is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U/aI, maand met:

L. FOKKEMA, Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden

De arbeidsbemiddeling in het geheele land kenmerkt zich door een aantal gemeenschappelijke problemen, die echter in elk gewest toch weer een eigen aspect vertonnen, dat onderkend en bestudeerd moet worden, indien men zoo goed mogelijke resultaten wil bereiken. Dit is uiteraard in de eerste plaats de taak van lederen gewestelijken directeur en zijn medewerkers, 'doch daarbij doen zij tevens een ervaring op, waarvan de kennis voor hun collega’s in andere gewesten van groot nut kan zijn. Het is dan ook van harte te hopen, dat degenen, die op dit gebied meenen een steentje te kunnen bijdragen, niet zullen verzuimen den weg te vinden naar het Voorlichtingsorgaan, welks kolommen voor mededeelingen van dezen aard steeds openstaan. Hetzelfde geldt in aanzienlijke mate ook voor de inspecties van den Rijksdienst voor de Werkverruiming.

Als inleiding van deze, naar wij vertrouwen veelzijdige en vruchtdragende gedachtenwisseling, zijn wij alvast begonnen met de instelling van een vaste rubriek, die, onder den titel: ~Wij spraken deze maand met . . .”, regelmatig interviews zal brengen met leidende persoonlijkheden op het gebied van arbeidsbemiddeling en werkverruiming, waarbij van tijd tot tijd ook een bezoek aan andere prominente figuren, die iets op het hart hebben, dat ons tot voordeel kan strekken, niet zal worden geschuwd.

En zoo bevinden wij ons dan vandaag in de werkkamer van den heer L. Fokkema, de altoos geestdriftige directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden, die, ondanks de moeilijkheden en beperkingen, die de oorlogsomstandigheden nu

eenmaal onvermijdelijk met zich mede brengen, zich gegrepen voelt door de groote taak, die voor de arbeidsbemiddeling in haar nieuwen vorm is weg gelegd, waar het geldt een zoodanige verdeeling en tewerkstelling van arbeidskrachten te verzekeren, dat aan eiken werker de best mogelijke kansen kunnen worden geboden.

Dit is voorzeker geen eenvoudige opgave. Haar vervulling eischt een flinke dosis optimisme, doorzettingskracht en bereidheid tot volledigen inzet van de eigen persoonlijkheid. Daarnaast valt nog heel wat scholingsarbeid binnenshuis te verrichten, terwijl op het wijde terrein van het arbeidsbestel veel wantrouwen, onkunde en eigengereidheid moet worden overwonnen. Een diepgaande kennis der maatschappelijke problemen moet zich paren aan het bezit van veel geduld en tact niet te verwarren met slapheid! ■— wil men de moeilijkheden, die er ontegenzeggelijk zijn, de baas worden.

WACHT NIET

met het zenden van Uw bijdragen tot het laatste nippertje. Wij willen de verschijndatum van dit blad vervroegen, doch hiervoor is een tijdige inzending der copie noodzakelijk.

Laten de Gewestelijke Arbeidsbureaux en de Inspecties der Werkverruiming zich van dag tot dag er rekenschap van geven of de een of andere gebeurtenis niet van belang is voor een beknopte vermelding in de hiertoe bestemde rubrieken.

Het Voorlichtingsorgaan wil een zoo volledig en zoo actueel mogelijke kroniek brengen van ons aller verrichtingen.

Nu daarvan is directeur Fokkema dan ook ten volle overtuigd.

Kijk, zegt hij, wij hebben ons, van meet af aan, een hoog doel gesteld. Friesland aan den kop! Dat klinkt misschien wat vermetel, maar het is een prachtige prikkel tot het betoonen van de grootst mogelijke inspanning door allen. In dien gemeenschappelijken en krachtig bezielden arbeid schuilt, naar mijn gevoel, het geheim van het succes. Daarom heb ik als eerste eisch gesteld, dat alle personeelleden in mijn gewest met elkaar een gave en sterke arbeidsgemeenschap moeten vormen. En hierin zijn wij, gelukkig, uitstekend geslaagd. Er heerscht onder de negentig ambtenaren een prachtige werkzin en een gezond gevoel van saamhoorigheid. Van tijd tot tijd houden wij hier in Leeuwarden personeelsavonden, waar alle werkers uit het gewest bijeenkomen. Vrouwen en verloofden zijn ook welkom en voor het onder dak brengen van de menschen uit de bijkantoren wordt onderling gezorgd. Deze avonden worden met zang, muziek en voordracht doorgebracht, waarbij wij ons uitsluitend van eigen krachten bedienen. Zulke samenkomsten zijn bijzonder waardevol voor het versterken van den band tusschen de ambtenaren, die elkaar op deze wijze ook menschelijk leeren kennen, hetgeen aan een vruchtdragende samenwerking natuurlijk zeer ten goede komt. Voorts hebben wij een gemeenschappelijke excursie gemaakt naar de Stania-State, het mooie buitengoed, alwaar een deel van het Friesch Museum is ondergebracht en dat zich bij uitstek leent om een dag gezamenlijk in de natuur door te brengen. Ex-