is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, no 1-12, 1943 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEMMEN UIT DE PRACTIJK

Perikelen in het Noorden

Bemiddelaar te moeten zijn van musici, te beschikken over musici, het is anders ook in deze ~branche” reeds ~roeien met de riemen die je hebt” ■— maar niet de middelen in de hand te hebben om de heeren en dames ter plaatse te ~bezorgen”. Kunt U zich indenken, wat een zorgen deze moeilijkheden kunnen geven? In normalen tijd is er geen vuiltje aan de lucht, er wordt eventueel een autootje gecharterd en .... de kleinste dorpen zijn in het ~ wereld verkeer” opgenomen.

Dit alles is nu wel heel anders. Laat ik eens met een voorbeeld illustreeren welke wolken er, door het ontbreken van behoorlijke vervoergelegenheid al zoo aan den bemiddelingshemel kunnen dreigen. Een musicus en partnerin zouden samen hun muzikaal kunnen demonstreeren in een landelijke gemeente in de omgeving van Groningen. Men was al spoedig tot overeenstemming gekomen, alleen het vervoer, de ~bezorging van het geoffreerde”, was een moeilijk te overwinnen obstakel. Weliswaar liggen Groningen en Paterswolde niet ver van elkaar, maar om nu te gaan loopen in dezen tijd, dat doet men, om zijn zolen te sparen, ook niet graag.l Voor de musici-in-kwestie wasL het een onoplosbare puzzle. I

~ Wanneer wij nu de trein nemenl naar Haren”, aldus de lijke betrokkene, ~en wij stappen daar uit en gaan verder naar Paterswolde loopen, wat denkt U daarvan mijnheer?”.

~Ja”, aldus de repliek, ~U kunt er wel instappen, maar U komt er in Haren niet uit, want daar stopt de trein nu eenmaal niet. En buitendien, dan kunt U bij wijze van spreken ook een trammetje naar Peize nemen en vandaar naar Paterswolde 100-

pen. Dat is even ver als van Groningen naar Paterswolde”. Met andere woorden, men kwam geen stap verder. Maar ging er niet een plezierbootje ’s Zondagsmiddags naar Paterswolde? Wel ja, dat was misschien de oplossing. Nog even werd gedacht aan de. mogelijkheid, dat het ’s Zondagsmiddags zou regenen en de boot als gevolg daarvan niet zou vertrekken, maar nee, al te somber wou men toch ook niet zijn. Edoch, een kink in den kabel. De boot vertrok heelemaal niet meer. Het einde van den zomerdienst was inmiddels aangebroken, zoodat ook de boottocht, hoe aantrekkelijk ook, geen voortgang kon vinden. En nu was ~Leiden weer in last”. Niettemin de oplossing is er gekomen. De muzièkbemiddelaar heeft kort maar krachtig den Gordiaanschen knoop doorgehakt en beslist: ~U meldt zich Zondagmiddag om twee uur bij mij aan huis en dan kunt U mijn

fiets in ontvangst nemen”. Nog was men er niet, want aangezien de muziekbemiddelaar nu eenmaal niet over een tandem beschikt, kon de vrouwelijke partner niet op de ~plaats van aflevering” komen. Ja, daar was werkelijk niets op te vinden. Het gevolg was dan ook, dat zij werd ~afbesteld” en een ~Ersatzmann” de fietslooze juffrouw verving, Hè, hè, men was er.

Alleen de volgende moeilijkheden liggen reeds weer in het verschiet. Een telefoontje op Maandagmorgen van den landelijken caféhouder bracht n.l. aan het licht, dat de musici zoodanig in den smaak waren gevallen, dat een terugkomst ten zeerste op prijs werd gesteld. Met prettige gevoelens werd deze mededeeling van tevredenheid in ontvangst genomen, alleen, men zal toch moeten begrijpen, dat de afd. ~Musici en Artisten” van het G. A. B. te Groningen geen rijwielverhuurinrichting is.

E. F. Muntinga.

I VAN GEWEST TOT GEWEST J

, C~ ~ \ Er is leven in Arnhem J brouwerij mgekomen en met die ~brouwerij” ■bedoel ik het G. A. B. te Arnhem. ”Liet Arnhem tot nu toe niets anders dan zakelijk nieuws hooren, thans komt het bericht, dat er op de Eusebiusbuitensingel een Personeelsvereeniging is opgericht, die wat men noemt op pooten staat.

’t Begon met een voetbalclub, welke op reeds jeugdigen leeftijd den strijd moest aanbinden met de reeds langer bestaande clubs van de G. A. B.’s Den Bosch, Eindhoven en Tiel. Deze ont-

moeting, liever gezegd dit tournooi, had plaats op een der terreinen van het prachtig gelegen Sportpark te Arnhem en wel op 11 Sept. j.l. Uitslag was:

Arnhem-Den Bosch i—3 Arnhem-Eindhoven o—4 Arnhem-Tiel i—i Den Bosch-Eindhoven o—o Den Bosch-Tiel 3—o Eindhoven-Tiel i—o

Den Bosch en Eindhoven moesten dus opnieuw deri strijd aanbinden, hetgeen op 22 Sept. geschiedde in Den Bosch, met uitslag 4—o voor Eindhoven.