is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 23, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ER BOVEN UIT dooi onze beproefde, door vele auiori- I leiten aanbevolen, individueel geleide ■ Mentale Training I welke Uw Zelfvertrouwen, Wilskracht, I Oonceniraiie, Geheugen en 'iakt ver- I sterkt, Uw spreek-, bloos- en andere I angsten opheit en Uw sluimerende H vermogens positief richt. ■ GRATIS BOEKJE | Nr- 17 met Interessante artikelen en I alle inlichtingen op aanvrage onder | vermelding van dit blad en bijsluiting I van 20 ets. postzegels voor adm. kosten. I PELMAN INSTITUUT I voor Mentale Training I Damrak 68 Amsterdam Tel. 41878 I

09rdeel de gezondheidstoestand van het kind of de arstand van de woning tot de naastbljzijnde in aanmerking komende school daartoe aanleiding geeft.

Streekmuseum

Wassenaar en omgeving

Tot de plannen van den burgemeester van Wassenaar in zake de heemkunde en het behoud van het eigen schoon van* dit dorp, behoort de inrichting in overleg met de gemeenten ’s-Gravenhage, Leiden, Voorburg, Leidschendam, Voorschoten, Valkenburg en Katwijk van een streekmuseum in de natuurreservaten Raaphorst en Ter Horst, waarin verleden van de schoon-e en historische landstreek in voorwerpen en in afbeeldingen aanwezig zullen zijn. Het schijnt zijn bedoeling te zijn de beoefening van volkszang, volksmuziek, huisnijverheid en kunstambacht aan te wakkeren, door op de begroeting voor -dit doel, een bedrag van 4 pet van alle door de gemeente te bestellen werken en leveringen uit te trekken.

Cursus Vogelbescherming

De secretaris-generaal van het departement van' opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming deelt mede, dat dit jaar van 27 April tot 1 Mei van rijkswegeeen cursus inzake vogelbescherming zal worden gehouden.

Met dezen cursus wordt beoogd de vorming van personen, die bereid zijn, voor zoover tijd en gelegenheid hun zulks toelaten, in de omgeving van hun woonplaats de yogelbeschermings-gedachte in braden kring uit te dragen en tevens de leiding op zich te nemen van het vogelbeschermingswerk ter plaatse. Het ligt In de bedoeling den cursus te houden irv het nationale park op de Hooge Veluwe te Hoenderloo.

Verzoeken om tot den cursus te wordtenen vóór 15 Maart 1943 schiuftelijk te worden gerictit tot het hoofd van de afdeeling kultuurbescherming en wetenschap van het departement opvoeding, wetenschap en kultuurbescherming. Wassenaarscheweg 6 te ’s-Gravenhage, onder mededeellng op welke wijze men reeds eerder belangstelling heeft getoond voor het vogelbeschermmgswerk.

Sil^dsmismwA

Kring Utrecht en ommelanden Op Zaterdag 27 Februari 1943 zal een bijeenkomst plaats hebben van alle leden m het stadhuis te Utrecht, in de Blauwe Trouwzaal om 2 uur n m. Door den districtsvertegenwoordiger Albers, zal o.a. worder( behandeld: ..Nationaal-socialistische vorming op onze scholen.” Opkomst verplicht.

De Kringvertegenwoordiger, J. KAKEBEEKE, Broekemalaan- 30, Utrecht Tel. 11414

GEMEENTE OOLTGENSPLAAT

Voorbereidend L.O.

Aan de gemeentelijke Openbare Bewaarschool wordt tegen 1 Mei a.s. gevraagd een

HOOFD

Hoofdakte verelscht. Salaris ƒ 1000.—. Sollicitaties vóór of op 6 Maart a.s. aan den Burgemeester.

GEMEENTE HASSELT

Aan de Openbare Lagere school (3-mansschool) te Hasselt vaceert tegen 1 April a.s. de betrekking van

HOOFD

Sollicitanten kunnen hun stukken zenden aan den Burgemeester vóór 10 Maart a.s.

GEMEENTE HENGELO (O.)

In deze gemeente worden sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van

Onderwijzeres

aan de openbare lagere school: „Willemschool" (hoofd de heer R. H. Been). Stukken vóór 10 Maart a.s. in te zenden aan den wnd. Burgemeester.

Schriftelijk Privanl-onderrichl (geen lesbrief-systeem) in Boekhouden en Handelscorrespondentie Duitsch, Spaansch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch.

Wij sluiten aan op iedere voor-opleiding. U verplicht zich bij ons in geen enkel opzicht en U werkt bij ons nooit te hard —! Instituut Fickinger, Breda

gemeente TEXEL

(Herhaalde oproeping)

Aan d© openbare lagere school te de Cocksdorp (gemeente Texel), tweede klas, wordt gevraagd een

Onderwi j zeres

In het bezit van de akten j, en k.

Inzending sollicitatiestukken aan den Burgemeester van Texel, te den Burg, vóór 10 Maart 1943.

GEMEENTE GRONINGEN

Aan de afdeeling Middelbaar Technisch onderwijs der inrichtingen voor Dagnijverheidsonderwijs der gemeente Groningen wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een

civiel-ingenieur

met ervaring voor het geven van onderwijs in weg- en waterbouwkunde en aanverwante vakken gedurende 30 lessen per week.

Salaris volgens Rijksregeling. Inzending van stukken (sollicitatie op zegel) met bewijs van zedelijk gedrag vóór 8 Maart 1943 aan de afdeeling „Onderwijs" der gemeentesecretarie.

Inlichtingen verstrekt de directeur der school.

GEMEENTE HAARLEM

Onderwijzers

met hoofdakte en

Onder wij zeressen,

die in aanmerking wenschen te komen voor een benoeming bij het gemeentelijk GEWOON- en VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS kunnen hiervan doen blijken bij gezegelde sollicitatie (tenzij zegelvrij krachtens wettelijk voorschrift) aan den Burgemeester vóór 10 Mrt. a.s. Bij de beknopte sollicitatie moet worden gevoegd een overzicht, vermeldende: a. geboortejaar en datum, b. akten,

c. volbrachten diensttijd en d. opgaaf van hamen en adressen van personen, die inlichtingen kunnen geven.

Geen stukken overleggen.