is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rondreis. Op de laatste vergadering spreekt hij met 00 de eerste. Zijn geestdrift plant zich voort door de geheele Beweging. Van Geelkerken geeft de Beweging weer den strijdlust en stnjdgeest van voor de verkiezingsnederlaag. De Beweging heeft zich volkomen hersteld, door den Leider en door Van Geelkerken.

7no ffaat de strijd verder, moeizaam en hard. , . , • ZeüU gddi uc ’ , , Koor o<»«srKipdenis.

Dan bereikt de Beweging de belangrijkste mijlpaal in haar. geschiedenis. 10 Mef i 940. Het opperbevel der Duitsche Weermacht besluit niet langer te zien hoe de kleine westersche mogendheden zich bti.gen voor de Engelsche macht. In den morgen van dmn onvergetelijken Vrijdag overschrijden zij de Nederlandsche grenzen. °“'''f"den Nederlangche nationaal-socialisten worden van huis en hof weggesleept kerken en zijn vrouw. Zij worden gebracht naar het fort Spijkerboor b j Purmerend. Zijn geestkracht verliest Van Geelkerken echter niet,integendeeL Als geïnterneerde deelt hij in het fort de lakens uit, hu zorgt ervoor dat de behandeling der gevangenen alleszins dragehjk is, voor zoover de omstandigheden dat mogelijk maken. verder.

Na de capitulatie gaat de strijd der N.S.B. in ons laiid ongeschokt ''““'F-Zij, die dachten er nu te zijn, vergissen zich deerlnk. Even zaam is de strijd om de ziel van het Nederlandsche Volk. Het is weer Van Geelkerken, die zich mèt den Leider geen minuut rust gunt en zich met al zijn kracht wijdt aan zijn taak, die zoo mogehjk omvangrijker en verantwoordelijker is geworden; in de Beweging zoowel als in den Jeugd storm. Immers, de Beweging wordt den ilen December 1941 tot den drager van den politieken wil van het Nederlandsche Volk verklaard en de storm ontwikkelt zich tot de organisatie, waarin straks d« Ned landsche jeugd haar eerste vorming tot volwassenen zal krijgen. Maar ook thans blijkt Van Geelkerken voor zijn taak berekend te zijn. Noch de Beweging noch de Jeugdstorm lijden onder de tweeledigheid van znn functie. Nól is de strijd van Beweging en Jeugdstorm met ten emde. Nog staan wn micfden in den strijd om het Nederlandsche Volk, Jeugdstorm onvoorwaardelijk hebben te wmnen voor de idealen van het iationaal-socialistische Nederland. Nóg is djt Nederland toe^

De strijd zèl echter gewonnen worden, het nationaal-socialistische Nederland zal gevormd worden. Twee Nederlandsche mannen staan ons daar borg voor.

MUSSERT, de bouwer en VAN GEELKERKEN, de strijder 1

FRITS BARKHUIS.

„Zooals ISO jaren geleden de toenmaals reactionnaire machten met geweld van wapenen de Fvansche revolutie wilden zoo willen in dezen tijd de huidige reactionnaire machten, de plutocratie, de erfelijke kapitalistenklasse in samenwerking met de marxisten, de bolsjewisten, een einde maken aan het opkomende nationaal-socialisme en fascisme.”

MUSSERT.

September 1941.