is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 4, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvindingen van werknemers. Overdracht van octrooi door den wefknerrier. De bijzondere bepalingen van art. 10 der Octrooiwet. De overdracht van uitvindingen, die geen betrekking hebben op het bedrijf. (Economisch-Statistische Berichten) 'ESB' i440'T944.0i.26 pag. 44 4% pag. A4

331.86 Vakopleiding. Leerlingwezen

Programma opleiding volgens het leerlingstelsel / Programma’s voor de opleiding volgens het leerlingstelsel in de practijk van het weven bij de N.V. J. A. Raymakers en Co.’s Textielfabrieken en de firma Diddens en van Asten, Spinnerij Nijverdal, wollen stoffen-, bont- en dekenweverijen te Hel- ' mond. Eerste, tweede en derde leerjaar. (Nederlandsche Staatscourant)

'NSC' 62"i944.03.28 pag. i 1% pag. A4

351.82.63 Landbouwpolitiek

De taak van de Directie van den Landbouw in dezen tijd {Ruiter) / Aan de Directie van den Landbouw blijft de eigenlijke zorg voor den landbouw opgedragen. De opbouw en de taak van de Directie. (Volk en Bodem)

'VBO' 1/2"1944.01/02 pag. 9 4 pag. A4

351.83 Arbeidswetgeving

Ontwikkelingstendenties van het arbeidsrecht / Het kinderwetje van Van Houten. Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907. De collectieve arbeidsovereenkoriist. De verordening betreffende de ordening van den arbeid brengt de arbeidsbetrekkirigen van de privaatrechtelijke naar de publiekrechtelijke sfeer. (Sociale Berichten)

'SOB' 5"i944.03.0i pag. 85 4 pag. A 5

351.84 Sociale verzekering van Overheidswege

De sociale verzekering in oorlogstijd (Mauritz) / Inwerkingtreding Ziekenfondsenbesluit i November 1941; uitvoeringsmaatregelen. Inwerkingtreding Kinderbijslagwet i Januari 1941; verruimingen in 1943 aangebracht. Wijdgingen Ongevallenwetverzekering. Invoering Vereffeningsheffing 16 Augustus 1941. Gewijzigde diging in de besturen der uitvoeringsorganen. (De Economist)

v'ECN' li/i2"i943.i 1/12 pag. 529 .6 pag. A 5

Arbeidsovereenkomst, arbeidsverhouding en sociale verzekering {De Gaay Fortman) / Arbeidsverhouding en -overeenkomst voor de bepaling der rechtspositie van den arbeider. De toepassing der sociale verzekeringswetten door den Centralen Raad van Beroep en den Hoogen Raad. De toepasselijkheid der Arbeidswet. (De Sociale Verzekeringsgids) 'SVG' i0"i944.04 pag 109 3% pag. A4

368.382 Ziekteverzekering. Ziekenfondsen

De geschiedenis van het Nederlandsche ziekenfondswezen in vogelvlucht / De gildebossen en de fondsen van beter gesitueerde particulieren. De ontwikkeling van de ziekenfondsen in de 19e eeuw. De vooruitgang na 1900 tot op heden. (De Sociale Verzekeringsgids)

'SVG' 9"i944i03 pag. 103 5 pag. A4

373-63 Bijzonder technisch vakonderwijs. Vakonderricht

Konzentration der Berufserziehung {lMhricht) / gliederung des Jugendlichen in den Produktions-' prozesz. Konzentration der Berufserziehung der einzige Weg zur Gestaltung der Berufsbildung nach den Grundsatzen der gemeinschaftlichen Zielerarbeitung. Organisation der beruflichen ziehung. (Der Vierjahresplan)

'VJP' 12"1943.12.15 pag. 419 i pag. A3

Vakopleiding in den Nederlandschen mijnbouw j Gegevens over mijnbouwopleidingscursussen, ontleend aan het jaarverslag 1939 van den Inspecteur-Generaal der Mijnen. (De Mijnbouw) 'MYB' 6"i944.02.25 pag. 2 i 34 pag- A4

Vakopleiding in den mijnbouw / De bedrijfsopleiding van sleeper tot houwer. De opleiding op de mijnschool. De vakopleiding in mijnbouwkundigen zin en de opleiding van het corps technische vaklieden. (De Mijnbouw) 'MYB' 7"i944.03.24 pag. i pag. A3

631 Landbouw

Het landbouwbedrijf in de Europeesche bedrijvigheidsgemeenschap / Het automatisch functionneeren van de markt vervangen door het denkbeeld der geleide economie. De gemeenschappelijke Europeesche economie en de gevolgtrekkingen ten aanzien van het agrarisch beleid. (Volk en Bodem)

'VOB' 3"i944.03 pag. 44 5 pag. A 4

658.3 Mensebelijke factor in bet werk

Der Msnsch in der kriegsbedingten Rationalisierung {Preller) / Die Ueberwindung des Betriebsgeheimnisses, Lösung des Arbeitszeitproblems, Zusammensetzung der erforderlichen Arbeitskrafte und Typenbereinigung sind Beispiele von Erfolgen der gegenwartigen technischen Rationalisierung, bedingt durch den Materialmangel. Durch die notwendige Rationalisierung gewinnt die sozialpolitische Arbeit im Kriege ihre ganz besondere Bedeutung. (Soziale Praxis) ■

'SOP' 5"i943.08 pag. 183 2 pag. A4

Schulungs- und Erziehungsprobleme in industriellen Betrieben {Brunner) / Grundsatzliches; Pflicht der