is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 30, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil niet nalaten, alle kameraden van het Opvoedersgilde met wie ik, tijdens het 2y2-jarig bestaan van ons Gilde, prettig heb mogen samen werken, hartelijk te danken voor hun medewerking. Door samen te houden hebben wij iets gebouwd, waarop wij trotsch kunnen zijn en dat binnen afzienbaren tijd voor alle beroepsgenooten zal blijken te zijn: het krachtige bolwerk ten bate van onze Nederlandsche jeugd!

De Secretaris van het Opvoedersgilde F. BREEDVELT.

PROVINCIALE LANDDAG VOOR HET ZUIDEN

Woensdag 28 April 1943 organiseert het District Noord-Brabant iri Tilburg een Prov. Landdag. Wij verzoeken" onzen leden in Brabant, Zeeland en Limburg hun tijd daarvoor .vrij te houden. Nadere gegevens omtrent plaats en tijd verschijnen in het volgende nummer. Sprekers zullen zijn de kameraden G. F: Vlekke en Dr. F. Breedvelt.

De 'bijeenkomst wordt onderbroken door een gemeenschappelijken maaltijd.

VERRIJK UW BOEKENKAST MET ONDERSTAANDE WERKEN, WELKE ZOO JUIST ZIJN VERSCHENEN, ELK UITGEVOERD 'in prachtband met vele illustraties

TIJGER EN MENSCH door Bengt Berg. Met 64 bijzonder fraaie illustraties in quarto-fprmaat geb. ƒ 5.25

OP DIERENVANGST IN AFRIKA (Jacht op Groot Wild) door Christoph Schulz. Met 38 illustraties 9®b. ƒ 5.75

RUMOER OM INGE door L. O. Renz. 'n Alleraardigst meisjesboek, met 25 penteekeningen geb. ƒ 3.25

MIJN LEVEN ALS VLIEGENIER door Ernst Udet. 2e dr., met 76 foto's, geb. ƒ 4.25

VRAAGT UW BOEKHANDELAAR

Bvolksche uitgeverij westland _ AMSTERDAM-C *

GEMEENTE HAARLEM

Bij het middelbaar onderwijs worden gevraagd; a. een tijdelijke leeraar in de wiskunde, en b. een tijdelijke leeraar in de aardrijkskunde en de geschiedenis, ieder voor plm. 28 wekelijksche . lesuren.

Jaarwedde volgens rijksregeling. Sollicitaties vóór 28 April a.s. aan den Burgemeester. Bij de beknopte sollicitatie moet worden gevoegd een overzicht, vermeldende; a. geboortejaar en datum; b. akten; c. volbrachten diensttijd; en d. opgaaf van namen en adressen van personen, die inlichtingen kunnen geven. Geen stukken overleggen.

GEMEENTE MAASTRICHT

De Burgemeester ' van Maastricht roept sollicitanten op voor de betrekking van

AMBTENAAR

ter secretarie Aanstelling naar gelang scholing en praktijk in den rang van klerk, adjunct-commies 2e kl. of adjunct-commies Ie kl.

Salaris overeenkomstig de Algemeene Jaarweddenverordening. Diploma G.A. I, alsmede ruime praktijk aan een afdeeling „Onderwijs" (L. 0., M. 0., H.O. en N.0.) vereischt. Sollicitaties (op zegel) met uitvoerige toelichting (scholing, praktijk, salaris, enz.) in te zenden uiterlijk 15 April a.s.

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE

De Burgemeester van 's-Gravenhage roept sollicitanten op voor de betrekking van

I. vast leeraar(ares) het gemeentelijk avoiidnijverheidsonderwijs voor meisjes in

a. lager onderwijsvakken, b. lingerie- en costuumnaaien.

c. handwerken, d. gymnastiek, e. koken.

11. Een vast leeraar in de lager-onderwijsvakken aan de gemeentelijke avondnijverheldsschool voor jongens en meisjes Nieuwe Schoolstraat 22b. (avondonderwijs voor oud-leerlingen der gem. school voor slechthoörenden en spraakgebrekkigen).

Aantal te geven lesuren varieerende van 2 tot 10 p. week. Sollicitaties op zegel, onder overlegging van gewaarmerkte afschriften van de bij de Nijverheidsonderwijswet vereischte akten, bewijs goed gedrag, bereidverklaring geneeskundig onderzoek, in te zenden uiterlijk 15 Mei 1943. Salaris volgens rijksregeling. Persoonlijk bezoek alleen na uitnoodiging.

GEMEENTE WILLEMSTAD

De Burgemeester van Willemstad roept sollicitanten op voor de vacante betrekking van

HOOFD

der Openbare Lagere School, 2-mansschool, plm. 50 leerlingen. Woning aanwezig. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen vóór 15 Mei a.s. in te zenden aan den Burgemeester van Willemstad. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.

GEMEENTE SCHERMERHORN

(3de klasse) De Burgemeester van Schermerhorn roept sollicitanten op voor de op 15 Juli 1943 vaceerende betrekking van

HOOFD

der openbare lagere school. Stukken vóór 8 Mei a.s. aan: 'den Burgemeester. Geen persoonlijk bezoek dan na oproeping.