is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 1, 1942, no 1-9, 1942 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE WEGWIJZER

HEERLEN VERTELT ZIJN ERVARINGEN

Nu het op I Januari 1943 éénjaar geleden is, dat bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Heerlen het registratuurstelsel van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten is ingevoerd, is bij mij het idee opgekomen, om iets mede te deélen over de werking van dit stelsel. De nietingewijden zullen, naar ik hoop, hierdoor een inzUht krijgen omtrent de werkzaamheden op een afdeeling archief. Van deskundigen verwacht ik gaarne hun oordeel over onze werkwijze. Uitwisseling van gedachten op dit gebied zal zeker aan het werk in zijn geheel ten goede komen.

I. De code. De code van het Gewestelijk Arbeidsbureau is afgeleid van den gemeente-code, die op zijn beurt weer zijn ontstaan te danken heeft aan de Universeele Decimale Classificatie.

De code voor de arbeidsbemiddeling is verdeeld in: a. Hét organisme, b. de taak. Ad a. het organisme is Verdeeld in 2 groepen, n.1.:

le. de organisatie van het orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling, aangéduid door 07, 2e. het personeel van het orgaan van de openbare arbeidsbemiddeling, aangeduid dopr 08. Zoowel 07 als 08 worden met behulp van eeh decimale cijferaanduiding verdeeld naar de verschillende onderwerpen.

Ad b.'

'De taak wordt aangeduid door -3. Ook dit cijfer wórdt dóór een decimale cijferaanduiding uitge-

breid naar de verschillende onderwerpen. ledere classificatie onder -3 kan weer naar gelang het onderwerp, fiitgebreid worden met behulp van eeii analytische onderverdeeling. Deze is weer ontleend aan de classificatienummers 07 en 08 met hun onderverdeeling.

11. Inhoeking.

Zoodra de post wordt, wordt deze gesplitst in 2 groepen, n.l. de niet te boeken en de te boeken post. De niet te boeken post wordt dan direct verdeeld over de afdeelingen.

De te boeken post is echter de ~hoofdschotel” van de afdee... ling archief. Hij wordt voorzien van een classificatienummer en daarna ingeboekt, de in'gekomen, als de uitgaande correspondentie wordt achtereenvolgens met doorloopende nummering geboekt.,

Het antwoord op een ingekomen stuk ontvangt echter hetzelfde nummer, als het ingekomen stuk bij de boeking gekregen heeft. Door invulling van den datum van verzending teekenl men dus aan, dat het betreffende stuk beantwoord is. De inboeking geschiedt in drievoud: een wit ongeperforeerd vel en geel en rood geperforeerd vel. Op ieder blad kunnen i o brieven geboekt worden. Zooals reeds eerder is vermeld in het Voorlichtingsorgaan, wordt de correspondentie op het -Gewéstelijk Arbeidsbureau Heerlen ~met de typmachine” geboekt. Oorspron.- kelijk was het de bedoeling, dat ze ingeschreven werd. De voordeelen van het typen zijn echter 0.m.: snelheid en netheid. Zijn alle brieven ingeboekt, dan zorgt de bode er wel voor, dat ze de plaats van bestemming bereiken.

Van ieder stuk wordt het volgende geboekt:

I. inkomend c.q. uitgaand volgnummer;

2. classificatienummer;

3. datum en nummer van het stuk;

4. bij inkomende stukken de datum van ontvangst;

5. de korte inhóud;

6. bij uitgaande stukken de datum van verzending;

7. de voet van ieder bonnetje is ingedeeld in 7 hokjes, waarin de afdeeling en de datum, waarop het betreffende stuk naar de afdeeling is gegaan, vermeld worden.

De witte vellen worden achteraf b.v. om de 2500 nummers ingebonden en vormen dan een \ register. De gele bonnen worden op classificatie-nummer opgeborgen. lse roode bonnen wortjen chronologisch opgeborgen. Naast het register, waar' de stukken volgens nummer staan, heeft men dus nog de beschikking over een chronologischen en een systematischen (volgens de classihcatienumme'rs gerangschikte) indicateur.

Volgens de toelichting op den code wordt de behandeling van brieven alleen op de niet geperforeerde vellen aangeteekend. De praktijk heeft echter bewezen, dat vermelding eerst op de roode bonnen en daarna in het register, tijd uitspaart en later bij de controle op de afdoening van nut is. Is een stuk afgehandeld en in het betreffende dossier opgeborgen, dan worden het roode en gele bonnetje uit het kaartsysteem gelicht en vernietigd. Men houdt zoodoende nog de kaartjes van de brieven over, die nog niet zijn afgehandeld en/of nog niet zijn opgeborgen.

111. Conlrdle op de afdoening der stukken.

De roode bonnetjes, chronologisch gerangschikt, dienen voor de controle op de afdoening der stukken. Op het Gewestelijk Arbeidsbureau Heerlen worden om