is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vaste ligger moet bovendien nog omvatten aanteekening van de bestellingen. Deze drukken immers ook op den betreffenden begrootingspost en moeten dus bij de credietbewaking in het oog gehouden worden. Deze aanteekening zal wel overal verschillend geschieden, vooral, omdat hieromtrent geen Yoorscluriften gegeven zijn. De beste oplossing lijkt mij wel een tweekoloms rekening-courant-systeem, de eerste kolom voor -bestellingen, de tweede voor gedane uitgaven. Een uitgevoerde bestelling wordt dan afgeboekt in de bestellingenkolom en automatisch bijgeboekt in de uitgavenkolom. Op deze wijze geeft de vaste ligger op ieder moment inzicht in de grootte van het verbruikte crediet en, door eenvoudige aftrekking, ook in die van het nog overblijvende bedrag.

Als bezwaar tegen den vasten ligger wordt wel aangevoerd het vele werk, dat het bijhouden, naast het kas-giroboek, vereischt. échter kan, door invoering van een losbladig of kaartsysteem, arbeidsverdeeling worden doorgevoerd, waardoor dit bezwaar vervalt.

Een tweede vorm van cfedietbewaking, alhoewel niet zoo uitgesproken, is de controle der uitbetalingen. Het vereischt veel zorg en voortdurende aandacht om de rechten en verplichtingen van geplaatste arbeiders op financieel gebied na te gaan en behoorlijk te doen plaats hebben.

4. Verantwoordingi

Allereerst vraagt hier de aandacht het kas-giroboek. Dit tabellarisch ingerichte boek bevat aan de ontvangst- en de uitgaafzijde diverse kolommen, waarbij vooral de kolom ~Uitgaven ten laste van de begroeting” een bijzondere functie vervult. In deze kolom worden alle uitgaven, die op de begroeting zijn geraamd, geboekt. Geschiedde

dit tabellarisch, dan ware een apart kasboek noodig. Men heeft deze posten echter alle in één kolom samengedrongen, hetgeen de noodzakelijkheid van een duidelijke kenteekening der diverse uitgaven met zich bracht en wel binnen het kader van het kas-giroboek. Deze kenteekening nu vindt plaats door middel van een code. Het meest geschikt is hier wel de lettercode, i. v. m. de kleinere mogelijkheid van vergissingen en de onbeperkte uitbreidingsmogelijkheid.

Boeking van uitgaven per giro moet geschieden op den datum, waarop het saldobiljet van den girodienst is gedateerd. Uitgaven per kas worden direct geboekt. Het kasboek omvat een datumen omschrijvingskolom, een kolom ~No. Credietstaat”, waarin wordt opgenomen het nummer van de kolom, waaronder de betreffende post in den credietstaat wordt opgenomen, de kolommen ~Totaal Kas” en ~Totaal Giro”, resp. voor kasontvangsten en uitgaven en ontvangsten en uitgaven per giro. Verder dan nog de diverse verzamelkolommen. leder financieel feit geeft dus aanleiding tot een boeking in de kolommen ~Datum”, ~Omschrijving”, ,,Totaal Kas” of ~Totaal Giro” en in een der verzamelkolommen. Slechts voor begrootingsuitgaven vindt bovendien nog een boeking plaats in de kolom ~No. Credietstaat”.

Kasstukken, d. z. kwitanties, uitbetalingsstaten, rekeningen met aangehechte girostroQkjes, enz., worden alle in tweevoud opgemaakt en in chronologische volgorde opgeborgen. Echter worden bij deze opberging wel de tot een groep van uitgaven behoorende kasstukken apart gehouden.

De kolom ~Diversen” vervult nog een aparte functie in het kasgiroboek. Hierin worden n.l. alle ontvangsten en uitgaven geadministreerd, welke in het totale kas- en girosaldo geen ver-

andering brengen. B.v. de ontvangst van salarissen en de daaropvolgende uitbetaling aan de ambtenaren. Dit vergroot of verkleint n.l. niet het totaalsaldo van kas en giro. Wel kan dit gedurende een korte periode het geval zijn, op den duur echter moet de kolom Diversen in ontvangst en uitgaaf een evengroot bedrag aanwijzen. Omdat hier dus slechts ontvangsten van en uitgaven aan derden worden geadministreerd, spreekt men ook wel van de kolom ~Derden”.

Oj) de accordatie bestaat controle door geregelde kasopnamen en vergelijking met de saldistaten van het Centraal Girokantoor.

Het tweede deel der verantwoording is de Aanvrage om Décharge. Zij is feitelijk een recapitulatie van alle ontvangsten en uitgaven, die verande'•ing brengen in het totaalsaldo /an kas en giro. Het komt hier dus neer op een samenvatting van het kas-giroboek, met uit- van de kolom ~Diversen”. Bij de A. o. D. worden opgenomen alle kasstukken, voorzoover zij betrekking hebben op bovengenoemde ontvangsten en uitgaven. Om het overzicht en de controle te vergemakkelijken, elke groep van kasstukken verzameld op een „Verzameling”. Dit verzamelen vindt weer plaats per begrootingspost.

De A. o. D. zelf houdt in een verzoek van den comptabele tot kwijtschelding, (décharge = kwijting) van de door hem gemaakte schuld, i. c. de ontvangen gelden ter goede rekening, wegens door hem gedane uitgaven uit die schuld ten behoeve van het Rijk.

Voor uitgaven ten laste van een dienstjaar gedaan in het eerste kwartaal van het -daaropvolgend dienstjaar, wordt afzonderlijk décharge gevraagd door middel van de z.g. Slotaauvrage om Décharge. Vinden na het eerste kwartaal nog uitgaven ten