is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 24, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flpn wannep.r hij passeerde. En dit I alles voor zijn idealen.

Wat moet er dan toch een groot verschil zijn, tusschen de idealen van deze collega en die welke zich wijzigen naar de omstandigheden en zich aanpassen bij de evoluties in de praktijk, zooals U 'deze beschrijft. Zijn deze laatste nog wel idealen te noemen? Het lijkt mij meer „op de kat uit den boom kijken.” Ook dit heeft tot gevolg dat wij een stimulans gevoelen om ons in te zetten voor ophouw en uitbreiding, maar . . . toch maar even afwachten, straks als alle oorlogsgeweld verstomd is, ja dan komen onze idealen, betere materieele posities voor de leerkrachten een steviger gronddag voor hun rech-

ten, een betere pensionneering, ja nog veel meer. Alleen vruchten plukken en zoo vraag ik mij af, wat doet gij nu? Nationaal-Socialisten, zij die thans strijden, offeren en dienen. Zij waren het die of zelf gingen of hun zonen afstonden om te strijden voor de door U bedoelde betere sociale toestanden. Zij waren het, die door hun offers in den afgeloopen winter het groote sociale werk van Winterhulp Nederland in stand gehouden hebben. Zij waren het die, zoo zou ik door kunnen gaan, maar de Nationaal-Socialist vraagt geen pluim of bedankje. Maar wat deed gij ? Gij wilt betere materieele posities enz., maar op welken grond berust deze eisch? Waarom afwachten tot straks, wan-

neer het normale werk zal zijn hervat en de moeilijkheden van thans door de Nationaal-Socialisten zijn overwonnen. Nu wacht de menschheid een ontzaglijke taak.

Nu wordt, ook van U gevraagd, met volledigen inzet van Uw krachten mede te bouwen aan den wederopbouw, niet alleen van ons Nijverheidsonderwijs, maar van onze geheele gemeenschap. Nu moeten wij klaar staan voor coöe

Nu zal moeten blijken of het ernst is met onze overbrugging van onze verschillen en of wij bereid zijn offers te brengen in het belang van onze gemeenschap. G. J. DIJKERS

De opvoeding der kleuters in een nieuw licht gezien

Dat de „Kindergarten” in Duitschland zoo populair zijn, is uitsluitend de verdienste der N. S. V., die waar het de opvoeding der kleuters betreft, baanbrekend werk heeft verricht.

Onze Nederlandsche kleuterscholen zijn verstard. Het zijn soms intellectueele inrichtingen geworden met volledige miskenning der lichamelijke behoeften. Het Nat. Soc. wil echter een harmonische ontwikkeling ; zij omvat den mensch in zijn geheel.

Alle in het kind aanwezige krachten worden tot ontwikkeling gebracht; geestelijke zoowel als lichamelijke. Aan dit laatste hebben we in onze Fröbelscholen helaas veel te weinig aandacht geschonken.

En dit is des te meer te betreuren, waar toch de indrukken, op dezen leeftijd opgedaan op het geheele verdere leven van invloed zijn. Verzuimen tijdens deze gewichtige groeiperiode begaan, kunnen nóóit meer geheel worden ingehaald.

Kern aller opvoeding is „Körperpflege”, en iedere „Kindergartnerin” weet, dat er aan de licharnelijke verzorging van het jonge kind zéér bijzondere eischen worden gesteld.

Door de N. S. V. nu worden jaarlijks honderden Kindergarten ingericht, ware gezondheids-opvoedingstehuizen, waar het woord „Körperpflege” met gouden letters geschreven wordt.

Waar hier alles om het lichamelijk welzijn van het kind draait, is het wel vanzelfsprekend, dat er hooge eischen gesteld worden aan de doelmatigheid van onze gebouwen, aan ventilatie, hygiëne, een opgewekte atmosfeer, goede dagindeeling enz. enz.

Overal heerscht pijnlijke zindelijkheid. De wanden zijn in lichte kleuren gehouden. Vroolijke gordijnen versieren de ramen, terwijl zeer smaakvolle lampen voor een goede verlichting zorgen.

Linoleum of parket bedekt de vloeren. En natuurlijk vinden we hier niet de afschuwelijke banken, die we helaas in onze Nederlandsche kleuterscholen soms nog zien en die de bewegingsvrijheid van onze kinderen zoozeer belemmeren, maar overal stoeltjes, geschaard om grootere of kleinere tafels. Alles aangepast aan de lichaamsverhoudingen Van het jonge kind.

Verder zorgen we in de eerste plaats voor zooveel mogelijk licht, lucht en zon.

Het kleuterleven speelt zich dan ook zooveel mogelijk buiten af. ’s Zomers zijn we zelfs den geheelen dag buiten. Er wordt buiten gegeten, gezongen, gespeeld, enz. enz. We dragen onze waschkommen naar buiten en wasschen ons heerlijk in de zon. We poetsen er onze tanden en turnen op het gazon achter in den tuin. Is het tijd om te eten, dan scharen we ons om de lange tuintafels waar allen zich te goed doen aan den smakelijk toebereiden kinderkost.

In luchtige strand- of gymnastiekpakjes, die het zonlicht overal toelaten, genieten onze kinderen naar hartelust. Ze helpen mee den tuin in orde houden, spelen in den zandbak of zitten in de schaduw om de

Hoe het groeit!

’t Is als in de vrije natuur. In ’t voorjaar. Eerst was ’t nog zoo dor en doodsch. Maar toch zie je goed ’t groent in de wei. En dan ontdek je na luttele weken, dat de weide nu werkelijk groen is. Van dat echte groen. En, waarempel, er staan bloemen in.

Groei rondom. Langzaam, haast ongemerkt. Maar gestadig. Als in de natuur de zon, is in de geestelijke wereld de Idee de stuwende kracht.

Let op, en ziet, hoe ook de organen van de Beweging groeien. B.v. het N.A.F.

En helpt mee. ’t Gilde vindt daar een taak, bijv. in de gemeenschap Vreugde en Arbeid. De districten van ’t Opvoedersgilde kunnen

(zooals in Amsterdam) een gedelegeerde aanwijzen, die met raad en daad V. en A. helpt. Als V. en A., afd. Volksontwikkeling, cursussen vormt, dan zorgt de gedelegeerde voor de leeraren. Misschien den eersten tijd belangeloos. Maar ’t groeit. Straks worden de leeraren billijk betaald.

Zoo ook, als cursussen worden gevormd voor den dienst Beroepsvorming en Bedrijfsleiding.

Het Opvoedersgilde zorgt, dat de diensten van ’t N.A.F. hun leeraarspersoneel krijgen. Voorkeur aan leden van het Opvoedersgilde. Maar bekwaam: gemeenschapsbelang voor individueel belang!

Zoekt contact. Biedt uw medewerking aan. ’t Baat ook uw Volk! H. A. ALMOES