is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk van dezelfde zijde en een verbetering van zijn sociale positie

Aan al die verbeteringen te kunnen medewerken door het tot stand brengen van goede bemiddelingen is een mooie taak van het Arbeidsbureau.

E. V. D.

De verordening over het veranderen van dienstbetrekking

Rectificatie

Bij nadere beschouwing is gebléken, dat onjuistheden geslopen zijn in het persverslag, zooals wij het op blz. 111 van den loopenden jaargang weergaven naar aanleiding van de uiteenzetting door Regierungsrat Buckan.

We schreven daar betreffende de ~Verordening no. 20/1943 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking (Verordening Veranderen van Betrekking)”:

~Aan een groep instanties, voorop aan Staat, provincies en gemeenten, vervolgens aan andere publiekrechtelijke lichamen, aan de Ned. Bank en aan de Ked. Spoorwegen is toegestaan zonder toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau ontslag te verleenen”.

lets v'erder wordt betoogd, dat werknemers bij de Nederlandsche Spoorwegen van hun kant hun ontslag bij het Gewestelijk Arbeidsbureau wel moeten aanvragen.

Deze interpretatie is onjuist.

Het verkeerswezen immers werd gebracht onder artikel 3. In de Verordening worden de Spoorwegen duidelijk hieronder

*) In dit verband is lezing aan te bevelen van het artikel „Winkelpersoneel” door H. van der Vlist en Dra. W. de Koningh, geschreven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Nederl. Stichting voor Psychotechniek en gepubliceerd in Het Moderne Bedrijfsleven van 15 Februari 1940 (5e jaargang no. 9).

begrepen. Tn de richtlijnen toegezonden aan de heeren Directeuren van de Gewestelijke Arbcidsbureaux staat bij art. 3 o. a. vermeld: ~In de bedrijfstakken en inrichtingen van art. 3 vindt de regeling van art. 2 geen toepassing”. Ten aanzien van de Spoorwegen wordt bovendien nog eens gezegd, dat zij onder het verkeerswezen ressorteeren. Hieruit volgt, derhalve, dat de

Ned. Spoorwegen zelf niemand mogen opzeggen, doch dat de Directeur van het betreffende Gewestelijk Arbeidsbureau bij uitsluiting bevoegd is de dienstbetrekking van een employé of arbeider der Nederlandsche Spoorwegen te ontbinden.

Men make op blz. 111 voormeld, dus een kantteekening ter voorkoming van onjuistheden.

Buitenlandsch oversieht

Duitschland

De uitvoering van den maatregel tot sluiting var bedrijven ; rn de plaatsing van daartoe > geschikLC krachten in Duitschland en in andere bedrijven in Nederland is vrijwel teneinde. De daarneven loopende actie tot plaatsing in Duitschland van over- ; heidspersoneel is nog in uitvoering. Zij wordt Sterk bemoeilijkt door het feit, dat veelal in deze bedrijven, vooral bij de gemeentediensten, reeds een onderbezetting bestaat, terwijl het apparaat door verschillende maatregelen, zooals die van de evacuatie van burgers en diensten, zw'aar is belast. Het is moeilijk voldoende geschikt vervangingspersoneel te verkrijgen, , terwijl stagnatie van de werkzaamheden funest zou zijn en onder alle omstandigheden moet worden vermeden.

De uit\oering van de beschikking van den Rijkscommissaris nr. 43/1943 inzake aanmelding voor den arbeidsinzet van alle mannelijke personen van een bepaalden leeftijd is eenigen tijd opgeschort door de uitvoering van een nadere beschikking, waarbij alle mannelijke personen geboren in 1924, voor zoover geschikt, voor tewerkstelling in Duitschland zijn opgeroepen. Deze beschikking wordt binnen

den koitst mogelijken tijd uitgevoerd. Het is een gesloten tewerkstelling, waarbij alleen uitzonderingen worden gemaakt voor enkele categorieën studeerenden en anderen.

In de maand BCe! 1943 werden 1897 personen in het Duitsche grensgebied geplaatst, waarvan 486 in de textielindustrie, 293 in den landbouw, 230 bouwvakarbeiders, 150 in de steenkool- en turfwinning, 117 in de metaalnijverheid en 286 ongeschoolde handarbeiders. In het overige Duitschland werden in dien tijd 10712 personen geplaatst, waarvan 1778 bij het verkeerswezen, 1474 in de metaalindustrie, 1181 bouwvakarbeiders, 560 in den landbouw ell 1588 ongeschoolde handarbeiders. Sinds 20 Juni 1940 werden in Duitschland geplaatst 426.601 personen, waarvan 93641 in he| grensgebied. In dien tijd keerden, voor zoover bij de arbeidsbureaux bekend, 114.440 personen naar Nederland terug. en België

In de afgeloopen maand is een iets' grooter aantal arbeiders naar Frankrijk en België vertrokken, n.l. 82 personen, waarvan 44 voor het verkeerswezen, 8 in de bouwbedrijven, 7 in den landbouw en 15 ongeschoolde handarbeiders.