is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 2, 1943, no 1-12, 1943 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAM IN VERLEDEN EN HEDEN

De heeren Drs. C. J. Versnel en zijn assistent C. H. Kleinbloesem, beiden verbonden aan de afdeeling Sociaal-Economische Dienst van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam hebben een beknopte beschrijving samengesteld van het gewest, dat hun arbeidsveld vormt. Het geschrift werd ons in den vorm van een gecyclostileerde brochure van ongeveer 40 bladzijden kwarto formaat toegezonden. In een voorwoord verklaart Drs. C, J. Versnel openhartig niet naar oorspronkelijke gedachten te hebben gestreefd. ~De studie zoo zegt hij bevat nagenoeg geen origineele gedachten. Dit is voornamelijk te wijten aan den aard van het onderwerp.” Ofschoon deze laatste bewering ons aanvechtbaar lijkt, begroeten wij nochtans de verschijning van deze proeve van compilatiearbeid gaarne als een beknopte en overzichtelijke bijdrage tot de kennis van wat ongetwijfeld als één der boeiendste gewesten der arbeidsbemiddelingmagworden aangemerkt. En zulks temeer omdat de redactie van het Voorlichtingsorgaan al eerder pogingen heeft aangewend om het karakteristieke van ieder gewest in artikelen te belichten ten einde de werkers van de onderscheidene arbeidsbureaux meer vertrouwd te maken met eikaars arbeidsterrein. Op den duur zal zich stellig de behoefte doen gevoelen aan een onder centrale leiding samengestelde reeks monografieën over elk der gewestelijke arbeidsbureaux. De verschijning daarvan staat reeds lang op het werkprogram van den V'oorlichtingsdienst, doch de papierschaarschte, alsook de wenschelijkheid een dergelijke belangrijke uitgave eerst ter hand te nemen, wanneer de practische werkzaamheid van de organen der arbeidsbemiddeling zich

meer zal hebben gestabiliseerd, maken het wenschelijk dit plan tot een voor het welslagen daarvan gunstiger tijdstip aan te houden. In afwachting daarvan staan de kolommen van het Voorlichtingsorgaan gaarne open voor in het kader van een periodiek als het onze passende schetsen van de hoedanigheden der afzonderlijke gewesten. *

Maar om nu tot het geschrift van de heeren Versnel en Kleinbloesem terug te keeren, zij kozen daarvoor den volgenden

opzet. Een zeer kort gehouden inleiding geeft het bevolkingscijfer van het gewest Rotterdam aan op 745.698 inwoners. Ruim 82 % daarvan komt voor rekening van de gemeente Rotterdam; de rest is verspreid over de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Gapelle a/d IJssel, 'Krimpen a/d IJssel, Maasland, Krimpen a/d Lek en Rozenburg. Deze overheerschende positie heeft Rotterdam niet altijd bezeten. In de Rijn-Maasdelta was langen tijd Dordrecht de belangrijkste stad. In het gebied, dat nu het gewest van het Arbeidsbureau Rotterdam vormt, is Vlaardingen de oudste en aanvankelijk belangrijk – ste nederzetting. Ook Schiedam is ouder dan Rotterdam. Binnen de , gemeente Rotterdam zijn Overschie en Hillegersberg ouder dan de eigenlijke stadskern.

Achtereenvolgens geven de schrijvers nu bijzonderheden omtrent de onderscheidene gemeenten, die het gewest bestrijkt. Uiteraard wordt begonnen met Rotterdam, waarbij trouwens de samenhang met de overige gemeenten duidelijk tot uiting komt. De vyordingsgeschiedenis van Rotterdam —• zoo lezen wij begint in de Middeleeuwen met het leggen van een zwaren zeedijk langs de Maas, waaVdoor de Rotte werd afgedamd en voor den naam der toekomstige stad een natuurlijk gegeven verkregen was. In de eerste helft der veertiende eeuw verkrijgt Rotterdam dan stadsrechten en geleidelijk aan neemt de stad, vaak in heftige concurrentie met naburige gemeenten, toe in beteekenis. Eerst in de tweede helft van de negentiende .eeuw begint, met den aanleg van den Nieuwen Waterweg het tijdperk van de groote vlucht. Handel en verkeer gaan dan met sprongen vooruit, hetgeen groote be-

ALLE

voor de redactie van het Voorlichtingsorgaan bestemde stukken richte men aan den Voorlichtingsdienst van het Departement van Sociale Zaken, Iste V. d. Boschstraat 1 te ’s-Gravenhage.

Abonnementsopgaven en betalingen voor „Arbeidsbestel”, adresveranderingen, enz. uitsluitend aan N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn.