is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den jood Zwanenberg berucht door het aandeel, dat hij had in de Ossche zedenschandalen had tot gevolg, dat deze volksvreemde, die tot dusver nog steeds vrij en ongestoord zonder ster in bezet Nederland rondliep, werd gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd, zooals kameraad Mr. M. M. Rost van Tonningen mededeelde op den Limburgschen Volksdag, die op 15 Augustus in Amstenrade werd gehouden. Hiermede was één der gevallen, die volkomen in strijd was met een waarlijk nationaal-socialistische houding, tot een oplossing gebracht.

Den 2den September opende de Leider de tentoonstelhng „Herlevend Nederland” in Utrecht, waar ook aan de W.A. éen behoorlijke aandacht werd besteed. Aan de hand van foto’s, pamfletten, aanplakbiljetten en tal van andere stukken gaf deze tentoonstelling, die in alle deelen van het land een groot aantal bezoekers tot zich trok, een overzicht van den gevoerden strijd, waaraan de W.A. altijd in de voorste gelederen deelnam. Ook dit aandeel van de W.A. in den strijd werd op deze tentoonstelling nog eens in een helder daglicht gesteld en dat dit niet geheel onnoodig was, bleek nog eens duidehjk bij de gedachtenwisseüng, die zijn oorsprong vond in een artikel van Hopman Mr. H. A. M. vau der Heyden, waarin deze zijn visie gaf op het Rijk der Germanen, zooals dat in de toekomst zal groeien. In deze gedachtenwisseling werd ook de taak der W.A. betrokken en naar aanleiding daarvari zette de Vormingsleider der W.A. in „De Zwarte Soldaat” van 4 September uiteen, op welken principieelen grondslag de W.A. zich plaatst en welke verhouding onze formatie hierbij aanneemt ten opzichte van de en de gedachte, die zij in het bijzonder in het Nederlandsche Volk propageeren. . .

Dat.de W.A. bij deze principieele uiteenzettingen niet den practischen kant van haar taak uit het oog verloor, moge blijken uit het feit, dat in dien tijd met medewerking van marechaussee en politie tal van invallen werden gedaan bij lieden en instellingen, die groote hamstervoorraden hadden aangelegd om in den zwarten handel een zoete winst in de wacht te kunnen sleepen. Wij noemen hier slechts de razzia onder de zwarthandelaars van Venlo, waarbij groote partijen hamstergoederen met instemming van het publiek in beslag werden genomen en eenige dagen later door de W.A. werden verkocht aan tallooze volksgenooten.