is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De door het Rijksarbeidsbureau hiervoor ontworpen modelbeoordeelingsrapporten bevatten aan het hoofd een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en het nummer van de categorie, waaiin de te beoordeelen ambtenaar, op grond van zijn functie, is ingedeeld (de functies bij de G. A. B.’s en bijkantoren zijn door het R. A. B. in 5 categorieën ingedeeld, van eenvoudige steeds werkzaamheden van hetzelfde karakter af tot werkzaamheden van algemeen leidenden ahrd; de indeeling is in eerste instantie geschiedt door den Directeur, en, na verkregen overeenstemming bij bespreking op het R. A. 8., vermeld op de personeelskaart). Daarna volgt een oifischrijving vier-, weer tot in onderdeden gesplitste groepen, t. a. V. karakter, capaciteiten, eigenschappen, voorkomen en bijzonderheden, voor elk waarvan een geschakeerde qualificatie van ~zeer goed” tot ~slecht” moet worden gegeven. Ik'meen t. a. v. deze rapporten' intusschen niet verder in bijzonderheden te mogen treden; het gaat mij hier* trouwens niet om deze rapporten, doch om het correctie-middel, dat zij vormen op de beoordeeling van den Directeur. Aan de hand nu van zijn eigen beoordeelingen geeft de Directeur, t. a. v. elk onderdeel, zijn eigen qualificatie. Het hoofd van de Afd. Personeel heeft den test-uitslag van het psycho-technisch onderzoek voor zich en geeft de afwijkingen van dit rapport met de beoordeeling van den Directeur aan. Deze afwijkingen worden dan afzonderlijk in het officieele beoordeelingsrapport opgenomen, waarna onderteekening door het hoofd van de Afd. Personeel en dóór den Directeur volgt. Dit rapport blijft daarna berusten op het R., A. 8., terwijl de Directeur het in afschrift krijgt toegezonden.

Uit bovenstaande beschrijving

blijkt inderdaad, dat hier een zeer goede correctie op de beoordeelingen van den Directeur wordt gegeven. Ik, geloof niet, dat ik onbescheiden ben, wanneer ik hier vermeld, dat het resultaat van de vermelde vergelijking op het G. A. B. Heerlen in ■C'erreweg de meeste gevallen verblufferid heeft' geklopt, tot in fijne ondefschakeeringen toe. En ik heb van verschillende van mijn collega’s vernomen, dat dit op hun bureau eveneens het geval was. Het groote voordeel, ook voor lederen afzonderlijken ambtenaar, springt hier naar voren: de steeds subjectieve beoordeeling yan den directeur heeft nu een volkomen objectieve, en bovendien wetenschappelijke annctie verkregen. Dit resultaat ligt nu voortaan vast bij de Afd. Personeel van het Rijksarbeidsbureau.

Bij de sporadisch voorkomende afwijkingen is er nog niets verloren: de praktijk van het werk wijst op den duur vanzelf uit wie gelijk heeft. Directeur of psycho-technicus. Hier mag gememoreerd worden, dat het R. A. B. ten deze volle waardeering toont voor het praktijkoordeel van den Directeur, en dat de psycho-techniek zélf steeds op de mogelijkheid van vergissing t. a. V. test-onderdeelen heeft gewezen. Doch dit is dan de uitzondering, die de regel bevestigt!

Bovendien zijn m. i. en ik heb hier mijn ambtenaren, die op psycho-technisch onderzoek moeten gaan, steeds tevoren op gewezen deze enkele fouten misschien wel te verklaren – uit een verkeerde instelling t. d. v. dit onderzoek, vafi de te onderzoeken personen, die hier te veel een examen, waarvoor men slaagt of zakt, inzien en te weinig een gelegenheid geven tot het vaststellen van het karakter-, aanleg- en qualiteitenbeeld. Ik ben mij bewust, dat ik mij hier-

mede als leek op gevaarlijk ijs begeef. Doch ik zie dit ?oo: bij dsn .éénen mensch springt die eigenschap naar voren en is die aanleg of technische vaardigheid in mindere mate ontwikkeld; bij een tweeden is het beeld ongeveer omgekeerd, enz. leder individu zal anders zijn geschakeerd. Om een wat plat-, doch m. i. duidelijk beeld te gebruiken: ieder kalf is anders gevlekt, vandaar het gebruik van den ~Kalverschets” als ~persoonsbewijs” voor elk kalf. Zoo is ook iedere psycho-technische ~schets’'' anders! Het psychotechnisch onderzoek dient om deze ~schets” zoo getrouw mogelijk, als het ware in een fotografische projectie, vast te leggen. Hieruit volgt, dat Sit beeld, door verkeerde inwerkingen van den onderzochte, niet mag worden misvormd.

Hier zijn ió-tall?n voorbeelden van te geven: een puzzle die men reeds kent; een toeval, waardoor iemand met een slecht geheugen, den indruk zou wekken een zeer goed geheugen te hebben enz. M. i. heeft de zochte, wanneer hij zou bemerken, dat bij het onderzoek door den assistent een verkeerde conclusie getrokken zou kunnen worden, den plicht hierop opmerkzaamste maken. Ik ben er intusschen gaarne van overtuigd, dat de testen wel zóó zullen zijn samengesteld, en de onderzoeken wel zóó zullen zijn ingericht, dat dergelijke misverstanden niet heel gauw zullen ontstaan en het eene test-onderdeel het andere controleert. Aan den ancjeren kant ben ik er eveneens van overtuigd, dat de zeldzame afwijkingen voor een deel aan deze verkeerde instelling van den onderzochte zijn te wijten, waarom ik meende goed te doen, vooral waar nog verschillende ambtenaren moeten getest, hierop wat ujtgebreider te wijzen.

Tenslotte moge ik t. a. v. dit