is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE WEGWIJ ZER

NA 14 MAANDEN

De Directeur van Gewestelijk Arbeidsbureau Heerlen, Mr. J. N. Metz, schrijft ons:

Aan de hand van ervaringen, opgedaan in de achterliggende periode van i Mei 1941 tot i Juli 1942, moge ik hier enkele korte opmerkingen doen volgen, waarvan kennisname wellicht ook voor anderen belangwekkend kan zijn:

I. Het werken in grooter verband dan voorheen, n.l. in Rijksverband, is de wijze van werken, en met name de objectiviteit, ten goede gekomen. Ambtelijk werken, in hiërarchisch verband, is gebleken geen beletsel te zijn voor vlot afwerken, wèl waarborg voor degelijke behandeling.

Bovendien is aangetoond, dat de opvatting, dat een Gewestelijk Arbeidsbureau een soort bedrijf is, dat bemiddelingsresultaten moet bereiken, te rijmen valt met een gezond-ambtelijke werkwijze. Het doorslaand succes van de bedrijfsbemiddelingen is hiervan een tastbaar bewijs. De vlotheid in de bemiddeling op de bijkantoren lijdt niet onder de hiërarchische ondergeschiktheid van deze kantoren aan het G. A. B.; wèl is, dank zij ook de invoering van het registratuurstelsel, de verantwoording van belangrijke ambtelijke handelingen steeds in een betreffend dossier terug te vinden.

2. De taak van de Afdeeling Sociaal-Economische -Documentatie en statistiek heeft zich sedert I Mei 1941 wel zéér uitgebreid en blijft zich nog uitbreiden; wordt straks immers het arbeidsboek ingevoerd en wat is de huidige opbouw van het centraal kaartregister anders dan

het leggen van een fundament voor het bij dat arbeidsboek beboerende kaartsysteem van al de werkenden! dan zal er op deze afdeeling nog heel wat werk bijkomen. Maar cin ook eerst zal het doel van de arbeidsbemiddeling de (juiste man op de juiste plaats) beter bereikbaar zijn, zal ook de bemiddeling zich kunnen ontwikkelen tot een instituut ter juiste verdeeling van beschikbare arbeidskrachten.

Reeds thans geeft deze afdeeling aanmerkelijk hulp, te weten:

a. verbetering van bestaande statistiek en geleidelijke uitbreiding en opbouw hiervan; zoo zien wij op het G. A. B. Heerlen dank zij ook een door den Leider der Afd. Sociaal-Economische-Documentatie gehouden cursus over statistiek, die zich in een groote belangstelling mag verheugen op de verschillende afdeelingen eenvoudige statistieken ontstaan omtrent verloop en groei der werkzaamheden. Dus ook toepassing voor intern gebruik. Bij gebruikmaking van eenvoudige beeld-statistiek openen zich hier nog aardige perspectieven;

b. onmisbare hulp en adviezen aan de bedrijfsbemiddelaars; hierbij vooral ook te letten op adviezen bij de toepassing van de verordening inzake aanstellingsvergunning en betreffende het beperken van werk; de afdeel ing kan eenige aanduiding geven omtrent het economisch verantwoord zijn van een bemiddeling;

c. voorlichting aan de Afd. Jeugdbemiddeling, teneinde daar verstrekte adviezen eenigszins te leiden in de richting van het economisch leven in het gewest;

d. inzicht in mogelijk nieuwe terreinen voor de bemiddeling;

hulpmiddel hierbij is de bedrijfskartotheek in wording en het drie-maandelijksche beeld van de structuur van het gewest en van het conjunctuurverloop.

3. Omgang met het publiek in de bemiddelingsafdeelingen.

Ook hier zijn de voordeelen, verkregen doordat er thans vakkundige bedrijfsbemiddelaars aan het werk zijn, in de dagelijksche praktijk gebleken: verzoeken om plaatsing worden thans met oordeel des onderscheids, met kennis van zaken en met gezond sociaal gevoel uitgevoerd.

Er wordt niet meer bemiddeld op gevoel en intuïtie zonder meer!

Dank zij de steeds vollediger wordende stamkaart, het inschrijvingsformulier en de medische keuring wordt een vrij nauwkeurig arbeidsbeeld van den ingeschrevene vastgelegd.

In de bemiddelingskamer wordt het persoonlijk contact tusschen bemiddelaar en werkzoekende gelegd, ontstaat de vertrouwensband.

De werkzoekende beseft, dat hij thans door een vakman op zijn capaciteiten wordt getoetst, dat mooie praatjes hem niet baten, dat hij dadelijk op zijn vingers wordt getikt, indien hij zich kennis of bekwaamheden aanmeet, die hij niet bezit, of indien hij zijn werkelijke ontslagredenen uit vroegere betrekkingen verdoezelt!

En de bemiddelaar werkt in de overtuiging, dat hij ook zóó en juist zóó ~sociaal” werkt, want hij beschermt aldus immers den eerlijken vakbekwamen werkman.

Men voelt het direct, indien men zoo’n bemiddelingsafdeeling in werking eens binnentreedt: hier heerscht de juiste gezonde sfeer, de zakelijke van het bedrijf tezamen met de redelijk-menschelijke! De bemiddelaar draagt zorg ~baas te blijven in eigen huis” hij laat