is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, no 1-12, 1943 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze twee practijkvoorbeelden willen wij het laten. Wij onthouden ons van het noemen van namen of het geven van nadere aanduidingen. Genoeg zij, dat menig 'lezer ongetwijfeld overeenkomstige ervaringen zal hebben opgedaan.

Is dit alles nu werkelijk onvermijdelijk, een soort booze vloek, die op het ambtelijke apparaat rust? Neen, natuurlijk niet! Het gaat hier om niets anders dan om overblijfselen van een voorbijen tijd, die zich nochtans met een bijzondere hardnekkigheid weten te laten gelden. Voor een deel moet de oorzaak van zulk een traagheid worden gezocht in het feit, dat de arbeidstechniek van menig ambtelijk bureau niet voldoende is aangepast bij de mogelijkheden, die de moderne kantoorsystemen bieden. Ook geven wij gaarne toe, dat. vlot werken vaak belemmerd’ wordt doordat de voorschriften nu eenmaal een omslachtige paperasserij vorderen. Daarin verandering te brengen ligt buiten ons bereik, ofschoon ook hier van den met werkdrift bezielden ambtenaar zelf wel een stuwkracht in de goede richting kan uitgaan.

' Maar wat elk onzer zeker kan doen, dat is er voor zorg dragen, dat, voor zoover zulks in ons vermogen ligt, . het eigen arbeidstempo steeds zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Kijk, wanneer wij ondervinden hoe weinig druk sommige anderen zich eigenlijk maken, hoe de geest van ,,kan het vandaag niet, dan gebeurt het morgen wel” zich bij bepaalde elementen laat gelden, dan is de verleiding zoo sterk om zelf ook maar een beetje dien kant uit te gaan. En daartegen) nu moeten wij ons toch met kracht verzetten. Want door toegeven aan dien onderstroom van traagheid komen wij nooit waar wij zijn willen.

Geestdriftige activiteit zij daarom ons parool. Men versta ons

niet verkeerd. Wij weten, dat bij tal van instanties heel hard wordt gewerkt, met veel overgave aan de eischen, die de dagelijksche taak stelt. Daarom mogen wij onze klacht vooral niet generaliseeren. Maar dat er, met name wat betreft het afdoen van correspondentie, nog web het een en ander te verbeteren valt, is niettemin een feit. Soms stuit een sneller tempo al op remmende factoren, die wij niet kunnen wegnemen. In menig geval echter kunnen wij door eigen kwiekheid heel wat bereiken.

Ofschoon wij, bij hetgeen wij zooeven schetsten, de arbeidsbureaux niet zoozeer op het oog hadden; is onze aansporing toch wel in de eerste plaats voor hen bestemd. Dit brengt het karakter van dit orgaan reeds mede. Bovendien staan de arbeidsbureaux in zoo nauwe aanraking met het arbeidsleven.

dat zij wel zeer in het bijzonder bedacht moeten zijn op een aanpassing aan het arbeidsrhytme der vrije maatschappij. 'Waarbij dan zeker niet mag worden vergeten, dat zij met levende menschen te maken hebben, die vaak in spanning antwoord of beslissing der overheid zullen verbeiden.

Stelt daarom het geduld van Uw briefschrijvers niet onnoodig op de proef! * .

De snelheid in ons optreden naar buiten, die wij hier bepleiten, heeft echter een inwendige snelheid als keerzijde. Nog altijd kan het inter-ambtelijk verkeer heel tijdroovend zijn. Hoe vaak volgt eerst antwoord nadat een rappel moest worden gezonden. Ook hier kennen wij menig tuintje, waarin de hand van den wieder nuttig werk zou' kunnen verrichten.

’4’ ' K _

MIDDELBURGSCHE ï:rvaringen

Het in het nummer van Januari/Februari 1943 geplaatste artikel blijkt' zoozeer aan het gestelde doel te hebben beantwoord, dat gaarne nogmaals van deze rubriek gebruik wordt gemaakt, eenerzijds om opnieuw enkele in den laatsten tijd opgedane ervaringen naar voren te brengen, anderzijds om op enkele punten van het vorig artikel wat dieper in te gaan.

Om een vlugge afwerking te bespoedigen, onnoodige correspondentie te voorkomen en ter controle, wordt door het G. A. B. Middelburg een vast formulier gebezigd. •

Dit formulier wordt te zamen

met de verblijfsvergunningen voor Zeeland (de Ausnahmegenehmigungen) toegezonden aan het-G. A. B. van uitzending en dient ter schriftelijke bevestiging van de op het formulier vermelde gegevens, die tevoren reeds telefonisch zijn verstrekt.

Betreffende de arbeidsvoorwaarden kan worden opgemerkt, dat deze soms zeer verschillen, niettegenstaande de werkzaamheden vaak dezelfde zijn. Dit verschil ontstaat doorgaans, doordat de huisvesting en verzorging de ééne keer voor rekening van den werkgever komen, terwijl een andere maal, de arbeiders voor deze voorzieningen een vergoeding krijgen, waarvan zij meer of minder kunnen overhouden.