is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand van ieder werk. Den ambtenaar, die haar verzorgt, is tevens opgedragen het hoofd van de inspectie te waarschuwen, als de loonpost, waarin ten hoogste subsidie is toegezegd, bij een object dreigt te worden overschreden. Door het tijdig aanbrengen van ruiters op de kaarten vergewist hij zich van het aanbreken van dit tijdstip.

De controle op de vervoernota’s spreekt voor zich zelf; een nadere uiteenzetting daaromtrent kan achterwege blijven.

Een even belangrijke taak berust bij den ambtenaar van den binnendienst, die met de controle op de uitbetaalde uurloonen is belast. Wekelijks komen van alle werken lijsten binnen, waarop zijn vermeld de gemiddelde uurinkomens, die individueel en ploegsgewijs zijn genoten. Ook deze worden voor object op een afzonderlijke kaart vermeld, die zoo is ingericht, dat de aantallen arbeiders met een bepaald uurinkomen voor iedere week in één kolom worden genoteerd. De kaart heeft 26 kolommen aan den voor- en 26 aan den achterkant, zoodat het verloop der uurinkomens over een geheel werkjaar daarop wordt afgebeeld.

Niet te vergeten is ook de ambtenaar, die de opgaven der totaal in de provincie tewerkgestelde arbeiders verwerkt. Deze opgaven worden in losbladige boeken geregistreerd en in staten verwerkt. Zoo ontvangt het hoofd van den dienst geregeld van hem een lijst, waarop, op een bepaalde wijze, de aantallen per object geplaatste tewerkgestelden zijn vermeld met de gemeenten van herkomst. Staten met statistische gegevens gaan niet alleen naar de Directie van den Rijksdienst voor de Werkverruiming, maar ook naar andere belanghebbende organen.

Ofschoon deze niet in het oog springt mag nimmer over het

hoofd worden gezien de arbeid, die wordt verricht door hem of haar, die het archief verzorgt. Wat ware een Inspectie zonder een perfect ingericht en goed bijgehouden archief? Steeds weer klinkt het door de telefoon: zou U dit stuk willen brengen? Zou U dat dossier willen brengen? Ik herinner mij een_brief van ongeveer toen en toen over die en die aangelegenheid, die wilde ik gaarije inzien. En de archiefambtenaar of -esse weet alles, herinnert zich alles, brengt alles. Hulde!

En onze tikstertjes? De haastigste steno’s nemen zij op; de meest hopelooze krabbels ontcijferen zij met een vaardigheid, Assyriologen waardig. Ook haar werk behoort in een artikel als het onderhavige met erkentelijkheid te worden gereleveerd.

En voor den goeden gang van dit geheel zorgt de chef de bureau; bij hem komen alle draden van den binnendienst samen. Als het hoofd van den dienst en de inspecteurs op tournee zijn en hoe dikwijls gebeurt zulks! is hij de eerste man in huis. Van zijn zin voor orde en zijn accuratesse en zijn kennis zal het goede functionneeren van den binnendienst voor een groot deel afhangen; zijn persoon drukt steeds een stempel op het geheel.

Zooals reeds werd medegedeeld, bestond de taak van het corps inspecteurs, vóórdat een werk tot uitvoering kwam, in belangrijke mate in de voorbereiding daarvan. Nadat een object door de Directie is goedgekeurd treedt zijn verzorging gedurende de uitvoering in en gaat naast de technische bemoeienis met de uitvoering zelf, ook de sociale verzorging der arbeiders, die op het óbject zijn tewerkgesteld, een belangrijke plaats in zijn arbeidsveld innemen. Zijn taak is derhalve van dit oogenblik af tweeledig.

Het technische gedeelte van zijn taak omvat de controle op de uitvoering en den voortgang van het werk; door dit geregeld te bezoeken en door nauw contact met de uitvoerende organen, door zich te vergewissen van de tarieven, waarop de karweien worden uitgegeven, door besprekingen zoo noodig met de belanghebbenden, zorgt hij dat strubbelingen zoo veel mogelijk worden voorkomen en een ongestoord verloop wordt gewaarborgd.

Het sociale element treedt voor het inspecteurscorps op den voorgrond doordat het tot zijn taak behoort het lichamelijk welzijn van de arbeiders te bevorderen. Dit geschiedt door er op toe te zien, dat wordt voldaan aan de sociale en hygiënische aanspraken, de arbeider op het werk als mensch kan stellen en er voor te zorgen, dat die maatregelen worden genomen, die in dit verband redelijk zijn te achten.

Eveneens behoort tot de bemoeienis der inspecteurs de controle op de verdiensten der arbeiders; zij zien er op toe, dat deze blijven binnen het kader, dat met betrekking tot de door de Directie vastgestelde normen als behoorlijk is te beschouwen.

Dat de Inspecteurs voor de Werkverruiming eveneens contact hebben met de Inspecteurs van het Rijksbureau Voedselvoorziening en met de Inspecties voor de Distributie worde slechts terloops vermeld.

Zijn er moeilijkheden van socialen aard op een werk gerezen, dan treden de inspecteurs, veelal op verzoek van het N. A. F., bemiddelend op. Heeft het Hoofd van den Dienst als disciplinaire straf een arbeider van het werk geschorst en gaat deze daartegen in beroep bij den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, welk recht hem is toegestaan bij het Besluit Loonbepaling Werkverruiming van 28 Juli 1941, dan wordt het