is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 26, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVOEDIWGINI VOLKSCHEW EEESi

ORGAAN VAN HET OPVOEDERSGILDE

No. 26 2e Jrg. 20 Lentemaand (Maart) 1943 Verschijnt eiken Zaterdag

Uitgave: NENASU, Postbus 58, Utrecht, Telef. 11851 – Giro 407915 t.n.v. Volk en Vaderland

Hoofdopsteller: W. Th. de Boer ♦ 's-Gravenhage Opstelraad:

Dr. G. de Gelder en Dr. W. F. de Groot Secretaris van den Opstelraad; Dr. F. Breedvelt,

Jozef Israëlslaan 46 ♦ 's-Gravenhage Organisator: I. T. van Eelen » 's-Gravenhage

, LAMMERTSE LZN.

QE ARBEIDSDIENST

als dienst aan het volk en opvoeding der jeugd

De Arbeidsdienstgedachte is ouder dan het nationaal-socialisme. Wij ontmoetten haar reeds vóór 1914 en bepaald actueel was zij in de na-oorlogsche periode van 1918- 1932. Doch de redenen, waarom arbeidsdienst geëischt werd, verschilden alle van de beginselen, die aan den nationaal-socialistischen arbeidsdienst ten grondslag liggen.

In de na-oorlogsche periode waren het hoofdzakelijk de ondermijning van de volksgezondheid, de ontreddering der economie en de massale werkloosheid, die leidden tot de arbeidsgedachte. Het inzicht, dat de arbeidsdienst dienst aan het Volk moest zijn en opvoeding der rijpere jeugd, bleef echter den volksleiders van dien tijd vreemd. En juist dit inzicht werd beslissend voor den uiteindelijken vorm van den nationaal-socialistischen arbeidsdienst. De nauwkeurige richtlijnen voor den toekomstigen arbeidsdienst werden voor het eerst geformuleerd door Konstantin Hierl, den organisatieleider van de rijksleiding der partij in 1930 met goedkeuring van Hitler. De NSDAP eischte : a) invoering van den algemeenen Duitschen arbeidsdienstplicht voor alle jonge Duitschers zonder onderscheid, die geschikt zijn om te werken en die in het bezit zijn van de burgerlijke rechten; bj den arbeidsdienst als eeredienst aan Volk en Vaderland, evenwaardig met den dienst onder de wapenen; c) den arbeidsdienst als groote opvoedingsschool tot na-

tionaal-socialisme; d) het tewerkstellen van den arbeidsdienst in werken, welke nuttig zijn voor de gemeenschap, economisch waardevol en welke de productie kunnen vergrooten, bij uitsluiting van alle andere werkzaamheden, met als doel de Duitsche broodvrijheid te verwezenlijken.

Aan deze eischen werd sedert 1930 niets meer veranderd en zij gelden nu nog als grondslag van den Rijksarbeidsdienst. Het nationaal-socialisme is de grondslag van den Arbeidsdienst. D.w.z. dat de arbeidsdienst niet alleen de practische beleving van het nationaal-socialisme is, maar ook de drager en verkondiger van de nationaal-socialistische idee. „In der Praxis ist Arbeitsdienst im besten Sinne des Wortes Nationalsozialismus der Tat” schreef een van Hierls eerste medewerkers ). Hierl zelf verklaarde in een rede voor de Duitsche 'studenten van Berlijn:

;jDer Arbeitsdienst ist ein Kind der nationalsozialistischen Bewegung, er tragt ihren Charakter und ist von ihrem Geiste durchdrungen, es gabe sich selbst auf, wenn er je aufhören würde. Trager und Verkünder dieses Geistes zu sein 2).

Nationaal-socialistische wereldbeschouwing en arbeidsdienst staan in een eigen verhouding tot elkaar. Twee punten zijn hierbij van belang: ten eerste het feit, dat de ontwikkeling van het nationaalsocialisme als wereldbeschouwing niet afgesloten is, en ten tweede het feit, dat de arbeidsdienst geworteld is in het gemeenschappelijk gedachtengoed van het nationaal-so- Op dit laatste moeten we goed letten. Want evenals in elke andere beweging zijn in het nationaal-socialisme verschillende nevenstroorningen aanwezig. De arbeidsdienst is van geen enkele dezer stroomingen afhankelijk. Niet het veranderlijke uitzicht (de wereldbeschouwing is immers als proces nog afgesloten!) van het nationaal-socialisme beheerscht den arbeidsdienst, maar de beginselen, wereldbeschouwing vormen het fiindament, waarop de arbeidsdienstidee en haar verwezenlijking berust. In Duitschland hebben leiders van den arbeidsdienst zorgvuldig vermeden in hun theoretische beschouwingen en bij den organisatorischen uitbouw van den arbeidsdienst in nevenstroommgen van het nationaal-socialisme te ver-

INHOUD : De Arbeidsdienst als dienst aan het volk en opvoeding der Jeugd – Opvoeding en Kunst – Heemkunde in de opvoeding van onze grootere meisjes – De politiek in de opvoeding – Officieel – Uit de pers – Gildenieuws – Lijst van vacaturen – A.V.L.O.N.