is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 28, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.V.L.O.N.

Algemeen Vooizienlngsfonds vooz Leeraren en Onderwijzers in Nederland

's-Gravenhage, Koningin Mariastr. 24, Tel. 72 25 48. Giro: 45 23 70. Bestuuraer: Prof. Dr. R. van Genechten.

Alg. Secretaris: A. Lappérre, Koningin Mariastraat 24, Hoofd van de afdeelingen voor Rechtskundigen Bijstand en Vorming: J. Hettema, Jozef Israëlslaan 46 te ’s-Gravenhage. Hoofd van de afdeelingen voor Geldelijken Bijstand en Ziekteverzekering: A. Lapperre, Koningin Mariastraat 24 te ’s-Gravenhage.

In verband met het vertrek van Dr. F. Breedvelt naar utrecht heeft de Bestuurder kameraad J. Hettema tot hoofd van de afdeelingen voor Rechtskundigen Bijstand en Vorming benoemd.

Dat deze afdeeling zich in de belangstelling, zoowel van de AVLON-leden als van niet-leden mag verheugen, blijkt uit de groote briefwisseling, die door deze afdeeling wordt gevoerd. Een tweetal uittreksels van brieven volgen* hieronder.

AFSCHRIFT A. 25 Januari 1943. Ook wil ik nog even mijn dank betuigen aan het A.V.L.O.N. en speciaal aan Dr. F. Breedvelt, Hoofd van de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand, voor eenige adviezen, die mij bij mijn pensioenaanvragen te pas kwamen, en waarvan nuttig gebruik is gemaakt. G. V. A.

AFSCHRIFT P. K. M. 22 Maart 1943. Mijnheer, Mijn oprechten dank voor Uw hulp, die ik van U mocht ontvangen inzake pensioenraad. Ofschoon ’t geen gunstig antwoord voor mij was, ben ik U toch dankbaar voor Uwe hulp. P. K.

Indrukken van een verzorger Voor eenigen tijd werd mij het verzorgerschap van eenige 0.F.-ondersteunden opgedragen. Op zichzelf beschouwd lijkt deze taak heel eenvoudig. Om de zooveel maanden ontvangt men de chèques en men zorgt dat de rechthebbenden tijdig hiervan in bezit komen. Hiermede zou nu de taak van den verzorger geëindigd zijn.

Wie z’n opdracht evenwel een ietsje ernstiger opneemt, zal naar ik vermoed toch eenigszins anders te werk gaan. M’n' eerste schreden op dit pad naar het verzorgerschap hebben derhalve tot doel gehad eens kennis te maken met mijn verzorgden.

Degeen die wil medebouwen aan een nieuwe wereld, kan o£ mag verwachten, dat hij met eenig wantrouwen ontvangen wordt, ook door de verzorgden. Ik had me dus op een eenigszins koele, gereserveerde ontvangst voor te bereiden. Toch is dit meegevallen. Er mag eens één geweest zijn, die aan mijn verwachting beantwoordde, doch de overigen gaven daarentegen hun vreugde te kennen, dat er tenslotte iemand verscheen, die zich voorstelde als de nieuwe verzorger van het O.F. Al mijn verzorgden uitten hun vrees, dat door de veranderingen ook in het onderwijs, hun £inar,cieele positie er niet op vooruit zou gaan. Hun toch al zoo zeer bescheiden Inkomentje zou bij een eventueel onthouden van de 0.F.-toelage niet voldoende zijn om in hurj levensonderhoud verder te voorzien. Bij een dame deed zich het volgende geval voor. Door invaliditeit werkt ze sinds 1924 niet meer. Zij is echter wel zoo goed, dat zij eenig werk kan doen. Haar toelage van het O F. bedraagt £ 35 per maand. Daar zij volgens haar dokter nog steeds ongeschikt geacht wordt voor haar vroegeren werkkring, wordt zij thans in de gelegenheid gesteld haar toelage te verdienen, daar zij niet zoo is, dat ze geheel niets kan doen. Zij wordt nu admlnistratie£ werkzaam gesteld, teneinde haar toelage te verdienen. Als na eenigen tijd hlijkt, dat zij geschikt is en door haar prestatie aanspraak maakt op verhooging van haar toelage, zal dit geen enkel bezwaar ontmoeten. Zij kan eventueel als kantoorkracht haar inkomsten vergrooten en er zal voor gezorgd worden, dat zij als zoodanig geplaatst wordt.

