is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistische almanak, jrg 3, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behooren, te verhoogen en daardoor him strijdgeest te versterken.. Uit de aanschouwing van de stille van elf jaren strijd zullen zij kracht putten om te volharden in de moeilijkheden van het oogenbhk, die in vele opzichten zooveel geringer zijn dan die, waarmede de jnoniers te kampen hebben gehad. Maar het doel van „Herlevend Nederland” is en blijft: Het Nederlandsche Volk.

IN Ctlcrictlld lö WiA >- Al wat hier te zien gegeven wordt, behoort Volk De neergang en de ontwrichting hebben betrekking op ons eigen Volk. De strijd om de hernieuwing en de niet te voorkomen afdaling in het dal van dezen somberen oorlogstijd: Zij hebben plaats gehad in ons Volk. Het waren Nederlanders, die den last der werkloosheid ondergingen. Het waren Nederlandsche mannen en vrouwen, die, vaak onbewust, den weg terug gingeii en het begrip voor nationale, sociale en cultureele waarden verloren Het waren ook Nederlanders, die in den aanvang als eenzame en onbegrepen strijders een uitweg zochten om zich tenslotte onder Mussert’s leiding te vereemgen tot een strijdbeweging, welke negen jaren lang de geheele aandacht van het pohtieke leven m Nederland op zich gevestigd heeft gehouden. .. ® ï . TT ii_ !_ «o TToxkl xTor» H/* HPtIP VOOr

Maar aan het Volk in zijn geheel is veel van de actie voor de herrijzenis van Nederland voorbij gegaan. Een overmachtige vijandelijke propaganda heeft er niet alleen op aangestuurd de argumenten van de Beweging en haar vertegenwoordigers te bestrijden, maar ook alle ingespannen om er voor te zorgen, dat ons Volk met ber«d of in staat was van die argumenten kenms te nemen. Ue tegenstanders van het nationaal-sociahsnie konden dat doen, omdat zij terecht speculeerden op het snelle vergeten van de groote massa. Zij streden met argumenten, die zij kort tevoren verafschuwden. Zij draaiden rnee met den politieken wind om hun invloed en hun aanhang te behouden. Zij hebben daarmede het Volk m zijn geheel op gruwehjke wijze misbrmkt ..

„Herlevend Nederland” onthult dit spel aer parajpolitiek. Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk Wij zien er de grootsch-opgezette actie van een Staatspartij tegen het bolsjewisme, terwijl wij uit de ervaringen van den nieuwsten tijd weten, dat de heeren zich daartegen slechts verzet hebben, zoolang niet dit verzet politieke winst te behalen viel en dat zij zich houden, nu inderdaad met dit bolsjewisme op hardhandige maar afdoende wijze wordt afgerekend. Hetzelfde kan men