is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid is in den nood van een allen rakende bedreiging tot werkehjkheid gegroeid. Wij, nationaal-socialisten, hebben daarbij in snel tempo een grooten onwikkelingsgang doorloopen Al werden wij door onze solidariteit met de zwarthemden van Mussolini en de bruinhemden van Adolf Hitler reeds voor dezen oorlog verheven boven een eng en ouderwetsch nationalisme, toch stond in die jaren het eigen Vaderland en het eigen Volk in het middelpunt van ons denken en handelen. Na de oorlogsdagen gaf Mussert het parool uit: „Van vijand tot bondgenoot . De eerste vrijwiUigers, die in Juni 1940 naar de opleiding voor de Waffen-W in München vertrokken, waren de pioniers voor de verbondenheid tusschen de Germaansche volken van Nederland en Duitschland. Het is geen wonder, dat wij daartegenover in den aanvang nog ietwat onwennig stonden. Wij allen moesten leeren het groote van het kleine te onderscheiden. En wij hébben het geleerd. Het is ons gemakkehjk gemaakt door de frontkameraadschap van onze beste kameraden met de soldaten van den En deze gedachte van een samenwerking der Germaansche Volken vond zijn ivijding in het gemeenschappelijk vergoten bloed. De heidenkerkhoven m het Oosten en in het Zuiden zijn ons een voortdurende aanmamng geworden om naast onzen Nederlandschen, ook onzen Germaanschen nlicht te vervullen.

piicni cc vcivuiicii. j – I. . Deze Germaansche gedachte blijft onze eidraad bij het nog streven, waartoe wij in dezen historischen tijd zijn gekomen, het streven naar Europa. Wederom is onze blik verruimd. Wij zien thans voor ons het ideaal oprijzen van een nieuw Europa, waarin Germanje de leidende en vormende kern zal zijn. Deze idee willen wij in onszelf levendig houden en versterken. Daarin zal onze geestelijke groei zich voortzetten. . HiTsvprre deze

De groote massa van ons Volk heert tot dusverre aeze geestelijke ontwikkeling nog niet kunnen volgen Onze tegenstanders, gespeend als zij zijn van concrete idealen en toekomstverwachtingen, zijn in dit opzicht tenminste twintig jaren bij ons ten achter. Dat maakt het vaak moeilijk met hen van gedachten te wisselen. Wij voor ons zijn dankbaar, dat de historie ons heeft uitgekozen om ook in geestelijk opzicht de pioniers te zijn m het Nederlandsche Volk.