is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIONIERS VAN DE TOEKOMST!

De Nationale Jeugdstorm”, de formaüe van de jongste natiönaal-sociahsten m de Nederlanden, neemt een geheel S posMe In In het verleden, onder de wanhoopsterreur der democratie gedwongen zich te beperken tot een negatieve opdracht, namehjk de Nederlandsche jeugd aan de verderfeüjke invloeden van het nartiienstelsel, heeft de Jeugdstorm na het herstel van pjn Ltie-vrijheid geen twijfel gelaten aan zijn bedLhngen, de Nederlandsche jeugd leiding te geven in naSal-sociahstischen zin. Alle camouflage van bedoeCeen is in strijd met het radicale van een Jeugdbeweging. Het jonge idealisme breekt zich Wn in eirstóidmet open vizier, een stri d, waarin wit genoemd wordt wk is en zwart wat zwart is. Daarin hgt geen teeenstelhng met vroeger, maar slechts eeri vergrooting van taak en werkterrein, een positiever beleven van de beginselen en idealen en een doelbewuster streven naar de toekomst. in Dat is logisch

De feusdstorm neemt een eigen plaats in. uat is en wrWaarbaar, omdat nu eenmaal de jeugd een eigen plaats in neemt. <.on nvemiisinES-

Wli oudere nationaal-sociaUsten, moeten een overtmgmg»- Wi), ouaere nauoii^u pleiten voor o^e fdealen pleiten voor onze doelstellinpn en de middelen waarmede wij tot het doel willen geraken. j SndèfteÏAoTe/o de e’lementen uit den outo de herinneringen aan de voorbijgegane periode. Wi) moeten strijden tegen opvattingen van vroeger, tegen vaak diep- maw door de geschiedenis achterhaalde, tradities Wij moeten onze tegenstanders stellen voor een dan ook hun hart en hun hand verpand hadden, scftuwen ons als een besmettehjke ziekte, omdat wij alles aantastm, wat hen dierbaar was. Aan den anderen kant vinto ) in den afkeer van vele slachtoffers van den ouden tijd voedsel voor onze propaganda, vaak een begin van bereid-