is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 6, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VACANTIE.

o, wooirdeniboiek, wat zegt gij het nuchter. Als ik U nasla ivlnd ik rusttijid, ihiet TWij-zijn van dienst en ge zegt niets van alle heerUjkiheden welke hij het begrip vacantie ibehooren.

En wat Ziijn het toch dikwijls kleine geneugten, -die ik dan smaak. Ik ikan wat later opstaan en me wat minder haasten met een gezeUigen langen dag voor mij-, waarin ik zoo vrij ben als een vogeltje in de luoht om te doen, en- te laten waar ik nu eens zin in heb. Welk een mogelijkheden liggen er open. Ik kan met de tram gaan naar het mooie stadsplekje, waar het zoo rustig wandelen is, waar in de verte de specht onvermoeid aan het hameren is op zoek naar insecten, -waar een rijk dierleven te bespeuren valt en waar ik toch op een niet al te langen afstand een kopje koffie kan gaan drinken. Uk kan gaanzeUen op de mooie plassen, waaraan Rott adam ryk is, ik kan m-e laten diijven onder den blauwen hemel, waarover groote wiollige witte wolken statig haar weg vinden, ik maak eens een tochtje iper raderboot de Lek op en [geniet van de mooie vergraichten, die de rivier me biedt.

Reeds voor hét zoover is brengt de vaoantie ons uit onze gewone sleur. Bij het rondgaan van ide geijkte vaaanitie-circulaire vragen wij, lons dir-ect af of de salaiisgrenzen voor 12 of 15 dagen nog .niet veranderd zijn, -of wij misschien nu tot de laatste gelulddige categorie behoor en.

Daarna gaan wij zorgvuldig den tijd ibepalen, waarop we daadwerkelijk met verlof zullen gaan, W© plegen overleg met onze collega’s, we wikken of het zus of zoo kan. Aan de gehuwden wiordt met het oog op de schoolgaande kinderen -de eerste keus gelaten.

We schipperein en wioekeiren met onze dagen om er maar zooveel mogelijk ,ult te halen. De een neemt het verlof in zijh [geheel op, de ander in tweeën, weer een ander slechts hij da-, gen tegelijk en de hialve dag is soms ook zeer aantrekkelijk.

Zijn onze dagen ibepaald, dan worden de diverse collega’s van te voren voidaende ingewerkt in onze eigen werkzaamheden, opdat stiraiks niet de roep weerklinke: ,ük weet nergens van”.

Voor onze vaciantie maken we schoon schip in on® werk en onze (bureaux, karweitjes, welke Ave zoo graag hebben uitgesteld, mioeten wij nu eerst afmaken, terwijl ws onze paperassen ordelij,k wegbergen.

-Het met elkaar taesprelranvan vacantieiplannen geeft reeds een voorproefje van de genoegens, die we zullen smaken, ook al is het brood op iden bon en zijn er diverse moeilijkheden, waardoor we ons zullen moeten beperken. We krijgen immers nog vaoantie en zijn daarmede boven velen bevoorrecht.

Het is net of in -d-en vacantietijd de ambtenaar het wat minder druk heeft met zijn werk en wat meer tijd voor een praatje heeft. Ini de gebouwen ia het wat stUl-er, het is mindier roezemoezig, er is meer gelegenheid tot persoonlijk contact.

Eén weiißch voor allen, die met vaciantie gaan! Dat we, als het zoover is gekomen, mooi weer zullen hebben, want diat is een voornaam -ding.

HET BRUINE MONSTER.

’Qp 12 Jiuni 1944 dies avonds om zeven uur speelden de veteranen van het Gewesteljjk -Arbeidsbureau Rotterdam tegen die van Excelsior.

Het was uitgezócht voetbalvieer en daarom viel de belangste-Ilinig Voor onze, anders zoo populaire ,joudjes” wel erg tegen.

Vooraf stond reeds vast, dat hiet voor lonze veteranen een heele toer zou zijn, om zich tegen het gloed ingespeelde Excelsior staande te houden. De ultslag 6—l in ihet voordeel van öExcelaiiar was dan ook geen verrassing.

Het was een aardige, sportieve wedstrijd, waarbij het Gewestefliijk Arbeidsbureau zich vóór de rust aardig staande wist te houden, doch vooral in de tweede helft qua techniek en uithoudingsvermogen in Excelsior zijn meerdere moest erkennen.

[Reeds dadelijk na den aftrap zette Excelsior, goed gesteund door haar middenltaie, het offensief in, dóch de onzen verdedigden zich stug. Te ver opdringeni werd Excelsior echter noodlottig. Na een plotsellngen uitval van ihet öewesteflijk Arbeidslbureau ondernam onze rechtsbininen een solo-ren, gevolgd door een prachtig diagonaal schot, dat den overbluften keeper van de tegenpartij het nakijfcen gaf.

Het volgende kwartier waren de partijen aan elkaar gewaagd, met Excelsiior iets meer in dén laanval. Door te egoïstisch spel in de voorhoede Otoonidien deze aanvalen echter gemaikfcelljk wiorden afgesl'agen. Zoo langzamerhiand deed zich echter de vermoeidheid -bij onze ongetrainde oudjes gevoelen, terwijl Excelsior het tempo opvoerde en haar spel meer open gooide. Temouwemood ontkwam on® idool aan eendge doorfboringen. De aanvallen van Excelsior werden steeds taJlrijiker en gevaarlijker. Na ca. 20 minuten speeltijd werd een misverstand in onze verdediging afgesitraft met een doelpunt; de gelijkmaifcer! Tien minuten later volgde no. 2, toen de linksbinnen vaai' Excelsior uit een- goed aangegeven bal van den rechtervleugel onhoudbaar toikopte