den kringvertegenwoordiger van kring ’s-Gravenhage-Zuid, G. Dijkstra, Emmastraat 250.

Voor de Eindexaminandi

Goede ingenieurs, artsen, apothekers, chemici, juristen, economen, leeraars, in het algemeen akademisch gevormden, zijn voor ons volk en voor het toekomstige Europa even onontbeerlijk als goede boeren, ondernemers, handwerklieden enz.

De plaatsen der stokende en saboteerende intellectueelen moeten worden ingenomen door mannen, die begrijpen en die bereid zijn het algemeen belang te stellen boven hun persoonlijk belang.

Daarom mogen voor ons volk geen jonge krachten verloren gaan, die de bekwaamheid en de eigenschappen bezitten, waardoor zij voor een, hoogere studie in aanmerking komen. Het is mede de taak der leeraren in de hoogste klassen van H.B.S. en Gymnasium deze begaafde krachten te ontdekken, en hen te helpen de moeilijkheden, welke hun bij het aanvatten eener hoogere studie in den weg staan, te overwinnen.

In het algemeen gaan de leerlingen der gymnasia en H.8.5.-en en hun ouders pas over een hoogere studie denken, wanneer het eindexamen voor de deur staat of reeds is afgelegd. Wie echter bij een verdere studie financieele of andere moeilijkheden heeft te overwinnen.

dient reeds nu zijn maatregelen te nemen.

Zoo moeten aanvragen voor studiebeurzen over het studiejaar 1943 —’44 in de meeste gevallen reeds vóór I Maart a.s. worden ingediend, aangezien zij anders niet meer in behandeling worden genomen.

Het is daarom dringend gewenscht, dat de jonge kameraden, die voor een beurs in aanmerking wenschen te komen of die op eenigerlei wijze met moeilijkheden bij hun studie te kampen hebben, zich reeds nu met den Dienst Studiebelangen van het N.S. Studentenfront, Rapenburg 26, Leiden, in verbinding stellen. Na i Maart is het in de meeste gevallen onherroepelijk te laat!

Wij verzoeken de leeraren der hoogste klassen van Gymnasia en H.B.S. dit ter kennis te brengen van de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen.

Leider N.S. Studentenfront Dr. B. F. SARIS,

Cursus in het bouwen van modelvliegtuigen

Wij veronderstellen, dat er onder de Gildeleden velen zullen zijn, die een opleiding in de Modelvliegtuigsport willen ontvangen. Daarom hebben wij ons in verbinding gesteld met den leider van dezen dienst bij den Nationalen Jeugdstorm, kompaan M. L. Magrijn.

Deze nu heeft zich bereid verklaard tot het organiseeren van een specialen cursus voor onze Gildeleden, wanneer er althans voldoende belangstelling voor bestaat. De cursus zal dan in hoofdzaak schriftelijk zijn. De deelnemers ontvangen elke 2 weken een les over modelbouw.

luchtvaartkennis en vliegkunde. Kosten zijn hieraan niet verbonden. Slechts zal een bedrag van ƒ 6 per deelnemer in rekening worden gebracht voor de bij de lessen behoorende materiaalpakketten.

Voorts ligt het in de bedoeling om in een weekeinde bij elkaar te komen ten einde practisch werk te verrichten. De onkosten hiervoor zullen zoo laag mogelijk worden gehouden.

Het geheel, de schriftelijke cursus dus en de practische arbeid in de werkplaats, zal een grondige opleiding vormen voor het bouwen wan modelvliegtuigen.

Belangstellenden dienen zich vóór 75 Sprokkelmaand bij den ondergeteekende op te geven. F. BREEDVELT

I NIEUWS I

Geschrift Prof. Dr. Jan de Vries ~Onze Voorouders”

Dezer dagen verscheen een geschrift van Prof. Dr. Jan de Vries, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, getiteld „Onze Voorouders”. Hierin wordt van het leven der Germanen een zeer objectief en duidelijk beeld gegeven, dat in menig opzicht volkomen afwijkt van de dusver vaak op dit stuk gegeven onjuiste voorlichting. Mitsdien acht ik het van belang, dat het geschrift als handleiding bij het onderwijs in de geschiedenis en als leesboek wordt gebruikt.

Gebruik in de Rijksscholen stel ik verplicht, en wel voor de eerste en tweede klasse der inrichtingen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs en van de kweejcscholen.