is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 5, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het park te rijden, boven houtjes hakken in hetzelfde park, onder dezelfde zon. „En dan nog wel met zoo’n been!” Er moest een wonder gebeuren, dat onzen vriend aan het werk zou krijgen.

Het wonder kwam, bij wijze van uitzondering, in den vorm van den evacuatiedienst, waardoor Peters, voor hij het goed begreep, met wagentje en al, zou worden overgeplant naar een klein dorpje op de hei, ergens in het Oosten des lands.

Adieu, Buitenhof, Cineac, Vijverberg en Passage

Zoo gebeurde het, dat op een stralenjdien mioirigen de afdeeling

8.8., een van haar schoonste triomfen beleefde:

Voorgereden kwam het wagentje met Peters er in.

Merkwaardig welwillend kwam hij de afdeeling binnen. En nauwelijks gezeten, richtte hij zijn glimmende oogjes op den bemiddelaar:

„Mijnheer, U hebt het altijd zoo goed met mij gemeend, ik ben nog lang niet oud, en ik kan nog eh, best werken. Nou had ik zoo gedacht, dat houtjes hakken in het Zuiderpark waar U het laatst over had ik heb wel een beetje een ongelukkig been, maar och ” Mr. Cath. E. de Vries.

VAN GEWEST TOT GEWEST-

JOp 10 Mei j.l. kwam een groot aantal genoodigden en afdeelingschefs bijeen om getuige te zijn van de In gebruikneming van het verbouwde en nieuw Ingerichte gedeelte van ons bureau. In het bijzonder stelden wij het op prijs, dat de heer Knetsch zich onder de gasten bevond. Bovendien merkten wij op den Gemachtigde van den Leider voor de Provincie Zuld-Holland, baron van Haersolte, Dr. Koch, chef van den Geneeskundigen dienst van het Rijksarbeidsbureau, Dr. Boelens van den Gem. Geneeskundigen dienst, de Directeuren van de Gew. Arbeldsbureaux Haarlem, Utrecht, Dordrecht en Leiden, den Chineeschen Consul, vertegenwoordigers van de Secretarie van Staat, den Gem. dienst van Sociale Zaken, het N.A.F., den Landstand, de N. 0.- C., den Volksdlenst en het bedrijfsleven. De „Byenkorf” gaf

( ’s-Gravenhaöe

gaf o.a. blijk van haar belangstelling door het zenden van een prachtige mand bloemen. De Directeur van ons bureau, de Heer Meys, hield een beknopte, doch gedocumenteerde inleiding over de ontwikkeling van het G.A.B. Den Haag, waarbij hij een overzicht gaf van den groei van het bureau van 1906 tot heden, als ook van de huidige organisatie, terwijl hij eindigde met een, blik in de toekomst.

Vervolgens maakte het gezelschap een rondgang door de gebouwen, waarbij men zich of) de hoogte kon stellen van de accomodatie en organisatie van het G.A.B. Den Haag. Bijzondere belangstelling ondervonden de afdeelingen Comptabiiiteit, Migratie, Vrouwen en niet te vergeten de geheel nieuw ingerichte afd. Keuring met Röntgenkamer. Met gepasten trots kan thans het G.A.B. Den Haag zich als één der best ge-

outilleerde G.A.B.’s beschouwen.

Na de rondwandeling bleven de gasten nog eenigen tijd gezellig bijeen onder het genot van koffie en gebak, terwijl een strijkje bestaande uit ambtenaren van ons bureau voor passende muziek zorgde.

Het was een uiterst geslaagde morgen, welke ongetwijfeld heeft bijgedragen tot het geven van meerdere bekendheid aan het werk van het G.A.8., waarvan ook de levendige belangstelling der gasten een bewijs was.

Donderdag 11 Mei j.l. vond op het bureau van het G.A.B. Den Haag een conferentie plaats, waarin de heer Loos, als vertegenwoordiger van den Gemachtigde V. d. Arbeid een beschouwing gaf over de taak van den Gemachtigde, in het bijzonder wat betreft de samenwerking met het G.A.B. Uitvoerig ging spreker in op den loonstop en de noodzakelijkheid deze te handhaven. Drs. Moeskops van het R.A.B. hield daarna een kort betoog waarin hij zich aansloot bij de woorden van den heer Loos en nog op enkele punten de speciale aandacht vestigde.

Ten slotte werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen waarvan een ruim gebruik werd gemaakt, zoodat zich een zeer geanimeerde gedachtenwisseling ontspon. Aan deze conferentie, die, namens het G.A.B. werd geopend door den heer Mol, namen behalve de Directie, nog de chefs deel van de bemiddelingsafdeelingen en van de afdeeling S.E.D., alsook de leiders der Bijkantoren.

'HaarlemÀ

Nadat in het gewest Haarlem SSKIRWIf SBaTHWMWtI tijd Op Vetschillende wijzen onder het personeel contact werd gezocht en gehouden in diverse clubs en vereenigingen, is thans daarvoor een definitieve vorm. geko-