is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundige zekerheid volgende tegenacties. Het is ook geen reden tot juichen, dat eergevoel en mannehjkheid zoover verdwenen bleek te zijn, dat het noodig bleek, de op eerewoord vrijgelaten Nederlandsche krijgsgevangenen, wederom naar Duitschland over te brengen. Ook afgezien van deze door eigen schuld en domheid veroorzaakte nadeelen, hebben duizenden volksgenooten het leed van den oorlog voor den enkeling aan den lijve ondervonden. Wij denken aan hen, die door bombardementen van de Anglo-Amerikanen hun have en goed, vaak hun dierbaarste verwanten verloren hebben. Het aantal daardoor getroffenen gaat dat van de directe oorlogs-slachtoffers in de Meidagen van 1940 reeds teboven. Wij denken verder aan de noodzakelijke evacuatie en aan de moeilijkheden welke veroorzaakt worden door in het buitenland te werk stellen van honderdduizenden Nederlandsche arbeiders.

Dit alles is echter slechts het voorbijgaande en het persoonlijke, dat, hoe zwaar het voor den betrokkene ook moge wezen, toch in beteekenis verre ten achter bhjft bij de dingen, die het lot van een geheel Volk en zijn toekomstige generaties bepalen.

ïn het groote hebben wij verschiUende belangrijke voordeelen en winsten te boeken !

Daar is in de eerste plaats, de toezegging van den Führer ten aanzien van de toekomst van Nederland. Niet zonder ons en over ons, maar in overleg met den Leider zal de positie van ons Vaderland in de nieuwe Europeesche ordening worden vastgesteld. Onze vrijheid, op hooger plan gebracht in de beteekenis, naar eigen aard en karakter te kunnen leven onder eigen leiding en op eigen bodem, wordt aan Nederland, naar het woord van den Führer de parel aan de kroon der Germaansche volkeren, toegezegd. Wij zullen gehjke rechten ontvangen, zooals wijookgehjke phchten hebben.

Juist op grond van deze concrete toezegging, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, hebben wij ons met kracht gegeven aan de opdracht, onze Nederlandsche phchten naar behooren te vervullen. Daaraf nemen deel alle volksgenooten en kameraden, die in eenigerlei verband hun taak vervullen voor de directe oorlogvoering. Daaraan nemen deel de kameraden en volksgenooten, die inden Landstorm htm opleiding hebben gevolgd, volgen of nog zullen volgen, omdat zij daarin de gelegenheid krijgen, hun Volk te dienen. Wij beschouwen de oprichting van den Landstorm als een nieuwe groote winst voor ons Volk,