is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMERAAD VAN GEELKERKEN

Wie kent hem niet? Van Geelkerken, Kees. Noem zijn naam en gij denkt aan dien onvermoeiden strijder van Mussert, den man met strijdlust, die ons op honderden vergaderingen nieuwe geestdrift heeft gegevër voor onzen strijd. De man ook. die als Hooldstormer van den Jeugdstorm onze Nederlandsche jeugd heeft georganiseerd en gemaakt tot een keurtroep van trotsche jongens en meisies inet een brandende vaderlandsliefde en met een bezielenden strijdgeest, dien wn larenlang tcvergeifseh gezocht hebben in onze Nederlandsche jeugd, die toch de drager is van zoo’n !

Hii is ëen strijder van <e oude' garde. Reeds bii de eerste fasdslische grocpeL ngen inöns and vinde7wii z.jn naam. Zijn geheele leven heeft gestaan he" teelten van den strijd tegen de detnoerat.sche verword,ng van Volk. Op achttienjarigen leeftijd meldt hij later verworden „burgerwacht”, opgericht tcgeti het Onder de jongeren, op wie de strijd van Mussolmiin Italië een grooten indruk malkte! bevindt zich ook Van Geelkerken. Weinig beg.nselvast stuk gaande in onderling gekrakeel, maar beschikkend over een oiigebreidelden stnidlust tegen alles wat rot en vuil was in het democratische Nederland, wareii deze eerste fascistische groepjes. Naast een ontembaren strijdlust ontpopt zich in Van Geelkerken een geniaal redenaarstalent, dat zich tnet de jaren steeds meer ontwikkelt en dat in staat is duizenden van menschen, van alleii rang en stand in een geestdriftige ban gevangen te houden. In debatten is hij met klein te krijgen. Wie herinnert zich niet die ontelbare debatvergaderingen, waarin Van Geelkerken inging tegen befaamde democratische rotten, die hij met zijn jongensachtig elan allen van de sokken redeneerde op een manier, die heni de bijval van de aanwezige tegenstanders verzekerde, vooral |

19 Maart 1901 is Van Geelkerken gelden In »t. Voor ziin teaenstanders, die zich anders mets van bloed en ras aantrokken, voldoende hem als Waal uit te maken, die zich met niet aangingen. Zijn stamboom is echter stevig gewone din het Nederlaird sche Volk ! In Zeist bezoekt hij de middelbare school en krijgt htj een betrekking op het gemeentehuis te Zeist om later over te gaan naar de Provinciale Griffie in Utrecht. |

Al ziin vrijen tijd stelde hi) in dienst van den strijd tegen dc democratie. De inhoud en achtergrond in de eerste fascist.sche Parthties kon heii echter niet bevredigen. Een waarliik Leider en een programma zou het land slechts met succes uit de poel der ellende kunnen opheffen. J

De s"tr."jd tegen het Belgische Verdrag, met succes bekroond door deii waardelijken inzet van een klem aantal ware Nederlanders hem m kennis met den waterstaatsingenieur Mussert, den bezieler van deze strijdgroep. In hem zag hij den man, die in staat zou zim het Nederlandsche volk nieuwe levenskracht te geven, nieuw geloof in een beroep van Van Geelkerken op Mussen zich aan het hooM stellen van een nieuwe vernieuwingsbeweging, die leering trekkend uit fuuten in de kleine groepen, een basis zou kunnen gaan voimen voor den opbouw van een nieuwen nationaal-socialistischen staat, had de oprichting van de Natmnaal-Socialistische Beweging in het jaar 1931 ten gdvolge. Met een programma van 20 Dunten werd de strijd aangevangen. . , • « j . j„_

van 20 Duruen wcru uc amju , Was Mussen de ernstige bouwer. Van Geelkerken was "J ■’ die overal een heilig vuur in de aanhangers der Beweging ontstak en hen dreef tot nooit vermoeienden strijd. Duizenden heelt hi) in ontelbare vergaderingen voor het nationaal-socialistisehe ideaal gewonnen door den ver-ISrenden gloed van zijn betoog. Kleefde Leider veda op den achtergrond en Luwde hij de principes der Beweging uit, van Geelkerken trok er Ja» ƒ" nacht op uit om nieuwe aanhangers voor het nationaal-socialisme te "'hnen. Hij deed in de harten van de leden der N.S.B. «n onwankelbare trouw aan den Leider ontstaan. Dat teekent den geheelen stri)d van Van Geelkerken.