is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Ver. v. Ned. Arbeidsbeurzen de bemiddeling hier te lande organiseerde op den voet van het voorstel der Staatscommissie.

Tot 1930 heeft het geduurd alvorens de arbeidsbemiddeling in Nederland een wettelijken grondslag verkreeg. Men ging daarbij uit van de in het verleden gegroeide practijk, zonder den blik in genoegzame mate vooruit te richten. Daaraan is door de inwerkingtreding van het Besluit van 24 September 1940 een einde gekomen. De ingrijpende verandering, die het wezen der arbeidsbemiddeling thans bezig is te ondergaan, kan niet scherper worden belicht dan door een vergelijking van art. I der Arbeidsbemiddelingswet 1930 met den veelzijdigen arbeid, die thans voor de arbeidsbemiddeling is weggelegd.

De wet van 1930 verstond ouder arbeidsbemiddeling: voortdurende bemoeiing met het doel, werkgevers en werkzoekenden bij het zoeken naar arbeidskrachten en arbeidsgelegenheid behulpzaam te zijn. Ziedaar de geheele definitie van een taak, die, sedert het vorige jaar, is

uitgegroeid tot een veelheid van nieuwe werkzaamheden, die ik voor dezen lezerskring niet tot in bijzonderheden behoef te vermelden. Ook hierin ligt een duidelijke aanwijzing, dat een goede interne voorlichting niet kan worden gemist. Wij allen hebben behoefte aan vergrooting van onze kennis, aan verdieping van ons inzicht en aan uitwisseling van onze ervaringen, opdat wij, onder gestadige bezinning op de vraagstukken van den dag en leerende van eikaars ondervindingen, onze groote taak zullen weten te verrichten met de kracht en bezonkenheid, die voor welslagen op dit zoo mooie, rnaar moeilijke terrein onontbeerlijk

zijn. Het nieuwe Voorlichtingsorgaan kan hierbij, zooals gezegd, uitnemende diensten bewijzen. Als zoodanig begroet ik zijn verschijning, in aansluiting met ~Arbeidsbestel”, van harte. Moge het, met ons aller medewerking, zijn taak ten bate van de Rijksarbeidsbemiddeling en de Werkverruiming op vruchtdragende wijze vervullen.

A. J. A. C. VAN Delft.

A. K. K!

Zij vormen de Nederlandsche weergave van het arbeidsdevies van een buitenlandsch krantenmagnaat, die er in slaagde door de goede leesbaarheid van zijn bladen, massale oplagen te bereiken.

A.K.K. beteekent Alles Kan Korter. Van harte bevelen wij deze zinspreuk in de belangstelling van de toekomstige medewerkers van dit Voorlichtingsblad aan.

De kolommen zijn klein, de plaatsruimte is beperkt, de papierschaarschte dwingt tot uiterste soberheid. Willen wij het blad

WEET U WAT DEZE LETTERS BEDUIDEN?

levendig houden en voor een afwisselenden inhoud zorg kunnen dragen, dan is het noodzakelijk, dat elkeen hetgeen hij op zijn hart heeft zoo beknopt mogelijk zegt.

Dat eischt van den schrijvei wat meer inspanning, concentratie en woordbeheersching. Maar als men zich hierop eenmaal toelegt, dan is het resultaat vaak verrassend goed. Bovendien dwingt de noodzaak ons tot het in acht nemen van dezen stelregel.

Zullen wij het eens probeeren? A.K.K.!

BEDRIJFSSPORT

De heer P. J. K. Hazeweyer, leeraar lichamelijke opvoeding M. 0., schrijft:

Eindelijk is het dan zoover. De Gewestelijke Arbeidsbureaux zullen aan de bedrijfssport gaan „doen” en het is een verheugend feit, dat juist in dezen tijd waar velen nog vijandig tegenover elkaar staan het Rijksarbeidsbureau den stoot voorwaarts geeft en zegt ~vooruit, wij willen één der eersten zijn”. Bedrijfssport is noodig, ondanks het feit, dat velen ook onder de ambtenaren nog zeggen: „ik heb geen gymnastiek of sport noodig, want ik loop tw.’e maal per dag van huis naar mijn bureau”.

Het zou te ver voeren om in den breede uit te wijden over de voor- en nadeelen van de gymnastiek, doch een enkel woord moge hier wel over gezegd worden.

Wij zijn het er allen wel over eens, dat we ons lichaam fit en gezond kunnen houden door de beoefening van gymnastiek, sport en aanverwante vakken. Welnu, wat is welkomer dan de bedrijfssport? De ambtenaren zitten den geheelen dag op hun bureaux in een afgesloten ruimte. Allerlei nadeelige invloeden doen zich gelden bij het bureauwerk. Neem b.v. maar het uren achter elkaar aan een bureau voorover zitten schrijven. Ge merkt het zelf: wanneer ge een oogenblik ingespannen gewerkt hebt aan uw bureau, gaat ge een andere houding in uw bureaustoel aannemen. Dat is een bewijs, dat de vorige houding u niet goed „lag”.

U zoekt dus naar compensatie van die verkeerde houdingen. U vindt die maar ten deele, want ge hebt zelf maar een beperkt aantal gemakkelijke houdingen of ~tegenoefeningen”. Wat is er nu mooier dan de armen en beenen eens uit te slaan onder