is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De patroon is niet over dezen tevreden en schnjft een brief aan het Gewestelijk Arbeidsbureau, waarin hij in bedekte termen doet uitkomen, dat de bemiddelingsinstantie onvoldoende op de hoogte was van de vakbekwaamheid en het verleden van den werknemer, waardobr de werkgever in moeilijkheden is gebracht.

Ontwerp den brief, dien de Directeur als antwoord aan den hotelhouder schrijft.

2. Ontwerp een circulaire, ter verspreiding cnder de werkgevers van het gewest van uw .Arbeidsbureau, waarin woadt opgewekt de bemiddeling van het Bureau bij voorkomende gelegenheden zooveel mogelijk te benutten.

3. De arbeider .A. huwde ip Ja- 1942..1n verband mtt de tegenwoordige tijdsomstandigheden is hij gaan inwonen bij zijn ouders. Zijn vader werkt. A. wordt ontslagen wegens reorganisatie en vraagt steun. Het inwonen bij zijn ouders vormt een beletsel hem steun te verleenen. Het orgaan is evenwel van oordeel, dat er aanleiding bestaat, gezien de tijdsomstandigheden, ontheffing te vragen van het betreffende voorschrift.

Ontwerp den brief aan het Departement, waarin gemotiveerd dit verzoek wordt gedaan.

4. Bereken den steun in het volgende geval.

Gezin: man, vrouw en 4 kinderen, resp. 22, 20, 18 en 15 Man van beroep drukker. Loon bij 48 uur ƒ 30,— met inbegrip van kinderbijslag. Heeft ƒ 3.50 pensioen per week. Zoon, 22 jaar, werkloos, werkte gedurende een half jaar ab kantoorbediende tegen een loon van ƒ 20, per week. Ontslagen wegens slapte. Dochter van 20 jaar b dienstbode voor dag en nacht. Loon ƒ 15,— per maand. Zoon van 18 jaar loopjongen, verdient ƒ 6,— per week.

Tarief le klasse (man en vrouw ƒ 13,60 -1- ƒ 1,40). Man'b niet georganiseerd. Zoon van 18 jaar b wel georganiseerd. ,

5. Mevouw Jansen b gescheiden van haar echtgenoot. De 4 miiiderjarige kinderen zijn haar toegewezen. Mevrouw Jansen ontsangt ƒ■ Is>~~ per week ondersteuning van Maatschappelijk Hulpbetoon van de gemeente Odijk. Haar echtgenoot, eveneens wonende te Odijk, valt haar herhaaldélijk lastig. MesTOuw Jansen verzoekt in verband daarmede te

mogen verhuizen naar Bdam, waar haar moeder woont. Wanneer deze verhuizing wordt toegestaan, bestaat tevens de mogelijkheid, dat mevrouw Jansen werk zoekt en haar moeder op de kinderen past. De ex-man van mevrouw Jansen is los-arbetder, heeft geen belangstelling voor de kinderen en is niet in staat eenige bijdrage in het onderhoud s-an de kinderen te betalen.

Stel een brief samen, welke Maatschappelijk Hulpbetoon van Odijk richt aan het gemeentebestuur van Bdam, waarin een voorstel wordt gedaan om de verhuizing van mevrouw Jansen te maken. •

6. Een volslagen dag- en nachtdienstbode van 18 jaar in de gemeente .A. moet op doktersadvies in een ziekenhub worden opgenomen in de gemeente B. Haar ouders wonen in de gemeente O. De werkgever betaalt de verplegingskosten gedurende de eerste 6 weken. Voor de betaling der verdere wendt de directie van het ziekenhuis zich achtereenvolgens tot de gemeenten A., B. en C. .Alle drie gemeenten weigeren. Daarop roept de directie de bemiddeling van Gedeputeerde Staten (Commissarb) der provincie in.

Ontwerp den brief van de directie aan Gedeputeerde Staten (Gommbsarb) der ProWncie, waarin zij het standpimt der onderscheidene gemeenten uiteenzet.

7. De plaatselijke vertegenwoordiger van een werkibozenkas sTaagt aan het gemeentebestuur, hoe hij in het' volgende geval moet handelen:

Pieterse, een werkloos, kastrekkend, lid, wil, ter gelegenheid van de 40- jarige echtvereeniging van zijn ouders, —• woonachtig in een plaats op eenige uren sporens van zijn woonplaats gelegen en waar geen vertegenwoordiger van de kas woont —, gedurende vier dagen naar zijn ouders, met behoud van zijn uitkeering. Het kasbestuur heeft den vertegenwoordiger medegedeeld, dat het zoo’n geval nog nooit heeft meegemaakt, maar dat hij aan het gemeentebestuur moet vragen, wat er in dit geval moet gebeuren en zich moet houden aan dt inlichtingen en aanwijzingen, die dit bestuur hem zal geven.

Ontwerp een brief, waarin die inlichtingen en aanwijzingen worden gegesen.

8. Een ambtenaar van het Rijksarbeidsbureau heeft berekend, dat de

gemeente Z. ten behoeve van een werkloozenkas voor de tweede helft van het jaar 1941 aan subsidie een bedrag van ƒ 639,60 verschuldigd is. In deze berekening is echter een fout geslopen.

Bepaal het juiste bedrag als gegeven is:

1. het subsidiepercentage is 100; 2. de leden betalen voor deze werkloozenkas in

klasse i 15 ceat, „ 2 18 ~ 3 21 ~ ~ 4 24 ~

3. het leden in toegetreden gemeenten bedraagt:

klasse i 300, „ 2 500, 3 650, „ 4 825.

4. Deze leden hebben gedurende het 2e halfjaar 1941 aan bijdragen betaald in totaal een bedrag van / 10.986,30. – . •

5. Het aantal leden » de gemeente Z. bedraagt:

klasse i 30, „ 2 55. 3 80, 4 75-

Woensdag 21 October 1942 van 4 uur—5 uur.

D.

Vragen (7 uur) V

Beantwoord alle volgende \-ragen. (De vragen behoeven niet herhaald te worden.)

I. Hoe is sedert Mei 1941 de arbeidsbemiddeling met en de arbeidsbemiddeling zonder geregeld?

2. Wat verstaat men onder het .Arbeidsboek?

3. Wat verstaat me* onder „Steunfranje”?

4. Wie worden Voor de stemiregeling ab kostgangers beschouwd? 5. Wat zijn instellingen van Weldadigheid?

6. Wat v-erstaat ge onder „Verhaal van kosten van .Armenzorg”?

7. Waarvoor dient het model-reglemeut voor een werkloozenkas? 8. Waarvan moet het Bestuur van -een Werkloozenkas zich vergetvissen, vóór het uitkeefing aan een werkloos lid verstrekt of doet verstrekken?

9. Onder wiens leiding vervult de gezinsvoogd zijn taak? 10 Welke kinderstraffen kent ge?