Het is er dus, dit zij hier nogmaals nadrukkelijk gezegd, niet om begonnen linancieele moeilijkheden te veroorzaken, doch om de inkomsten op volwaardige wijze te verhoogen.

57arj de andere verzorgden, die door mij bezocht werden, vallen geen bijzonderheden te vermelden. Allen zijn blij, dat ze hun inkomsten kunnen houden, zooals die waren.

Ik hoop nu maar, dat er door dit artikeltje een juist

begrip voor het O.F. wordt gewekt en dat we door het inschrijven van nieuwe leden de inkomsten kunnen verhoogen. De contributie is laag, slechts een half procent van het salaris. ' w.g. A. WIERSMA.

Dat onze bei'oepsgenoot zich over de noodige belangstelling voor het Ondersteuningslonds mag verheugen, moge blijken uit de hierboven afgedrukte verantwoording der ontvangen vrijwillige bijdragen in het tijdvak van 20-1-1943 tot heden. Mej. W. A. van* D. te S. deed de rente harer inleggelden bij de Onderwijzerssnaarbank aan het Ondersteuningsfonds toekomen. Wé hopen, dat leder zich deze daad tot voorbeeld zal stellen.

Ondersteuningsfonds

M. M. S te d. H. f 0,50. G. V. d. G. te A. ± 1.—, G. J. B. te B. 1 3.—, J. ±t. K. te O. ± 0.00, M. B. Z. te B. f I,—, Mej. A. W. de B. te A. 1,—, iviej. B. L. B. te V/L f 1,50, G. S. te B. i I,—, A. K. te K. i 0.50, A. G. P. van S. te B. f z.oo, C. K. te G. f I,—, K. d. B. te A. f 10.—, J. D. te A. f 2.—. F. H. M. S. te A. f I.—, J. P. te L. K. f 1.25. P. G. v. W. V. B. te B. f I.—, P. S. te A. f 0.60. C. P. L. te dH. £ 0,50. J. M. te A. f 2.—. W. J. te B. f 10.—. F. R. te dH. f I.—, Mej. H. C. V. te G. f I.—, G. C. V. te A. £ I.—. A. J. Ph. V. d. S. te A. £ 2,—, W. M. te A. £ I,—. Mej. H. W. te dH. f I.—. F. P. te dH. £ 0.50, K. S. te te L. f I,—, H. W. te E. £ I,—, J. V. B. te D. £ 2,—. B. K. M.. te dH. £ I,—. Mej. A. S. te R. £ 2,—, M. P. J. te M. f I,—. H. D. V. te L. £ 2,50, J. C. H. te V. £ 0,50. W. V. B. te N. £ I,—, E. V. d. E. te A. f 5,—. M. B. S. te R. £ I,—, F. J. te B. £ 1,—, Mevr. J. W. ter M. W. te E. £ 2,—, L. V. te G. f I,—, H. W. K. te dH. 1 I.—, J .de V. te dH. £ 0,50. A. W. A. L. te H. f 3,—, Mej. M. E. te H. £ 2—, C. H. W. te L. £ I,—, M. v. W. te M. £ I.—, A. L. te O. £ I,—. C. E. te O. £ I,—, A. J. P. te S. f 1.—-, Mevr. D. W. C. A. te W. £ 2,50, Mei. T. H. M. S. v. W. te Z. £ 5,—, G. R. te Z. £ 2.50, G. W. A. te A. £ 1,—. Mej D. K. te A. £ I.—, Mei. S. D. M. te A. £ 1.25, A. C. J. te A. f 2,—, W. de G. te A. f I,—, C. M. te A. f I.—, G. J. V. te A. f I.—. TJ A. A. te H. £ I,—, J. K. te E. £ 3.—. T. A. te H. f 2.—, J J de K .te R. f I—. M. K. V. te A. f 5.—. Mei. J. M. A. S. te A. f 1..50, A. D. S. te A. £ 1.50. J. L. R. te A £ O 50, C. M. 1,. te M. f 2.50. T. de V. te Z. f 0.75, Mei A. M. te dH. f 5,—, A. R. te E. £ 1.50, M. A. W. r. Z. te dH. £ I.—. L. R. te •t H. £ 2.—, M. R. D. te ,H. £ 1,50, G. D te H. £ 1,50,- J. C. T.. R. de L. te A. f I,—, F. S. te E. f I.—, A. de H. te S. £2.—, Mei. M. V. W. te Z. f 0.50. J. F. H. te A £ I,—, Mei. H. ,T. S. te A. £ 5.—, Ph. H. te H. f I,—, J. S. te R. £ I.—. K. H te dH. £ I.—, Het FZ te dH. £ 0.50, Mei. A. N. K. te G. f I,—, I. R H. te W. £ 1,.50. A. H. te G. £ I.—, A. H. te V. f I.—, Mevr. H. G. A. te A. £ I,—, P. B. te A. f I.—, A. J. S. teA. £ 2.50, H. P. D. te N. £ I,—, Mei. F. J. A. P. te E. £ I.—, P. W. A- te 1.. f I.—, F N. te G £ I,—, Mej. M. J. E. B.

