is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen ontvangt en zich daarbij direct doet kennen als de man, die klaar staat om te helpen. Kan dit niet direct, dat hij dan in staat zij, zijn „patiënt” met meer levensvreugde de kamer te doen verlaten dan hij deze betreden heeft.

Maar daarbij mogen wij de entourage van het geheel niet vergeten!

En ik denk hierbij aan een passende, niet uit den toon vallende, origineele wandversiering.

Minder geslaagd acht ik de muren, die behangen zijn met de op zich zelf vaak geslaagde en sterk sprekende affiches, welke reeds op alle borden en vele muurvlakten in de stad zijn aangebracht.

Een hoeveel fraaiere en bij den geest van het Arbeidsbureau meer passende wandversiering zou niet te verkrijgen zijn door suggestieve fotomontages.

Zoo zag ik werkelijk aardige en aantrekkelijke foto’s bijeen gegroepeerd over het leven in de vakopleidingskampen van den Rijksdienst voor de Werkverruiming op zijn ~reizende” tentoonstelling.

En hoevele pakkende, slechts in zwart- en witgetinte closeups zouden er niet te maken zijn over den arbeid van den timmerman, den metselaar, den meubelmaker, den stucadoor enz.

Voegen wij hier aan de summiere opsomming slechts nog toe de prachtige natuuropnamen, die tevens te verkrijgen zijn bij opnamen van den boer en den visscher bij hun arbeid.

Niet alleen wordt daarmede bereikt, dat een bemiddelingskamer een prettigen indruk op den bezoeker maakt, maar tevens en dit geldt in het bijzonder voor de jeugd wordt de liefde voor het waarachtig schoone, en veel vergeten, ambacht gestimuleerd !

Vakbekwaamheid en leergierigheid laten vooral bij de jeugd meer dan te wenschen over.

~LIJFGOEDEREN”

Eindelijk had hij besloten zijn rustig dorpje te verlaten en de wijde wereld in te trekken! En, toen al zijn bescheiden in orde waren gebracht, ontdekte hij de mogelijkheid van ~voorschot”. Ja, nu hij dan toch ging reizen en alles wat des reizigers is kreeg toebedeeld, moest hij dan ook een voorschot hebben.

Wat hij precies nog ontbeerde zou zijn moeder, aan wier zorgen hij bijna dertig jaren was toevertrouwd geweest, wel uitmaken. Derhalve kreeg hij een ~bon ter waarde van ƒ 6,35 voor het aanschaffen van diverse lijfgoederen”.

Daar moeders liefde —• in af-

wijking van doorgaans die der mannen door haar maag ging, toog zij, gewapend met den bon, naar het winkeltje in het dorp, waar je bijkans alles koopen kan. Toen zoonlief was vertrokken ontving het G. A. B. prompt een gedetailleerde nota over moeders inkoopen, waarmede zij haar ~lijf” had ~goed” gedaan: suiker, biscuit, koekjes. Santé, augurkjes en nog meer lekkernijen en voor den afwasch een pak Vim!!!

Jammer genoeg zal moeder haar gastronomische neigingen uit eigen portemonnaie moeten betalen, daar deze interpretatie den bestaanden bepalingen verre vooruit is.

Ad Interim.

I/RAGENBÜS

Onze VRAGENBUS opent voor het personeel van het Rijksarbeidsbureau en van den Rijksdienst voor de Werkverruiming de gelegenheid tot het opwerpen van vraagpunten, die zij in hun beroepswerkzaamheden ont-

Vraag 1:

Kan de beroepsklapper, vermeld in het ~ Handboek der Openbare Arbeidsbemiddeling” door C. J. Versluys en A. F. J. Princen, uitgave 1935, dl. 2, nog als juist worden aangemerkt?

Antwoord:

Zoolang de nieuwe beroepsnomenclatuur nog niet gereed is gekomen dient de beroepsnomenclatuur zooals die voorkomt in deel 10 van de Volkstelling 1930 van het C. B. S., waarvan de beroepsklapper in

moeten. Vragen voor het eerstvolgende nummer worden ingewacht tot uiterlijk /j Oct. bij de redactie van dit blad. Adres: Voorlichtingsdienst van het Departement van Sociale Zeiken, Raamweg go, Den Haag.

het bedoelde handboek een uittreksel is, te worden gebruikt. Daar de nieuwe beroepsnomenclatuur hier en daar van de vorige kan afwijken is het gewenscht op de stamkaart het beroep voorloopig met potlood in te vullen.

Vraag 2:

Op blz. 245 van bovengenoemd handboek staat: „De vetgedrukte, tusschen haakjes geplaatste, cijfers achter de niet tusschen de haakjes geplaatste vetgedrukte, geven aan, dat het