is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaal-socialistisch jaarboek, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERORDENING

Kantonnementscommandant

ZEIST

ARTIKEL 1. Leden der N.S.B. of personen die bekend staan met deze beweging te siimpethiseereo, Is bet verboden zich op een openbaren weg te bevinden.

ARTiKtI rovetigens is het verboden zich des avonds na 20 ortr tot den volgenden morgen 4.30 uur op den openbaren weg te bevinden. ARTIKEL 1 Hel -is verboden hulp of medewerking te vetieenen aan parachutisten en aan personen van aan mogendheid

waarmede ons land in ooHog is. ARTIKfI 4. Onder openbare weg wordt mede verstaan elk terrein, dat, zij het ook met eenige beperking, voor ieder feitelijk toegankelijk is.

ARtiKïL 6. Het «rlioil, bedoeld in aitikel 2 »an deae eerordening is niet van toepassing op personen, die blijkens een in bon bezit zijnd identiieitsbrwijs. zich bevinden in overheldrdiefiSt in da recbtmaiige utloefening hunner functie, noch, op militairen, alsmede op ben, aan «ie door het militair gezag een dooriaatbe«ijs of pas is afgege.en.

ARTIKEL 6. Een ieder is verplicht op eerste aanmaning van de ambtenaren der politie en van de militairen, bedoeld in artikel 5, da in het vorige artikel opgesomde papieren te verloonen. Hij, die aan deze verplichting niet aanstonds voldoet wordt geacht niet in het bezit van een geldig identiteitsbewijs of pas te zijn.

ARTIKEL 7. Met de handhaving en met de zorg voor de naleving dezer verordening, alsmede met opsporing van een krachtens eentge bepaling van deze verordening strafbaar feit, zijn behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren, mede belast het personeel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede dat van de politietroepen, van de rijks- en gemeentepolitie en voorts door militairen, belast met wacht-, patrouille- en onderzoek ngsd;ensten in de grmeents Zeist en het Kantonnement Zeist.

ARTiKEl 8. Overtreding van artikel I dezer verordening jestraft met executie.

Overtreders van artikel 2 dezer verordening stellen zich aan executie bloot. Degene, die hel aanroepen van schiidwach’en of patrouilles onbeantwoord iaat of die niet voldoet aan bevelen van door in artikel 7 bedoelde opsporingsambtanaren en militairen, zooals deze In gevolge de tiun verstrekte consignes worden gegeven, of die geen gehoor geeft aan eenige sommatie, door liet bevoegde gezag gedaan, stelt zich aan liifsgevaar bloot.

ARTIKCL 9. Orzß verordening treedt in werking onmiddellijk na hare afkondiging.

Een kras staaltje van de waanzinnige terreur, tegen Nederlendsche strijders voor Volk en Vaderland, irsde dagen van W tot 15 Mei 1940 bedre' Het mag een wonder heeten dat aan deze krankzinnigheid niet nog meer nationaai-sociaiisten ten offer zijn gevallen.