is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

Bii Decreet 47 't 942 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied werd op i Mei 1942 de stichting „Het Nederlandsche Arbeidsfront oDcericht. . , s

stichting is geenszins een voortzetting van de verschilleiide vroegere vakvereenigingen, hetgeen al hieruit blijkt, dat deze vakvereenig.ngen m haar geheel niet tot Het Nederlandsche Arbeidsfront konden toetreden, doch dat de leden der Bonden als lid van het NAF werden overgenomen.

Het NAF vertegenwoordigt niet een deel van ons Volk. ledereen, die op eerlijke wijze zijn brood verdient, vindt zijn plaats m het NAF, hetzi) hi) handwerker of ingenieur, koopman of kantoorbediende, arbeider of leider van een bedrijf is. In den zin der gemeenschapsgedachte is ook de werkgever, voor zoover hij in het bedrijf daadwerkelijk leiding geeft en meewerkt, der en als zoodanig vindt hij zijn plaats in de volksgemeenschap en in Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft tot taak alle Nederlanders, die door eigen arbeid geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien, samen te brengen, te verzorgen, hen op te voeden tot wederzljdsch begrip voor hun economische belangen, alsmede voor hun sociale en cultureele behoeftm en bij de bevrediging van deze behoeften medewerking te verleenen. Bi) de uitvoering van deze taak zal het NAF in de eerste plaats op den Socialen Voorman moeten steunen.

DE ORGANISATORISCHE OPBOUW VAN HET NAF.

Ter doorvoering van de opgelegde taken heeft Het Nederlandsche Arbeidsfront een groot aantal functionarissen ter beschikking, waarvan de centrale leiding wordt belichaamd in de Landelijke Leiding te Amsterdam. Daaronder volgt de Provinciale Leiding in de 11 provinciën en in de steden Amsterdam en Rotterdam.

In steden en dorpen vindt men een Plaatselijke Leiding en tenslotte bedrijven den Socialen Voorman. Het horizontale organisaticscherna het NAF geeft een duidelijk beeld van de gezagsverhoudingen in het NAP, waarbij nog de volgende toelichting komt:

A. De Leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Deze voert de onbetwiste leiding van het NAF, en is tevens verantwoordelijk ' voor den geheelen gang van zaken jegens den Rijkscommissaris.

B. De Landelijke Leiding van het NAF. Deze bestaat uit verschillende Hoofdafdeelingen en Afdeelingen, welke elk I onder verantwoordelijkheid aan den leider van het NAF en in onderlinge ‘ samenwerking een leidinggevende taak hebben en de werkzaamhederi van . de Provinciale Diensten via den Provincialen Frontleider richting

en Afdeelingen in de Landelijke leiding zijn:

I. Bureau van den Leider 9*

2. Staf Personeel

3. Organisatie lO-

4. Geldzaken ii-

5. Pers 12.

6. Propaganda 13-

7. Vorming 14-

8. Beroepsontwikkeling 15-

Sociaal Econom. Zaken * van het NAF.

Vrouwen. Jeugd

Rechtsbescherming Handel en Ambacht *

Openbare Lichamen * Gemeenschap,,Vreugde en Arbeid”

* Onder de Hoofdafdeeling Sociaal Economische Zaken ressorteeren 19 Bedrijfsgroepen.,,Handel en Ambacht” en ~Openbare zijn zeUstandige afdeelingen, die dus niet onder de Hoofdafd. ~Sociaal-Economische Zaken” ressorteeren. De Bedrijfsgroepen zijn: