is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is b.v. een beroepsregeling voor de tandtechnici eveneens in een streng gesloten beroepsverband (gilde) in een gevorderden staat van voorbereiding, terwijl voor andere groepen, de heilgymnasten en masseurs, de vroedvrouwen en de groep der verplegenden in de toekomst ongetwijfeld soortgelijke voorzieningen moeten worden getroffen. Bij al deze regelingen heeft Medisch Front een aandeel en soms een belangrijk aandeel in de voorbereiding gehad. Is eenmaal de ordening op al deze gebieden tot stand gekomen, dan bhjft door veelvuldige persoonUjke verbindingen en vervlechtingen het dynamisch en impulseerend karakter van Medisch Front ook ten opzichte dezer min of meer autonome organen bestaan.

Steeds weer zal de verhouding een zoodanige blijken te zijn, dat de beroepsorganisaties een meer statisch, vormbewarend en beschermend karakter vertonnen, terwijl Medisch Front steeds weer dynamiseerend op de ontwikkeling inwerkt. p-%-, < . V V 1 1 T~< _._J 1

Tenslotte moet naast Medisch Front nog onderscheiden worden de Afdeeling Volksgezondheid van het Hoofdkwartier der Nationaal-Sociahstische Beweging der Nederlanden.

Tot voor kort waren de banden tusschen deze beide organen buitengewoon nauw samengeknoopt, o.a. door het feit, dat kameraad Dr. Keyer zoowel leider van Medisch Front als ook Hoofd van deze Afdeeling was. Hoewel deze persoonüjke unie thans is komen te vervallen, blijft ook in de toekomst de samenwerking een uiterst hechte. Op dit gebied wordt kameraad Keyer bijgestaan door een Raad van Volksgezondheid, welke op 12 September 1942 door den Leider op den tweeden landdag van Medisch Front in Utrecht werd geïnstalleerd. Schematisch kunnen wij dus de verschillende organen, welke zich op het gebied der volksgezondheid gevormd hebben als volgt weergeven 1

Staat Beweging Volksgemeenschap Secretarie van Afdeeling Medisch Front Kamers Staat Volksgezondheid Leider Dr. Götte Artsenkamer Gemachtigdev.d. Volksgezondheid Hoofd Dr. K. Keyer Secretariaat Gemachtigde v. d. Leider C. C. A. Croin Dr. K. Keyer. Raad van Gew. leiders Tandartsen Secretariaat. Volksgezondheid Sted. leiders Dierenartsenkamer Apothekerskamer, enz.

Uit deze verhoudingen blijkt, dat Medisch Front in de