is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangen, of de zwarte handel, welke volgens de berichten in de landen van Zuid-Oost-Europa welig tiert, zal kunnen worden tegengegaan.

De loonen in de oorlogsbedrijven zijn met 6o %, in de overige bedrijven met 30 % verhoogd. Sedert September 1940 zijn door vroeger toegestane verhoogingen de loonen 60—90 % verhoogd. De verhooging van de salarissen van employés in de handelsbedrijven is afhankelijk van het bedrag van deze salarissen en loopt van 60 % tot in de hoogste salarissen met enkele procenten. De ambtenarensalarissen worden met 20 % verhoogd, behoudens nog enkele bijzóndere toelagen.

De posttarieven hebben eveneens een verhooging ondergaan, terwijl de tarieven voor het vervoer van goederen per spoor met 25 % en van expreste-goederen met 40 % is verhoogd.

De kosten van levensmiddelen, voorzoover zij uit den landbouw afkomstig zijn, zijn van 25 tot 40 % in prijs verhoogd, terwijl voor industrieele producten verhoogingen kunnen worden aangebracht ingevolge uit te vaardigen regeeringsvoorschriften en waarbij rekening wordt gehouden met de loons- en salarisverhoogingen. Ingevolge deze nieuwe regeling moeten ook de premies voor de sociale verzekering op een hooger niveau worden vastgesteld.

Kroatië

Uit het gebied, waaruit thans de onafhankelijke staat Kroatië bestaat, heeft gedurende vele jaren een levendige emigratie bestaan. Volgens de Süd-Ost-Echo zijn in de jaren 1918—1941 naar schatting van een bevolking van thans n.l. ca 614 mdlioen inwoners ongeveer 130.000 personen geëmigreerd. Daarvan gingen 80.180 naar overzeesche landen, terwijl ca. 52.000 per-

sonen in de Europeesche landen een onderkomen vonden.

Mag de emigratie in zeker opzicht als een verlies voor het land zijn te beschouwen, de financieele gevolgen zijn overigens voor het land niet onbelangrijk. Volgens betrouwbare berekeningen zijn in de laatste twintig jaar ongeveer 10 milliard Din (100 Din = ƒ 3,75) naar de familieleden in het vaderland gezonden, alsmede i milliard Din voor cultureele en liefdadige doeleinden, terwijl 114 milliard Din in Kroatië in handel en industrie werd belegd en dat tenslotte ongeveer i milliard Din aan erfgenamen in Kroatië werd overgemaakt. Deze cijfers geven wel een beeld van het arbeidsvermogen van den Kroatischen landverhuizer. Het grootste deel is afkomstig uit de minder goede streken, waar de landbouw thans niet in de behoefte van de bevolking kan voorzien. De ontwikkeling in deze streken is ook zoodanig, dat de emigranten weinig geschoold zijn en daarom in de nieuwe landen meestal slechts als ongeschoolden arbeider kunnen worden tewerkgesteld, waar zij lichamelijk zwaren doch daarnaast minder goed betaalden arbeid moeten verrichten. Dat niettemin jaarlijks gemiddeld 650 millioen Din bespaard kan worden, kan als een buitengewone prestatie worden

beschouwd en geeft een goeden indruk van de hooge kwaliteiten van den Kroatischen emigrant.

Dat de emigranten uit de minder gunstige streken afkomstig zijn wil niet zeggen,‘dat van deze streken niet meer te maken zou zijn. Indien de noodige verbeteringen zouden worden aangebracht, waartoe in dezen oorlogstijd de middelen ontoereikend zijn, zou zeker door een groot deel van hen, die thans in normale tijden genoodzaakt zijn het land uit te trekken, in het vaderland een bestaan zijn te verwerven.

Japan.

In verband met sedert i Maart 1943 ingevoerde belastingen is een belangrijke verhooging van de kosten van levensonderhoud ontstaan. Zoo zijn gebruiksvoorwerpen in het algemeen 10 % in prijs verhoogd, kleeding 10— 40 %, pelswaren 30 %, meubilair 40 %, eieren 50 %, uitgaven in hotels 20 %, restaurants 30— 50 %, kappers 30 %, theaters 40 %, Geisha-voorstellingen 100 %. De gewone levensbehoeften van een Japansch gezin zijn door de belastingverhooging vrijwel niet getroffen. Toch is de prijsstijging sedert het begin van den oorlog belangrijk. Het indexcijfer bedroeg in Januari 1943 261, Februari 265.9, Maart 268.8 en April 277.9. J- A. A. H.

Boekbespreking

Internationale Studiekring voor So' ciale Vraagstukken', De corporatieix gedachte bij de katholieke socio' logen van de XlXe eeuw. —'— N. V. Standaard – Boekhandel, Antwerpen 1Q42 besproken door Anth. Folmer

Omdat de gedachte van een algemeene herpieuwing door middel van de orde hoe langer hoe toeer in het leven der staten

dringt, heeft de Internationale Studiekring voor Sociale Vraagt Stukken het nuttig geacht, aaa te toonen, welk over* wegend aandeel de Ka* tholieke school gehad heeft in de voorbereiding van de g( dachten, die geleid hebben tot de huidige verwezenlijking van het ccjTporatisme.

De Studiekring bracht daartoe in dit boek bijeen een groot