is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fV. H, Cooly inspecteur, Dintelstraat 15, Amsterdam. Tel. 99126. Na voorafgaand verzoek.

Ir. L. Th. H. Hessenfeit, inspecteur, Mesdagstraat 98, ’s-Gravenhage. Tel. 721870. Na voorafgaand verzoek. W. Polderman, inspecteur, P. Driessenstraat 3, Groningen. Tel. 2524. Na voorafgaand verzoek, bij voorkeur op den isten en 3den Zaterdag van elk maand.

Mej. M. M. A. Michels, inspectrice, Dedelstraat 12, ’s-Gravenhage. Tel. 110610 Op den 2 den en 4den Zaterdag van elke maand. Het bezoek dient vooraf te worden aangekondigd met opgave van uur en onderwerp.

Mej. J. F. Beumer, inspectrice, Surinamestraat 54, ’s-Gravenhage. Tel. 111303. Op den 2den en aden Zaterdag van elke maand. Het bezoek dient vooraf te worden aangekondigd met opgave van uur en onderwerp.

Mej. G. G. Smit, inspectrice, Ruijchrocklaan 178, ’s-Gravenhage. Tel. 774148. Na voorafgaand verzoek.

V.H.M.O.

Dr. E. H. Renkema, inspecteur der Gymnasia, alsmede van de Handelsavondscholen in Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam, Jan van Nassaustraat 104, ’s-Gravenhage. Tel. 775245. Op den isten en 3den Zaterdag der maand in het Ghr. Gymnasium, Sweelinckstraat i, ’s-Gravenhage.

J. van Andel, inspecteur der Lycea, alsmede van de Handelsavondscholen in Gelderland en Overijssel, Riouwstraat 128, ’s-Gravenhage. Tel. 556310. Op den isten en 3den Zaterdag der maand van 13.30—15 uur, Binnenhof 8, ’s-Gravenhage.

M. van der Weyst inspecteur in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg,

Willem van Oranjelaan 13, ’s-Hertogenbosch. Tel. 5736. Op den 2den en 4den Zaterdag der maand van 13.30—15.30 uur.

Dr. W. van den Ent, inspecteur in Zuid-Holland en Zeeland, Bilderstraat 3, ’s-Gravenhage. Tel. 721617. Op den 4den Zaterdag van Louwmaand van 14—16 uur, • Gem. H. 8.5., 3e v. d. Boschstraat, ’s-Gravenhage.

Dr. S. Èlzinga, inspecteur in Noord-Holland en Utrecht, Westerhoutpark 28, Haarlem. Tel. 12879. Op den 4den Zaterdag van Louwmaand van 14—16 uur in de 4e H. 8.5., P. L. Takstraat 33, Amsterdam.

Algemeene Dienst Dr. D. G. Hoordijk, inspecteur, Oostduinlaan 2, ’s-Gravenhage. lederen Donderdag na schriftelijke aanvrage en bekomen antwoord.

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE De Burgemeester van 's-Gravenhage roept sollicitanten op voor de betrekking van Onderwi j zer (es) aan de gemeentelijke school voor slechthoorenden en spraakgebrekkigen. Nieuwe Schoolstraat 228. Mannelijke sollicitanten moeten in het bezit zijn van de hoofdakte, de akte of aanteekening voor V. 0.0. en handenarbeid of de diploma's A en B voor handenarbeid. Vrouwelijke sollicitanten van de akte of aanteekening voor V. 0.0., handwerken en handenarbeid of de diploma's A en B voor handenarbeid, terwijl het bezit van de hoofdakte tot aanbeveling kan strekken. Stukken in te zenden vóór 16 Februari 1943. Salaris ƒ 137.50 boven de rijksregeling. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.

GEMEENTE ROTTERDAM Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van Hoofd der school voor g. 1.0. C No. 1 (school voor schipperskinderen met verkorten leertijd). Aan deze school is een derde schooltijd verbonden, waarvoor extra-belooning wordt genoten. Benoembare leerkrachten zijn in de gemeente beschikbaar. Sollicitaties op zegel vóór 1 Maart 1943 aan den Burgemeester.

GEMEENTE AMERSFOORT Johan van Oldenbarneveltgymnasium – Amersfoort Met ingang van den cursus 1943-1944 wordt gevraagd een Leeraar Duitsch Aantal lesuren per week waarschijnlijk 19. Salaris Rijksregeling Ie klas. Inzending van stukken, gericht aan den Burgemeester, binnen drie weken na verschijnen dezer aan het Hoofd van de Personeels-centrale ten stadhuize. Spreekuren van den Rector op Maandag en Donderdag van 14—15 uur.

GEMEENTE SITTARD De Burgemeester van Sittard roept sollicitanten op naar de betrekking van; 1) Onderwijzeres 2) Onderwijzer aan de Openbare Lagere (driemans) school te Sittard, Begijnenhofstraat. Voor de betrekking onder 1) vereischt akte J en K. Een benoembare kracht is aanwezig. In diensttreding zoo spoedig mogelijk. Voor de betrekking genoemd onder 2) akte J vereischt. In diensttreding 1 Mei a.s. Voor beide betrekkingen zal het bezit van de akte handenarbeid tot aanbeveling strekken. Stukken, voor zooveel noodig, op zegel vóór I Maart a.s. in te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE De Burgemeester van 's-Gravenhage roept sollicitanten op voor de betrekking van Onderwi j zer(es) bij het openbaar buitengewoon lager onderwijs in deze gemeente. Mannelijke sollicitanten moeten in het bezit zijn van de hoofdakte, de akte of aanteekening voor V. 0.0. en handenarbeid of de diploma s A en B voor handenarbeid. Vrouwelijke sollicitanten van de akte of aanteekening voor V. 0.0., handwerken en handenarbeid of de diploma s A en B voor handenarbeid, terwijl het bezit van de hoofdakte tot aanbeveling kan strekken. Stukken in te zenden vóór 16 Februari 1943. Salaris ƒ 137.50 boven de rijksregeling. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.

GEMEENTE LOCHEM De Burgemeester der gemeente Lochem roept sollicitanten op naar de betrekking van ( Onderwijze! in vasten dienst aan de 0.1. school no. 2 (waarn. Hoofd de heer W. Ras). Bevoegdheid voor gymnastiek en geschiktheid voor onderricht in zang strekt tot aanbeveling. Leden der N.S.B. of sympathiseerenden met de N.S.B. genieten de voorkeur. Inzending van stukken vóór 10 Februari a.s. aan den Burgemeester.