is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, no 1-12, 1943 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I tot GEWEST M

ving Groningen als gastheer het voetbalelftal van het G.A.B. te Leeuwarden, teneinde een „balletje te trappen” in het Stadspark te Groningen onder leiding van den Deutsclwn Fachwerber te Groningen, den heer Brandt, Alhoewel de verwachtingen der kijkers hoog gespannen waren, zijn deze toch spoedig den bodem ingeslagen, ’t Was inderdaad een genoegelijk partijtje, al te genoegelijk zelfs, doch daarmede is het gezegd. En Groningen èn Leeuwarden zijn tot,betere dingen in staat. Aanvankelijk nam Gröningen de leiding door het nemen van een penalty door aanvoerder P. J. Offeringa, hetgeen tot een doelpunt leidd?,'. zy het dan, dat de doelman deze bal zeer gemakkelijk had kunnen houden. Leeuwarden liet het er echter niet bij zitten en : maakte spoedig gelijk. Na de rust 1 nam Groningen wederom de leiding; de heer Offeringa nam 1 ook deze goal voor zijn rekening, s doch na even flink dóórzetten i van de Leeuwarder ploeg werd 1 de stand op 2—2 gebracht, waar- i mede het einde kwam. t

Na afloop werd gezamenlijk met onze aanhangers (sters) hulde vqpr de opkomst, Friezinnetjes! gezellig een kopje thee of koffie gedronken, waarna de Leeuwarders den terugtocht naar hun veste aanvaardden.

reau Haarlem hield, onder het motto: „Lachen is Gezond” zijn zesden personeelsavond op 22 Januari 1943. de opening door onzen chef-bemiddelaar, den heer L. Zaayer, kwamen in

een groote proloog alle medewerkenden voor het voetlicht. Het tooneel stelde een afdeeling van het G.A.B. voor. Er kwam een „aanvraag” bihnen: voor den personeelsavond van het G.A.B. Haarlem op 22 Januari 1943 .in de tuinzaal van het Goncertgebouw werden acteurs gevraagd. De verschillende ingeschrevenen* werden opgeroepen en werden door den bemiddelaar getest. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om op gemoedelijke wijze ~steekjes onder water” te geven. Op geestige manier werden de eigenaardigheden en gewoonten van onze collega’s gehekeld. De imitatie van de manier, waarop onze Directeur de telefoon be- van de manier van doen van de le assistente van de Vrouwenbemiddeling, waren „lang niet gek”, zooals het stop-Wöord van onzen Chef-Bemiddelaar luidt.

Het G.A.B. Haarlem, heeft het geluk niet alleen over uitstekende acteurs te beschikken, maar in eigen kring verschillende musici,- zangers, declgmateurs en zelfs een danseresje te bezitten.

De schetsjes „Eet meer boo-' nen”. en „Het Promotie-Diner” werden meesterlijk gespeeld. Angelicüs van Druffelen’s liedjes’ waren ons ambtenaren uit het hart gegrepen. Er was ook kunst met een K. De declamaties en de gedanste fantasie „Ode aan Terpsichore” mochten daartoe zeker gerekend worden. Wanneer we dan het optreden van de Drie Zingende Zwervers en de climax van den avond „Wat zoudt gij doen in dit geval?” nog noemen, hebben we alleen rnaar een opsomming ge-

geven van dezen voor de volle 100% geslaagden ontspanningsavond. We kunnen onze instemming met het gebodene het best tot uiting brengen door te vragen om méér. Den medewerkenden ambtenaren mogen' we dankbaar zijn,- dat ze een deel van hun vrijen tijd hebben willen offeren om ons een dergelijken avond te kunnen bieden.

Niettegenstaande definitief was afgesproken, dat de retourwedstrijd tegen het G.A.B. Alkmaar 13 Maart op het terrein, van Haarlem zou plaats vinden, zag Alkmaar zich genoodzaakt op het laatste nippfertje af te bellen, omdat verschillende spelers plotseling verhinderd waren dien middag op het groene tapijt, te verschijnen.

Laten we eerlijk bekennen dat ons dit geweldig speet, temeer waar Alkmaar in den door ons aldaar gespeelden wedstrijd getoond had een geduchten tegenstander te zijn, die een fatsoenlijk partijtje voetbal ten best? geeft. Onmiddellijk stelden wij ons met het G.A.B. Zaandam in verbinding, hetwelk onze uitnoodiging gaarne accepteerde, zoodat- op 13 Maart met hen een krachtmeeting plaats vond. Het was aan het spel van de Zaankanters te zien, dat ook ’ zij niet voor het eerst binnen dë * lijnen verschenen.

Zij speelden een pittig spel in' namen vóór de rust door een nisverstand in de achterhoede, ier tegenpartij de leiding. Nadat Haarlem echter in de lauze zijn elftal gewijzigd had, dotte samenspel beter en ■, laagden zij erin, na goed dooretten van de linksbinnen met en onhoudbaren kopbal. van en rechtsbuiten, uit diens vooret gelijk te maken. .

Zoo ook het einde met gelijken stand, hetgeen de Verhouding juist weergeeft.. Helaas ontbrak den Zaankaniers den tijd voor een afzakkertje.