is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 1, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonen Het is derhalve mogelijk, dat zich met betrekking tot verschillende bedragen het bovengenoemde geval B (ook voor verspreide leden en voor leden van elders gevestigde plaatselijke vereenigmgen) voordoet. Voor de beoordeeling vaï de jJstï®!? bedragen ka,n Uw bestuur zich dan wenden tot die pmeentebesturen welke de controle over de verschillende bedragen verrichten.

Met het oog hierop zijn door mij de briefkaarten model F voor atdeelingsleden en voor leden van elders gevestigde plaatseliike vereenigmgen en model W voor verspreide samengesteld waarvan een exemplaar bij deze circulaire is gevoegd. Deze briefkaarten, waaraan kaarten voor antwoord ziin bevestigd zullen kosteloos door het Rijk ter beschikking der gemeentebesturen worden gesteld. De gemeente, voor welke zich ten aanzien van een of meer bedragen, op een formulierU voorkomende, het pval R voordoet, vult dan voor elk dier bedragen een kaart model F of IF in en zendt ze naar die gemeenten, waar de controle plaats heeft. De terugzending van het formulier U zal in dit geval derhalve eerst na ontvangst der voor antwoord bestemde kaarten model F en IF kunnen geschieden

Ik vertrouw, dat de boven uiteengezette regeling ook door Uw Lollege as een belangrijke vereenvoudiging zal worden beschouwd en U derhalve bereid zult zijn, haar, voor zooveel Uw gemeente betreft, te aanvaarden. Het ligt in mijn bedoeling zoo mogeliik de regeling reeds van toepassing te doen zijp op de formulieren, betrekking hebbende op de maand Januari 1918. Gaarne zou Ik derhalve spoedig vernemen, dat Uw College zich met de boven aangegeven regeling kan vereenigen.

Daarna zal ik van de getroffen regeling aan alle gemeentebesturen en besturen van gesubsidiëerde vereenigingen kennis Ven <

De Directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling

Anth. Folmer.

Gemeenten toegetreden tot het Werkloosheidsbesluit 1917.

Sinds onze vorige opgave (afl. I, blz. 49) traden alsnog tot bovengemelde regeling toe de volgende gemeenten :

Diemen, Krabbendijke, Meerssen, Petten, Soerendonk, Tienhoven (Utr.), Voorschoten, Wierden.