te A. f 1.—, Mevr. M. D. te E. f I.—, T. P. te E.. f 5,—, A. V. D. te A. f 1,50, M. A. J. te A. £ 3,—, Mej. W. A. V. W. te S. £ 46,42, M. W; te D. f I,—, J. M. R. te A. £ I.—. D. H. te dH. £ I,—, J. E. H. te dH. f 0,75, C. W. te L. £ I,—, Mei. L. S. H. te M. £ I.—, G. P. W. te dH. £ I.—, Dr. G. G. v. d. A. te dH. £ 3,—, G. J. v. A. te A. £ I,—. Mej. E. K. te B. £ 2,—, Mevr. G. H. M. V. d. B. te A. £ 3,50, W. B. te-B. £ I.—. E. J. v. te V. £ I.—, Pro£. Dr. F. A. H. V. ,S. te S. £ I,—. J. G. R. te V. f 2,—, A. P. te A. f I,—, W. J. te D. £ I,—, A. G. V. D. te W. f I,—, P. V. te A. £l—, J. P. te R. no=t H. £ 150. A. K. te H. £ I,—. n. C. do J. te T. £ 5.—, R. B. te A. £ 5.—, M. G. B. 'b, to VD. £ I,—; A. C. te M £ I.—. N. F. K. te B. £ 1 50. c. D. R te G, £ I.—. Me-<7r V. G, V. d. 57 te A. £ 2 50, P. C. B. te dH, f I—, A de B. te R £ 2—, Moi. M. V. B. te Z. £ 0 50. ,T F. H te A. ƒ. i._ ivTei H. J R. te A. £ .s—. P H te B £ I.—. ,T S. to R, f i._ K. H. te dH. ' I—. K. F. te D. f o 50, ,T G. te D. £ 2.—, Met. A. H. te A. £ I—, lifet. A. K te A. £ I.—. C. M do.l H te \ £ 2..50 "fei. T. H te dH. £ 1 —. Me'e-. •T. Th R. t= A. £ I,—. H. R. te £T £ 1 B. .T.. B. te A. £ 2.50, M H. W. H. te A. £ I,—, Mei. H. ,T. H. te A. f I,—. D. .T. K. L. te A. £ I.—. Domeng n te B. £ I.—. A. B. K. te F. f 1.5», K. F. te B £ 0.50. G. V. te H. £ I.—. A. C. V. D te O. f 1.50, C. S. J. den H. te A. £ 2.—, T. K. te D. £ 2,—, Mw. F. S. de V/v. d. St. £ 1.50, ,T. J. V ,d. D. te Z. £ I,—, C. H. D. te A. f 0,50, T. ,T. de K. te H. £ I.—, ,T. P. B. t“ S. £ I.—. Joh. H. K. te P. f 2,50, G. K. te H. £ I,—. D .T. te A. £ 2,—, B; J. G. te G. £ 2.,—. H. V. d. M. te G. f 2.—, A. J. A. H. te B. £ I,—. P. J. N. V. te R. £ I,—.

Hoofdopsteller: W. Th. de Boer, Den Haag. Verantwoordelijk voor de advertenties: B. Otte, Bussum. Uitgever: Nenasu. Drukker: N.V. Drukkerij voorheen L. E. Bosch & Zoon, Oude Gracht 172—176. Utrecht. Verschijnt: eiken Zaterdag. Abonnee mentsprljs: 5 gld per jaar. Prijs per nummer: 12 ct. K. 2350 P.V. 1894/14. Registratienummer voor nlet-commercleele Vereeniglngen en Stichtingen: 538.990.