is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 5, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeste kwalen plotseling zijn versmolten als sneeuw voor de zon en hij alleen nog maar een soort rheumatiekje overhoudt, waarmede hij onder geen beding in vochtigheid mag werken.

Mijn bedrijfsleider begint smaak in het geval te krijgen en zegt: „Maar beste man, dan tref je het bijzonder, dan ben je bij mij in de koekfabriek uitstekend op je plaats, daar is een prettige droge warmte!

De eerste plaatsing is geboekt. Langzaam aan worstelen wij ons door de wachtende rij. Goddank zijn niet alle ingeschrevenen gelijk aan het eerste geval!

Et zijn er bij, die werkelijk blij zijn weer eens een kans te krijgen om aan den slag te kunnen gaan en die ruiterlijk verklaren liever f 27,— te verdienen dan achttien of twintig gulden ondersteuning *te moeten ontvangen

Tot er een kleine gebochelde figuur binnenkomt. letwat schuchter wendt deze zich tot den afdeelingschef met het verzoek of er misschien voor hem ook een plaatsje is? Hij is al zoo lang zonder werk en niemand wil hem hebben.

En hier zie U 5 een schitterend brokje werk van mijn afdeelingschef.

Hij wendt zich tot den bedrijfsleider en pleit voor het mismaakte mannetje als ware het zijn eigen zoon. Hij vertelt, dat dit menschje door zelfstudie eenvoudigen kantoorarbeid zal kunnen verrichten, dat deze maar arbeid hunkerende mensch alles wil doen, als het werk maar niet te zwaar is, en hij besluit met de woordep: „Kom, mijnheer, geef dezen man een kansje”.

Mijn bedrijfsleider weifelt en thans is het mijn beurt een duit in het zakje te doen en ik zeg hem: „Vooruit zeg, probeer het eens, je kunt dit

mannetje toch wel wat licht contrólewerk geven? Hij schrijft een keurige hand (dit laatste waag ik er maar op, omdat de ervaïing mij heeft geleerd, dat deze menschen inderdaad van hun schrijfwerk iets goeds probeeren te maken) en hij is mijns inziens voor jou beslist bruikbaar!”

Een -kleine schrijfproeve geeft inderdaad een keurig antwoord op de vraag of hij duidelijk schrijft en even later is de man aangenomen. Zijn gezicht spreekt boekdeelen en zijn handdruk bij het afscheid vertelt van de vreugde, die hem bezielt.

Mijn dertig plaatsingen kwamen tot stand. Acht gevallen bleken na enkele dagen absoluut niet te handhaven en werden door meer goedwillenden vervangen, maar mijn kleine vriend is nog steeds op de fabriek en ontwikkelt zich langzamerhand tot een gewaardeerde kracht

Arbeidsbemiddeling kan óók in dezen tijd soms uitgroeien tot een bron van innige genoegdoening.

G. M.

Rotterdam, Juni 1944,

NAAR DE BROUWERIJ

Ook van de Heineken’s Bierbrouwerij Mij. werden verscheidene arbeiders in Duitschland tewerkgesteld. De belangen van deze gezinnen liggen de H. B. M. na aan het hart en er wordt regelmatig contact met de betrokkenen gehouden. De heer V. Hoffen, loonboekhouder van de Brouwerij, ontvangt op de afdeeling loonoverschotten van het G.A.B. regelmatig de loonen, welke van deze menschen binnenkomen verhoogd met de sociale toelage. Hiermede heb ik ik U den heer v. Hoffen voorgesteld. Vanzelfsprekend wordt er bij zoo’n bezoek wel eens over

iets anders gesproken dan overbruggingsgeld, sociale toelage, scheidingsgeld enz. Op zékeren dag kwam het bedrijf van de Brouwerij ter sprake. De bezichtiging hiervan zou de moeite waard zijn. Van een excursie voor het geheele personeel van het G.A.B. kon door de tijdsomstandigheden niets komen, doch de heer van Hoffen verzekerde ons, dat een bezoek van enkele personen zeer op prijs gesteld zou worden. Na toestemming van den Directeur, den hr. Fokkema, werd met de brouwerij een afspraak gemaakt, dat we op Donderdag 20 April te 2 uur werden verwacht. Zes personen, één dame en vijf heeren, werden op het afgesproken uur door den heer Huisman, boekhouder van de brouwerij hartelijk ontvangen. Eerst gingen we, trappen klimmend, naar de bovenste étage. Daar komt de gerst door middel van een elevator het gebouw binnen. Eén étage lager wordt de gerst gezuiverd van vuil en ijzerdeelen en geselecteerd in brouwgerst, magere gerst en gebroken gerst. De laatste twee soorten zijn voor een brouwerij ongeschikt. De brouwgerst wordt in enorme Silo’s opgeslagen, welke een hoogte , hebben 'van verscheidene étages. Vervolgens komt de gerst in groote bakken met water om te weeken, daarna in een ruimte, welke kunstmatig vochtig wordt gehouden en waar ze een zekeren tijd blijft om te ontkiemen. Wij zullen de verschillende bewerkingen echter niet op den voet volgen, daar dit ons te ver zou voeren. Het brouwhuis, waar wij binnengeleid werden, maakte een indruk op ons, welke we niet gauw zullen vergeten. De mooie roodkoperen ketels in een ruimte met prachtige gebrandschilderde ramen doen monumentaal aan. Vermeld dient nog te worden, dat de H.B.M. een waterverbruik heeft, groo-