is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 22, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J * ® M# A V #

Algemeen Vooizieningslonds voor Leeraren en Onderwijzers in Nederland

Den Haag, Kon. .Mariastraat 24 – Telefoon 722548 – Giro 452370

Het A, V. L. O, N. stelt zich ten doel:

a) Aan de toegetredenen rechtskundigen bijstand te verkenen bij alle uit hun ambt voortvloeiende moeilijkheden, als salariskwesties, pensioenvragen, ontslagkwesties enz. Deze bijstand wordt gratis gegeven, alleen de werkelijk gemaakte -kosten kunnen in rekening worden gebracht ■

b) mede te werken aan de vorming van het Nederlandsch onderwijzend personeel door het organiseeren van vormingscursussen en vormingskampen, het verstrekken van literatuur enz.;

c) aan de toegetredenen bij ziekte een uitkeering te verzekeren, wanneer het salaris geheel of gedeeltelijk door gemeente- of schoolbestuur niet meer wordt uitbetaald;

d) aan de toegetredenen bij operatie van henzelf of van hun gezinsleden een uitkeering te verzekeren, gelijk aan de helft van de gemaakte kosten tot een maximum van ƒ 75.—;

e) aan de toegetredenen bij bevalling van hun echtgenoote, te beginnen bij het derde kind, een uitkeering te verzekeren, gelijk aan de gemaakte kosten tot een maximum van ƒ 50.—;

f) aan de toegetredenen bij moeilijkheden buiten eigen schuld giften en/of voorschotten te verstrekken.

Dit aUes kunnen de leden verkrijgen tegen één half procent van hun

£>e aandacht wordt erop 'gevestigd, dat brieven, bestemd voor het Hoofd van de afdeelingen voor Rechtskundigen Bijstand en Vorming, Dr. F. Breedvelt, moeten worden gezonden aan: Jozef Israëlslaan 46 te ’s-Gravenhage.

Poststukken voor het Hoofd van de afdeelingen voor Geldelijken Bijstand en Ziekteverzekering, A. Lapperre, zenden aan: Koningin Mariastraat 24, te ’s-Gravenhage.

Het „Algemeen Reglement” van het AVLOfN wordt toegezonden na ontvangst van f 0.15 op postrekening op het mededeelingensirookjè duidelijk vermelden, waarvoor de betaling bestemd is.

~ Hegistratlenummer voor niet-commerSeele Te"